Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Barns medvirkning og respekt

For de to neste årene har vi i Bergskaug FUS barnehage to områder vi skal ha spesielt fokus på, og som vi tenker er gjensidig avhengig av hverandre:

  • Barns medvirkning
  • Respekt

 

Barns rett til medvirkning er nedfelt i FN’s barnekonvensjon, artikkel 12 “ Barnets rett til å gi uttrykk for sin medvirkning” og videre i barnehageloven § 3 Barns rett til medvirkning.

Barn har rett til å si sin mening og å bli hørt, men de skal ikke overlates til et ansvar de ikke er rustet til å ta. Det er de voksne som har det overordnede ansvaret. Barn i ulik alder uttrykker seg på ulike måter. Dette krever et kompetent og sensitivt personale som har gode kunnskaper om barn og barns utvikling. Det krever at personalet er oppdatert på ny forskning og teori om barn og at de har respekt for barn. Gjennom å ha sensitive voksne som lytter og barn på alvor, vil alle barn få oppleve medvirkning på egen hverdag. Dette er spesielt viktig for de barna som ikke naturlig hevder seg i barnehagen.

Vi har kommet dit i dag at vi ser på barn som subjekt i sitt eget liv. Vi har gått fra å se på barn som fremtidige borgere til borgere. Hva betyr egentlig dette for barnehagens arbeid og for de ansatte?

Barnehagen er et fellesskap med mange individer som skal fungere sammen. Det handler om at vi også skal se og oppdage at vi er ulike og erfare at det er spennende at vi har forskjellige meninger. Det handler om respekt for hverandre og toleranse for ulikhet. Det å være delaktig i et demokrati innebærer nettopp dette, at jeg blir lyttet til og møter respekt for mine tanker og meninger samtidig som jeg må lytte til og respektere andres tanker og meninger.

Dette bringer oss videre inn på respekt. Barnehagen skal fremme gjensidig respekt. Men hva betyr det egentlig? Barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre, verdsette og fremme mangfold og gjensidig respekt. Barna skal få oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på. Samtidig  skal vi gi barn felles erfaringer og synliggjøre verdien av fellesskap.

 Barns medvirkning og respekt henger tett sammen med hvordan vi voksne som jobber i barnehagen møter barna i alle de ulike hverdagsaktivitetene og overgangssitusajonene hver dag. Det handler om hvordan vi møter foreldre og andre samarbeidspartnere barnehagen har. Det handler om sensitive, reflektrete voksne, som har god og opptadert kunnskap om barn.