Hopp til innhold
Hverdagen vår har blitt endret på veldig kort tid. Vi takker ansatte og foresatte for et veldig godt samarbeid i en utfordrende tid. Ta godt vare på hverandre.
Vi ønsker å minne om gode hygieneråd og andre anbefalinger fra Helsedirektoratet; https://www.helsedirektoratet.no

Barns medvirknig

 

Barns medvirkning

I 2005, kom begrepet barns medvirkning inn i barnehagen. Det er et stort og omfattende tema, som Bergskaug FUS barnehage har lyst til å dra mer inn i barnehagen og jobbe med i personalgruppen, foreldregruppen og med barna i barnehagen.

  1. Barns medvirkning Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre til at barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet, jf. barnehageloven § 1 og § 3, Grunnloven § 104 og FNs barnekonvensjon art. 12 nr. 1. Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planleggingen og vurderingen av barnehagens virksomhet. Alle barn skal få erfare å få innflytelse på det som skjer i barnehagen. Barnehagen skal være bevisst på barnas ulike uttrykksformer og tilrettelegge for medvirkning på måter som er tilpasset barnas alder, erfaringer, individuelle forutsetninger og behov. Også de yngste barna og barn som kommuniserer på andre måter enn gjennom tale, har rett til å gi uttrykk for sine synspunkter på egne vilkår. Barnehagen må observere og følge opp alle barns ulike uttrykk og behov.Barnas synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med deres alder og modenhet. Barna skal ikke overlates et ansvar de ikke er rustet til å ta. (rammeplan, 2017)

Det er mange teoretiker, som har skrevet om dette emnet. Og alt i alt handler det om hva vårt syn er på barn og hva teorien sier om det. Selv om barn skal få lov til å medvirke i sin hverdag, handler ikke det om at de skal viljen sin. Det er lov å si nei, men det er lurt å si hvorfor vi sier nei. Noen ganger må vi voksene se konsekvensen av de valgene barna gjør, for det ser ikke alltid barna. Vi som voksne har et ansvar for at barna skal være trygge, vokse opp i godt miljø, utvikle seg i sitt tempo, få omsorg og oppmerksomhet.

Det ansatt i Bergskaug FUS barnehage legger i barns medvirkning er: respektere barna, anerkjenne barna, lytte på det barna har å si (også når de ikke har språk), snakke om hva demokrati er (man kan ikke alltid få viljen sin), at vi er en del av et felleskap, at vi er likeverdige, at det er lov å si NEI (har ikke lyst på kos, er ikke sulte, vil ikke leke med han/hun nå), at barn har rettigheter, personalet må se på barns alder/modenhet, få omsorg (voksne kan ikke bestemme om barna skal være lei seg, gråte, le. Det voksene må gjøre, er møte barna der de er), barna skal få ytre sin mening, barna skal bli selvstendige (ta egne valg, og etter hvert ta konsekvensen av sine valg), være med på planlegging og delta.

Som dere skjønner, er dette et stort tema. Og noe vi sammen ønsker å bygge videre på, og for å få til dette må vi bygge tillit og relasjoner med hvert enkelt barn. På den måten blir vi bedre kjent med barna, og vet hva de trenger for å mestre nye oppgaver. Dette handler ikke om at barna skal få lov til å gjøre hva de vil, men være deltakende i sin egen barnehage hverdag.