Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Foreldresamarbeid, tilknytning og tilvenning

FORELDRESAMARBEID

«Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling» Jmf barnhageloven §1.

Samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen skal alltid ha barnets beste som mål, og foreldre og barnehagens personale har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling.

Nye foreldre går igjennom en oppstarts-samtale, gjerne den første uka barnet er i barnehagen.

Hvert halvår tilbys alle foreldre/foresatte individuelle samtaler om barnets trivsel og
utvikling. I noen tilfeller er det behov for oftere og kontinuerlige samtaler for å legge til rette for en best mulig hverdag for det enkelte barn.

Hver høst og hver vår er det foreldremøter på avdelingene. Her vil innhold og aktuelle tema eller problemstillinger tas opp, informeres og eventuelt drøftes i fellesskap.

Samarbeidsutvalget (SU) består av representanter fra foreldre og fra ansatte, og er et
rådgivende, kontaktskapende og samordnet organ. SU møtes minst 2 ganger pr barnehageår, og går igjennom saker som er viktige for barnehagens innhold og virksomhet, og forholdet til foreldre. Samarbeidsutvalget fastsetter barnehagens årsplan. 

TILKNYTNING OG TILVENNING

NÅR BARNET BEGYNNER I BARNEHAGEN
Pedagogiske ledere tar kontakt med foreldre og avtaler oppstart for hvert enkelt barn. Det er viktig å sette av god tid til hver enkelt, og det er nødvendig å tilpasse rutiner og sørge for god oppfølging den første tiden. Hvert barn opplever starten i barnehagen forskjellig, og det samme gjør foreldrene. God kommunikasjon og avklaringer mellom hjem og barnehage i denne fasen er en forutsetning for en god start.

Vi tilbyr barn og foreldre om å starte tilvenningen før oppstart, ved å besøke barnehagen på avtalte tidspunkt, og det er viktig at foreldre forstår hvilken viktig betydning de har for barnet i denne perioden.

Våre ansatte har god kompetanse på barns ulike måter å tilpasse og tilvenne seg
barnehagens rutiner og hverdag. Sensitive voksne er trygge voksne for små og nye barn.

I FUS barnehagene har vi utarbeidet handlingsplaner for de minste barna i barnehagen.
Denne planen sier noe om små barns ulike behov og hvordan vi som personale skal
møte hvert barn, slik at vi setter barnet først. Planen blir jevnlig evaluert og justert av
pedagogiske ledere.

Det er mye mer forskning på små barn i barnehagen i dag, og vi vet nå at barn som har fått god tid til å bli kjente i barnehagen sammen med foreldre, både inne og ute, opplever mindre stress når foreldrene etterhvert går. Det er gjort en del forskning på stressnivå hos barna, og May Britt Drugli er bl.a. en av de forskerne vi støtter vår kunnskap og praksis på. For noen få år tilbake brukte foreldre mindre tid (gjerne 1-3 dager) på tilvenning i barnehagen, og barnehageansatte opplevde det lettere at foreldre gikk raskt. I dag vet vi, og erfarer vi at barna får en tryggere start, når foreldre er lengst mulig i barnehagen. Det kan være lønnsomt med ofte og kortere besøk, og det kan være lurt med kortere dager i barnehagen de første ukene barnet starter opp. Det er slitsomt for et lite barn å starte i barnehagen, en ny verden, et nytt miljø, der det skjer noe hele tiden. 

OVERGANGER INTERNT I BARNEHAGEN
Hvert barn har tilhørighet til sin gruppe, hvor barn og voksne er samlet i et fellesskap. Barn utvikler seg ulikt, og det kan skje at behovene endrer seg raskere enn hva organiseringen har lagt til rette for. I tilfeller hvor barn flytter over til annen gruppe eller annen avdeling, vil det være en dialog mellom hjem og barnehagen i god tid før overgangen skjer. Barnet skal få mulighet til å bli kjent med ny gruppe, ny avdeling og nye voksne i forkant. Særlig er det vårhalvåret som brukes til å forberede barn som eventuelt skal flytte over fra Hakkebakkeskogen til enten Maurtua eller Trollskogen, eventuelt legges det til rette slik at ansatte som kjenner barnet fra før, bytter avdeling eller gruppe. Likevel har vi den erfaring at vi er en såpass liten barnehage og er så mye sammen at barna allerede er godt kjent med både avdelingene, barna og de ansatte på alle avdelingene hos oss.

BRUKERUNDERSØKELSER OG OPPFØLGINGSPLAN
Hver høst deltar FUS barnehagene på Udir Foreldreundersøkelse. I tillegg sender FUS ut en undersøkelse til alle ansatte på våren. Disse undersøkelsene gir indikasjoner på hvordan arbeidet i barnehagen ledes og utføres og på hvordan trygghet og trivsel oppleves.
Personalet utarbeider en oppfølgingsplan som beskriver fokusområder til forbedring eller opprettholdelse. 
Den ferskeste foreldreundersøkelsen viser en gjennomsnitt hos oss på 4,8 av 5. Det er et godt resultat og godt over gjennomsnittet i landet. Vi jobber videre med fokusområdene våre og for å forbedre og opprettholde.

MYKID - Elektronisk kommunikasjon mellom hjem og barnehage
Via en app på smarttelefonen, kan smarte og enkle funksjoner for fremmøteregistrering, ferie og fravær, info om dagen i dag, tillatelser og beskjeder knyttes til avdelingen eller det enkelte barn. Du kan laste den opp på telefonen din, eller du kan logge deg inn via nettsiden: www.mykid.no 

Månedsplaner og informasjonsskriv er digital og kan lastes ned til brukerens mobile kalender. Barnehagen har alltid full oversikt over barn og ansatte tilstede, samt kontaktlister og informasjon om barn og ansatte.

Med MyKids meldingsløsninger og utgående epost, får barnehagen også et viktig
beredskapsverktøy, og et verktøy for å nå foresatte der de er til enhver tid. Vi opplever at vi sparer tid, får bedre oversikt og en end tettere dialog med foresatte, slik at levering og henting er preget av det viktige gode samspillet.

Bilder fra barnehagehverdagen lastes også opp på MyKid og deles med foresatte via et smart taggesystem, og foresatte bestemmer selv om barn kan avbildes.

Dokumentasjon av pedagogisk arbeid publiseres i form av bilder,
infoskriv og nyhetsbrev på MyKid.