Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Tilvenning

Tilvenning i barnehagen

Fagstadlia FUS barnehage har en tilvenningsmodell basert på nyere forskning om trygg tilknytning, hvor målet er å sikre at tilvenningstiden er god for barnet og familien.

Foreldredeltakelse og medvirkning i tilvenningsperioden står sentralt. Tilvenningen er organisert slik at barna får etablere en trygg relasjon til en ansatt i barnehagen, før dere lar barnet være i barnehagen uten dere. Ny forskning (Rauh mfl. 2000) viser at barnets tilvenning til barnehagen går langt bedre når en av de foresatte kan være i barnehagen i flere dager, og at tilvenningen foregår på en fleksibel og avslappende måte tilpasset barnets behov og reaksjoner.

Når barnet starter legger vi opp til 3-5 dager tilvenning. Vi ønsker at en av dere foreldre er til stede og deltar aktivt sammen med barnet i aktiviteter, rutiner og lek. Ved at dere foresatte er i barnehagen, vil dere bli godt kjent med personalet og andre barn. Dere får en tilvenningskontakt, som har ansvar for en god dialog og kontakt med barnet og dere.

Vi ønsker å fremme et godt samarbeid, og det er barnehagen og personalet som har ansvaret. Du kan forvente at vi skal ta oss god tid til barnet ditt og deg, at vi hilser, viser at vi er tilstede, og viser glede over å se dere.

Barn er ulike med ulike behov. Tilvenningsperioden er den første tiden på ny gruppe, eller det første møtet med barnehagelivet, og vi ønsker å tilpasse oss deres barn så langt det lar seg gjøre. De første dagene er fokuset å bli kjent med små og store, og barnehagens fysiske miljø, inne og ute. Det at barnet får bli kjent med personalet med foresatte som base, gir barnet indirekte en klar informasjon om at dere bifaller kontakten til den nye voksenpersonen, og det blir lettere for barnet å gå inn i nye relasjoner. Vi har faste rutiner på dagene våre jf. Dagsrytmen. At ting skjer i en fast rekkefølge, gir forutsigbarhet. Dette er med på å skape trygghet for barna.

Foresatte har ulikt med tid satt av til tilvenning, men vi har alle krav på 3 dager hver fra arbeidsgiver. Vi anbefaler å ta de tre dagene hver for dere, for å strekke perioden så langt det går, slik at barnet får dager tilpasset sitt behov. I familier der det er èn foresatt, anbefaler vi å involvere annen kjent omsorgsperson, som barnet kjenner godt, til å bidra i tilvenningsperioden. Unngå hele dager den første tiden. Vi samsnakker med dere om vi ser at barnet trenger lenger tid før barnehagen blir en trygg arena. Er dere usikre, ring gjerne for å høre hvordan det går. Vi ønsker ikke at dere bekymrer dere for hvordan barnet deres har det.

Den første dagen vil barn og foreldre møte opp i barnehagen til et avtalt tidspunkt, og være i barnehagen i en kort periode. Dere blir vist rundt på avdelingen og blir kjent med barnets plasser i garderoben, på stellerommet etc. Du får informasjon om praktiske rutiner, dagsrytme, ukerytme osv. Foresatte skal være i barnehagen med barnet hele tiden.

Den andre dagen kommer dere også til avtalt tid. Videre avtaler gjør vi med hver enkelt av dere, for å vurdere videre tilvenning basert på barnets behov.

Det er foresatte og tilvenningskontakten som hjelper barnet ved måltid, bleieskift / do og legging så fremt det lar seg gjøre den første tiden. Det skal være så trygt som mulig. Ser dere at barnet fint takler at andre hjelper, er dette selvsagt supert, men vi skal lese barnets signaler. Øvrig personale vil etter hvert få informasjon om vaner og hvordan barnet liker at ting gjøres i de ulike situasjonene.

Vi oppfordrer deg / dere til å fortelle om viktige dagligdagse hendelser som barnet har hatt, og personalet skal gjøre det samme fra barnehagedagen. På den måten har man både i barnehagen og hjemme mulighet til å forstå hva barnet mener når det forteller om sine opplevelser ved hjelp av enkeltord, fakter og kroppsspråk.

Vi er opptatt av at barna skal bli kjent med, og trygg på, gruppas personale så raskt som mulig. Noen barn knytter seg til andre voksne enn tilvenningskontakten sin, og dette tar vi selvfølgelig hensyn til. Vi vil ha en så god oppstart som mulig både for små og store. Skulle du/dere ha behov for en samtale eller er utrygg på om barnet ditt/deres finner seg til rette i barnehagen, ta kontakt personlig eller ring oss.

10 Gode råd for tilvenning.

Innstill deg på å bruke tid på gradvis tilvenning.

Ta med barnet på praktiske ting som å kjøpe sekk og mat-boks. Gjør utstyret kjent ved å bruke det hjemme.

Skal barnet ha sovevogn i barnehagen så bruk en kjent vogn.

Dra på tur for å leke på barnehagens lekeplass utenfor barne-hagens åpningstid.

Besøk barnehagen i åpningstiden. Avtal med barnehagen på forhånd.

Snakk jevnlig med barnet om endringene som skal skje. Husk å være glad og positiv i samtalene.

Unngå all form for negativt snakk eller snakk om egen uro rundt barnehageoppstart når barnet er innen hørerekkevidde. Barn får med seg mer enn man tror, og er eksperter på å fange opp foreldres uro.

Tilrettelegg for en overgangsperiode på et par uker hvor barnets barnehagedager kan være ekstra korte.

Tenk gjennom morgenrutinene deres, slik at det blir tid for rolig start på barnehagedager.