Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Handlingsplan trygt psykososialt miljø

Handlingsplan

For fremming av trygt psykososialt miljø, og forebygging av krenkelser og mobbing i barnehagen

HELSEFREMMEDE OG FOREBYGGENDE ARBEID
Barnehagen skal utjevne forskjeller og fremme barns fysiske og psykiske helse.
Barnehagen skal bidra til at barn trives, mestrer og opplever seg verdifulle, og forebygge
krenkelser og mobbing. Om et barn opplever krenkelser eller mobbing, skal barnehagen
følge opp og stoppe dette.


Vi har utarbeidet handlingsplaner mot mobbing, som gjelder både for barn og ansatte.
Begrepet mobbing er definert, og en rutine følges opp, når slike tilbakemeldinger gis av
ansatte eller foresatte, evt også av barn som melder ifra selv. Alle parter i en slik sak må
ivaretas, og alle innspill skal tas på alvor av vårt personale.

Tiltak:

«Når et barn eller foreldrene sier at barnet ikke har et trygt og godt barnehagemiljø, skal barnehagen undersøke saken og så langt det finnes egnede tiltak, sørge for at barnet får et trygt og godt 
barnehagemiljø.

Det samme gjelder når en undersøkelse som barnehagen selv har satt i gang, viser 
at et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø. Tiltakene skal velges på grunnlag av en konkret 
og faglig vurdering». 


Barnehagen skal lage en skriftlig plan når det skal gjøres tiltak i en sak. I planen skal det stå:
• a) Hvilke problemer tiltakene skal løse 
• b) Hvilke tiltak barnehagen har planlagt 
• c) Når tiltakene skal gjennomføres 
• d) Hvem som skal gjennomføre tiltakene
• e) Når tiltakene skal evalueres.