Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Barnet først

                                                       

Barnehageårene er en viktig periode for barnas følelsesmessige utvikling. Barnehagen har derfor en viktig rolle i å tilrettelegge for at barnas evne til å forstå og håndtere sine emosjoner utvikles. I FUS barnehagene har vi en felles visjon, «Barnet først». Det innebærer at alt vi gjør skal være med fokuset på barnets beste.

Hva er kjernen i å sikre god kvalitet for barnet

Vårt mål er at alle barn skal bli møtt av ansatte som viser sensitivitet, entusiasme og glede. Alle barn skal sikres et miljø som er fritt for krenkelser og et rikt leke- og læringsmiljø, som bidrar til trivsel og progresjon. For å sikre høy kvalitet på relasjonen må vi vite hva som egentlig skjer i møtet mellom ansatte og barnet. Vi skal sikre at vår atferd som ansatte er preget av handlinger som fremmer og ikke hemmer barnets trivsel, utvikling og læring.

Hva gjør FUS for å lykkes med å levere høy kvalitet

I løpet av 2019 - 2021 vil 49 barnehager i FUS ha deltatt i en kompetanseutvikling med følgeforskning via Universitetet i Oslo. Forskningsprosjektet bygger på et forskningsbasert program Tuning in to Kids (TIK), som har som mål å styrke barnas emosjonelle og sosiale kompetanse, og CLASS et observasjonsverktøy som har tilsvarende mål i forhold til emosjonell støtte, ved siden av å bedre læringsmiljøet i barnehagene. TIK lærer omsorgspersonene egenskaper for å gjenkjenne, forstå og håndtere sine egne og barnas følelser.

CLASS er basert på flere års forskning innen utviklingsteori. Den sikrer at de ansatte får kunnskap om styrker og utfordringer i personalgruppen, og at forbedring og kompetanseutvikling av ansatte bidrar til å fremme trygg omsorg, god organisering og ledelse, samt støtte til barns utforskning og læring. FUS har valgt CLASS som observasjonsverktøy fordi det er et godt dokumentert verktøy som fungerer både ved observasjon, og som støtte i personalets utviklingsarbeid. Det er tuftet på systematisk tilnærming for å heve relasjonskvaliteten.

           

Vi legger til rette for at ditt barn får medvirke i et positivt klima

Målet er positiv kommunikasjon, respekt og sensitivitet samt fravær av krenkelser.

Vi legger til rette for barns utvikling og læring

Målet er at det legges til rette for barnets læring gjennom førstehåndserfaringer, at vi gir støtte til barnets språkutvikling og sikrer felles refleksjoner og problemløsning.

Vi sikrer god flyt og organisering av avdelingen

Personalet er proaktive og gir barna veiledning og tydelige, men varme i sine forventninger. Uhensiktsmessig vandring og venting skal minimeres. Det skal være en variasjon i det pedagogiske arbeideidet for å sikre barnas engasjement.

Veien videre i FUS

I løpet av våren og høsten 2021 vil noen pedagoger i FUS få tilbud om å utdanne seg til CLASS observatør gjennom et todagers kurs og en sertifisering. Det skal på sikt være en CLASS observatør i hver barnehage. De skal være veiledere i egen barnehage, og observatør i annen barnehage. Målet er at nettverkene skal drive CLASS arbeidet. FUS barnehagene ønsker å ha høy kvalitet som sikrer barna en god hverdag fylt av lek og glede, et godt liv og et godt utdanningsløp!