Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Barnet først

Barnet først

Bilderesultat for barnet først

«Barnet Først» – og «Evalueringen av Tuning in to Kids i norske barnehager»

Fra august 2019 og framover, skal FUS satse på øke kvaliteten  i barnehagen ved å kartlegge personalets relasjonell samhandling med barna.

Faglig bakgrunn

Barnehageårene er en viktig periode for barnas følelsesmessige utvikling. Barnehagen har derfor en viktig rolle i å tilrettelegge for utviklingen av barnas evne til å forstå og håndtere sin emosjonelle verden og for utviklingen av barnas emosjonelle kompetanse. Barnet først er en kompetanseutvikling i FUS barnehagene som følges med et forskningsprosjekt via Universitetet i Oslo i barnehageåret 2019/ 2020. Barnet først bygger på et forskningsbasert program, Tuning in to Kids (TIK), som har som mål å styrke barnas emosjonelle og sosiale kompetanse, og CLASS observasjonsmetode som har tilsvarende mål i forhold til emosjonell støtte, ved siden av å bedre læringsmiljøet i barnehagene. TIK lærer omsorgspersonene egenskaper og teknikker for å gjenkjenne, forstå og håndtere sine egne og barnas følelser. Barnet først er en kompetanseutvikling for alle barnehagens ansatte, der treningen foregår over tid og kan understøttes, utvikles, og innarbeides i det daglige arbeidet med barnehagens barn og i samarbeid med gode kollegaer. Det utvikles også eget støttemateriell for arbeid på avdelingene.

Bakgrunn for forskningen

Vi evaluerer effekten av kompetanseutviklingen. Av de 49 utvalgte barnehagene i FUS, er om lag halvparten tilfeldig trukket ut (med hensyn til geografisk plassering i landet) til å være med i det vi kaller intervensjonsgruppen (pulje 1), og den andre halvparten i kontrollgruppen (pulje 2). Med intervensjonsgruppe mener vi de som får opplæring og trening i Tuning in to Kids og CLASS-observasjoner det kommende barnehageåret. Kontrollgruppen vil få samme opplæring og trening så snart forskningen er ferdig gjennomført, det påfølgende barnehageåret (2020/ 2021).

Gruppeinndeling

 49 FUS-barnehager i Oslo området, Bergen, Trondheim er inkludert. Barnehagene er tilfeldig trukket ut fra disse regionene, men bak dette utvalget ligger også praktiske hensyn knyttet til kostnader ved tid og reise. Dette betyr at om lag 200 avdelinger, og nærmere 3600 barnehagebarn berøres av kompetanseutviklingen.

Målinger

Alle barnehager (intervensjon- og kontrollgruppe) vil bli målt før oppstart av kompetanseutviklingen (måletidspunkt 1), i tillegg til oppfølgingsmål 10 måneder etter (måletidspunkt 2). Dette baseres i hovedsak på spørreskjema til barnehageansatte og barnas foreldre, men også observasjoner og direkte mål av et utvalg av barnehagebarna. Forskningsspørsmålene fokuserer rundt de barnehageansattes evne til emosjonsregulering og emosjonelle responsivitet, i tillegg til det sosiale og emosjonelle klimaet i barnehagen.

Deltakelse i forskningen er frivillig, og hver enkelt vil få mer informasjon om dette. Selve kompetanseutviklingen som skal foregå er en del av FUS’ satsing, og vil gjennomføres uavhengig av om dere samtykker til selve forskningsdelen eller ikke. Vi håper likevel dere ser nytteverdien av at evalueringen foretas før satsingen «rulles ut» i alle landets FUS-barnehager.

 

Samarbeidspartnere for kompetansehevingen og forskningsprosjektet: Ansatte ved Psykologisk Institutt (PSI) ved Universitetet i Oslo (UiO), FUS AS ved fagansvarlig Hege Cecilie Eikseth, og Kompetansetjeneste for tidlig innsats ved Hanne Holme, Elin Olsen Kallevik og Marit Bergum Hansen.

Prosjektleder for forskningsprosjektet er førsteamanuensis Sophie Havighurst ved PSI, UiO. Forskningsmedarbeider er Ida Tidemann, PhD-stipendiat ved PSI,