Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Barnet først

Barnehageårene er en viktig periode for barnas følelsesmessige utvikling. Vi har derfor en viktig rolle i å tilrettelegge slik at barnas evne til å forstå og kunne håndtere egne følelser utvikles. Dette danner grunnlag for vennskap og god psykisk helse.

FUS har som mål å gjøre alt vi kan for å ivareta barnets beste. «Barnet først» er mer enn et slagord. Derfor har vi tatt i bruk forskningsbasert metodikk for å anerkjenne, forstå og handle til beste for ditt barn. Den beste måten å sikre ditt barn en hverdag full av lek og glede er å investere i våre ansattes kunnskap og utvikling.

Hva er kjernen i å sikre god kvalitet for barnet?

Når vi viser sensitivitet, entusiasme og glede vet vi at dette har stor betydning for ditt barns trivsel og progresjon. Barnet ditt skal sikres et miljø som er fritt for krenkelser og et rikt leke- og læringsmiljø. For å sikre høy kvalitet på relasjonen må vi vite hva som egentlig skjer i møtet mellom ansatte og barnet. Våre handlinger skal fremme barnets trivsel, utvikling og læring. 

Hva gjør FUS for å lykkes med å levere høy kvalitet? 

LokaIt iverksetter den enkelte barnehage flere tiltak som støtter oppunder høy kvalitet. På kjedenivå skal personalgruppen ha deltatt i barnehagebasert kompetanseutvikling i et forskningsbasert observasjonsverktøy innen våren 2021. Verktøyet heter Classroom Assessment Scoring System (CLASS) og har som mål å bidra til intern kompetanseutvikling og ekstern barnehagevurdering. CLASS støtter oppunder personalets emosjonelle støtte, ved siden av å bedre læringsmiljøet i barnehagene.

CLASS er basert på flere års forskning innen utviklingsteori. Den sikrer at de ansatte får kunnskap om styrker og utviklingspunkter i personalgruppen, og at forbedring og kompetanseutvikling av ansatte bidrar til å fremme trygg omsorg, god organisering og ledelse, samt støtte til barns utforskning og læring. FUS har valgt CLASS som observasjonsverktøy fordi det er et godt dokumentert verktøy som fungerer både ved observasjon og som støtte i personalets utviklingsarbeid. Det er tuftet på systematisk tilnærming for å heve relasjonskvaliteten. 

Vi legger til rette for at ditt barn får medvirke i et positivt klima 

Målet er positiv kommunikasjon, respekt og sensitivitet samt fravær av krenkelser. Barnet ditt og de ansatte trives åpenbart sammen, ansatte evner å ta barnets perspektiv og deler ulike aktiviteter.  

Vi legger til rette for barns utforsking, utvikling og læring 

Vi skal legge til rette for barnets utforsking og læring gjennom førstehåndserfaringer, vi gir støtte til barnets språkutvikling og sikrer felles undring, refleksjoner og problemløsning. 

Vi sikrer god flyt og organisering av avdelingen 

Vi er proaktive og gir barna veiledning og tydelige forventninger om hvordan vi ønsker at vi sammen skal fungere som gruppe. Uhensiktsmessig venting for barna skal minimeres. Det skal være en variasjon i det pedagogiske arbeidet for å sikre barnas engasjement og interesse.  

I Fus barnehagene har vi fokus på å veilede barnets følelser

"Emosjonell veiledning handler om å hjelpe barn og unge til å forstå de forskjellige følelsene de opplever, hvorfor de oppstår og hvordan de kan håndtere dem" (John Gottman)

Barnehageårene er en viktig periode for barnas følelsesmessige utvikling. Følelser kommuniserer nemlig behovene våre. Det er viktig å bli kjent med egne følelser og kunne sette ord på hvordan det er «å være meg».

Vi vil at ditt barn skal lære å gjenkjenne egne følelser, for på sikt selv å kunne «behandle dem». Ved å gjenkjenne, sette ord på, veilede og anerkjenne barns følelser vil barnet ditt utvikle en følelsesmessig kompetanse. Vi vil at barn skal ha en balanse i følelseslivet sitt. Dette har vi kunnskap om i FUS-barnehagene.

I tillegg til CLASS, arbeider vi etter et emosjonsveiledningsprogram som heter Tuning in to Kids (TIK). TIK handler om hvordan vi kan tone oss inn på og veilede barns følelser. Å tone seg inn på små barn betyr å møte de der de er, i emosjonelle følelsesmessige uttrykk. For å få til dette må vi være sensitive voksne, for å bygge gode og trygge relasjoner.

Å tone seg inn på barnet er de norske ordene for «Tuning in to Kids», et program fra Australia som nå prøves ut også i Norge, fulgt av forskere fra Universitetet i Oslo. Forskningsansvarlig er Sophie Havinghurst, en av programskaperne.

Det er viktig å møte barnas følelsesmessige behov i kommunikasjonen for å bygge gode og trygge relasjoner. Dette gjøres gjennom 5 steg.

5 steg i emosjonsveiledning:

  1. Være bevisst barnets følelser
  2. Vær tilstede, opprett kontakt med barnet
  3. Vis din forståelse og aksept for følelsen (bruk kroppsspråk, pust, tone og evt ord). «Gå inn i følelsen»
  4. Navngi følelsen.
  5. Hvis nødvendig, hjelp og støtt barnet i problemløsningen (trøst, pek ut en retning, assister, sett grenser)