Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Personvernerklæring

PERSONVERNERKLÆRING

FOR FORESATTE OG BARN I FUS BARNEHAGENE

 

1. Introduksjon

Trygge Barnehager AS (org. nr. 938 641 862) og våre tilknyttede FUS barnehager (heretter «Vi», «Oss» eller «Vår») er opptatt av å behandle personopplysninger på en betryggende og tillitsvekkende måte. I forbindelse med at ditt barn (heretter «Barnet» eller «Barn») har fått plass i en av våre tilknyttede barnehager (heretter «Barnehagen») vil det samles inn personopplysninger om deg og Barnet.

I forbindelse med at ditt barn (heretter «Barnet» eller «Barn») har fått plass i en av våre tilknyttede barnehager (heretter «Barnehagen») vil det samles inn personopplysninger om deg og Barnet. Vi skal ikke behandle personopplysninger med mindre vi har et lovlig grunnlag for det. Med behandling menes enhver operasjon eller rekke av operasjoner som gjøres med personopplysninger, enten automatisert eller ikke, f.eks. innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller endring, gjenfinning, konsultering, bruk, utlevering ved overføring, spredning eller alle andre former for tilgjengeliggjøring, sammenstilling eller samkjøring, begrensning, sletting eller tilintetgjøring.

Denne personvernerklæringen (heretter «Personvernerklæringen») inneholder opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg og Barnet behandles av Oss. Hensikten med denne Personvernerklæringen er å informere deg om dine og Barnets rettigheter, samt om våre retningslinjer og prosedyrer for behandling av personopplysningene Vi mottar fra deg gjennom ditt barns bruk av Barnehagen. Sikring av Barnets rettigheter og personvern er en sentral del av Vår leveranse til deg, og Vi ber deg derfor lese denne erklæringen nøye for å få en klar forståelse av hvordan Vi samler inn, bruker, beskytter eller på annen måte behandler dine og Barnets personopplysninger – se også pkt. 9, 12 og 15 nedenfor.

 

2. Samtykke

For å kunne benytte deg av Barnehagen er det nødvendig at du gir Oss visse etterspurte personopplysninger som fremkommer i denne Personvernerklæringen. Se punkt 5 for hvilken informasjon og punkt 7 for formål med behandlingen. Ved å bruke Barnehagen, bekrefter du at du har lest og at du forstår og samtykker til innholdet i denne

Personvernerklæringen og til Vår behandling av dine og Barnets personopplysninger. For behandling av personopplysninger som ikke fremkommer i denne erklæringen vil Vi innhente samtykke. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke ved å kontakte Oss som angitt i klausul 17. Vær likevel oppmerksom på at dette kan føre til at Vi ikke lenger kan levere de forespurte barnehagetjenestene til deg.

             

3. Behandlingsansvarlig

Vi ved styrets leder er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger i

forbindelse med Vår virksomhet etter den til enhver tid gjeldende personopplysningslovgivning. Med behandlingsansvarlig menes den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal benyttes. 2 Det er behandlingsansvarlig som har det overordnede ansvaret for behandlingen av dine og Barnets personopplysninger. Vår daglige leder har ansvaret for den daglige oppfølgingen av forhold som gjelder personvern i virksomheten.

 

 1. Hva er personopplysninger?

Med personopplysninger menes informasjon som kan knyttes til en fysisk person, eksempelvis opplysninger om navn, bosted, telefonnummer og e-postadresse. Men også, identifikasjonsnummer, lokaliseringsopplysninger, en online-identifikator eller ett eller flere elementer som er spesifikke for personens fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sosiale identitet. Med behandling siktes det til enhver bruk av personopplysninger, som f.eks. innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering.

 

 1. Hvilke personopplysninger behandler vi?

Ved å benytte deg av Barnehagen, vil Vi kunne behandle dine og Barnets personopplysninger, inkludert: 

KONTAKTINFORMASJON 

Normalt består dette i følgende:

 • Adresse
 • E-postadresse
 • Fødselsdato på barnet
 • Fødselsdato på foresatte
 • Navn på barnet
 • Navn på foresatte
 • Personnummer / D-nummer på barn
 • Personnummer / D-nummer på foresatte
 • Telefonnummer

 

INFORMASJON OM BARNET 

Normalt består dette i følgende:

 • Alder
 • Barnets kjønn
 • Barnets interesser og preferanser (under barnesamtaler og foreldresamtaler, distribueres ikke)
 • Barnets utvikling, herunder tilrettelegging og oppfølging             Diettinstruks 

INFORMASJON OM TJENESTER 

 • Hvilke tjenester vi har levert til deg

 

BILDER (Dersom mottatt samtykke fra barnets foresatte)  Normalt består dette i følgende:

 • Hverdagsbilder i forbindelse med aktivitet i barnehagen
 • Årlig portrett og/eller avdelingsbilde og/eller fellesbilde for alle i barnehagen

 

INFORMASJON I FORBINDELSE MED BETALING

Normalt består dette i følgende:

 • Transaksjonsdetaljer som navn, avsenderadresse, dato, klokkeslett, beløp belastet, kontonummer, debet- og/eller kredittkortinformasjon og andre relaterte transaksjonsdetaljer.
 • Betalingshistorikk
 • Tjenester levert av barnehagen
 • Utestående krav

 

INFORMASJON I FORBINDELSE MED TILSKUDD 

 • Tilskudd knyttet til at ditt barn går i vår barnehage (for eksempel om behov for tilrettelegging)
 • Foresattes lønn (noen kommuner gir denne informasjonen i forbindelse med vedtak om redusert foreldrebetaling)
 • Foresattes arbeidsgiver

 

KOMMUNIKASJON SOM KAN KNYTTES TIL DEG 

Normalt består dette i følgende: 

 • E-post og/eller SMS fra deg
 • Kommunikasjon i MyKid

 

INFORMASJON OM BARNETS HELSE 

 • Allergier
 • Diettinstruks som følge av helseårsak
 • Behov for medisinering (kan inkludere årsak til medisinering)
 • Informasjon om barnets behov for evt. tilrettelegging

 

                

INFORMASJON OM FORESATTES HELSE

    Foresattes helse (vi mottar av og til denne informasjonen fra foresatte i forbindelse med diskusjon om utsatt betaling eller fra kommunen i forbindelse med vedtak om reduserte satser) 

 

INFORMASJON OM BARNETS RELIGION 

           Barnet spiser halal 

I utgangspunktet behandler Vi ikke sensitive personopplysninger om Barnet, med mindre dette blir utlevert av deg av hensyn til Barnets beste, eksempelvis informasjon om allergier eller behov for medisinering. Dersom slike opplysninger blir utlevert, samtykker du til at Vi behandler slike sensitive personopplysninger i tråd med denne Personvernerklæringen for det formål som er uttrykkelig angitt ved din utlevering av personopplysningene. 

 

 1. Når behandler vi personopplysninger?

Vi behandler personopplysninger du avgir ved registrering av Barnet i forbindelse med oppstart i Barnehagen og opplysninger som du og Barnet avgir løpende.

 

7. Formål 

Vi er opptatt av å behandle personopplysninger på en måte som gjør at du kan føle deg trygg på at opplysninger om deg og Barnet behandles konfidensielt. FUS vil alltid sørge for forsvarlig og lovlig behandling av personopplysninger, og vil kun benytte slik informasjon til uttrykkelig angitte og legitime formål, i samsvar med relevant lovgivning. Formålet med Vår behandling av dine og Barnets personopplysninger er å betjene deg og Barnet i forbindelse med sistnevntes opphold i Barnehagen. Vi behandler dine og Barnets personopplysninger for å: 

 • Etablering av kundeforholdet o Kontaktinformasjon
 • Opprettelse av brukerkonto i MyKid (dersom samtykket til MyKid) o Kontaktinformasjon
 • Innrullering i faktureringssystem o Kontaktinformasjon o Informasjon om barnet (alder) o Informasjon om foresattes helse
 • Innrullering i barnehagen o Informasjon om barnet (alder, interesser og preferanser)

o Informasjon om barnets helse o Kontaktinformasjon o Kommunikasjon som kan knyttes til deg o Evt. informasjon om barnets helse o Evt. informasjon om barnets religion

             

 • Arrangere fotografering (om mottatt samtykke fra foresatte) o Informasjon om barnet (Alder) o Kontaktinformasjon o Bilder
 • Forberede aktiviteter i barnehagen (planer og budsjetter) o Informasjon om barnet
  • Kommunikasjon som kan knyttes til deg  Følge opp dine eller Barnets henvendelser. 

Hvilke data som behandles kan avhenge av hva du kommuniserer med oss, men vil ofte kunne innbefatte:  o Kontaktinformasjon

 • Informasjon i forbindelse med betaling
 • Informasjon om barnet o Informasjon om barnets helse o Informasjon om foresattes helse o Kommunikasjon som kan knyttes til deg  Holde deg orientert om Barnets utvikling. o Informasjon om barnet o Informasjon om barnets helse
 • Utarbeide og sende fakturaer o Informasjon i forbindelse med betaling o Informasjon om tjenester o Informasjon i forbindelse med tilskudd
  • Kontaktinformasjon
 • Ved behov, i forbindelse med innkreving av utestående betaling.
  • Informasjon i forbindelse med betaling o Informasjon om tilskudd o Informasjon om tjenester
 • Noen ganger mottar vi betalinger uten KID nummer som vi må sammenstille med utsendte fakturaer o Kontaktinformasjon
  • Informasjon i forbindelse med betaling
 • Generere avtalegiro o Kontaktinformasjon
  • Informasjon i forbindelse med betaling (utestående krav) o Informasjon om tjenester o Informasjon om tilskudd
 • Rapportering til skattemyndighetene av pass og stell av barn. Dette gjør at du får kostnadene dine automatisk til fradrag i selvangivelsen o Informasjon i forbindelse med betaling o Informasjon om tjenester o Kontaktinformasjon
 • Utarbeidelse og distribusjon av planer, informasjon om aktiviteter og annen praktisk informasjon via MyKid (dersom samtykket til bruk av kommunikasjonsplattformen

MyKid) o Kontaktinformasjon o Informasjon om barnet (alder)

 • Utarbeidelse og distribusjon av planer, informasjon om aktiviteter og annen praktisk informasjon via ark i hylle i barnehagen (dersom ikke samtykket til bruk av kommunikasjonsplattformen MyKid)

o Kontaktinformasjon o Informasjon om barnet (alder)

 • Forberedelse og gjennomføring av foreldresamtaler o Kontaktinformasjon o Informasjon om barnet

o Kommunikasjon som kan knyttes til deg

 • Ved behov, lovpliktig rapportering for å sikre barnets ve og vel i henhold til barnehageloven o Kontaktinformasjon o Informasjon om barnet

o Kommunikasjon som kan knyttes til deg

 • Forberedelse av overgang til skolehverdag for barnet, herunder møte med skolen og informasjonsutveksling. o Kontaktinformasjon o Informasjon om barnet
 • For å avlegge et regnskap er vi forpliktet etter lov å gi revisor all den informasjon som revisor mener er nødvendig for at revisor skal kunne avgi en uttalelse om regnskapet. Dette vil også gjelde der revisor avgir attestasjonsuttalelser for oss.

 

 1. Hvor lenge behandler vi personopplysninger?

Vi vil ikke lagre dine og Barnets personopplysninger lenger og i større grad enn nødvendig for å oppfylle de formålene som er angitt i denne Personvernerklæring, med mindre en lengre lagringsperiode er pålagt i henhold til gjeldende lovgivning, for eksempel bokføringsloven. Oppbevaring av anonymiserte opplysninger er ikke gjenstand for slike begrensinger eller krav. Under er en oversikt over hvor lenge Vi oppbevarer de aktuelle opplysningene.

 

Hva oppbevares?

Hvor lenge oppbevares det?

Kontaktinformasjon

Til barnet slutter i barnehagen

Kontaktinformasjon

Se kommentar om Regnskapstransaksjoner under tabellen

Informasjon om barnet

Til barnet slutter i barnehagen

Informasjon om tjenester

Se kommentar om Regnskapstransaksjoner under tabellen

Bilder

Til barnet slutter i barnehagen

Informasjon i forbindelse med betaling

Se kommentar om Regnskapstransaksjoner under tabellen

Informasjon i forbindelse med tilskudd

Se kommentar om Regnskapstransaksjoner under tabellen

Kommunikasjon som kan knyttes til deg

Til barnet slutter i barnehagen

Informasjon om barnets helse

Til barnet slutter i barnehagen

Informasjon om foresattes helse

Lagres kun der disse utgjør nødvendig dokumentasjonsgrunnlag for regnskapstransaksjoner, som regel vedtaksbrev. Se kommentar om  Regnskapstransaksjoner under.

Informasjon om barnets religion

Til barnet slutter i barnehagen

 

Regnskapstransaksjoner: 

Din personinformasjon relevant for regnskapstransaksjoner lagres i 5 år etter regnskapsårets slutt hvor mellomværende eksisterte eller transaksjonen fant sted i tråd med bokføringslovens krav.7 Når dine og Barnets personopplysninger ikke lenger er nødvendig for Vårt formål, har Vi prosedyrer for å slette eller anonymisere personopplysningene.

 

9. Barn og personvern

I FUS-barnehagene skal barnet føle seg trygg, ha det bra, vokse og utvikle seg. Vi anerkjenner barnets rett til privatliv og barndommens verdi og vi tar vare på barnets integritet og personvern. Vi utviser god digital dømmekraft i dokumentasjonsarbeidet og følger FNs konvensjon om barns rettigheter.

 

10. Cookies 

Vi bruker informasjonskapsler på www.fus.no (heretter «Nettsiden»). Vår bruk av informasjonskapsler reguleres av Våre vilkår for informasjonskapsler. Vi behandler informasjon innsamlet ved bruk av informasjonskapsler som ikke-personlig informasjon, med unntak av IP-adresser eller lignende identifikatorer.

 

11. Utlevering av personopplysninger til tredjeparter

Våre tredjepartsleverandører har bare tilgang til Dine og Barnets personopplysninger om og i den grad det er nødvendig for å oppfylle Våre forpliktelser overfor deg og Barnet, i henhold til lov eller dersom Du for øvrig har samtykket til dette. Før vi utleverer personopplysninger til organisasjoner som utfører tjenester på vegne av Oss, vil Vi kreve at tjenesteleverandørene bare bruker slike personopplysninger med det formål å yte slike tjenester til Oss og Vi vil innhente de garantier som anses påkrevd for beskyttelse av dine og Barnets personopplysninger. 

I de tilfeller hvor vi bruker underleverandører som behandler personopplysninger på vegne av oss, tegner vi egne databehandleravtaler og du kan være trygg på at opplysningene dine kun blir brukt til det formålet som er avtalt med leverandøren. Det vil for eksempel si at de som fakturerer for oss, kun skal bruke opplysningene de får fra oss for å fakturere, ikke noe annet. Vi bruker underleverandører til å bistå med teknisk og administrativ drift av våre tjenester, for eksempel faktura-tjenester, drift av it-plattform, markedsføring og drift av appen MyKid. Vi bruker også underleverandør av regnskapstjenester og inkassoselskap til innkreving av forfalte regninger. Av sikkerhetsmessige årsaker oppgir vi ikke navn på våre underleverandører i denne personvernerklæringen. Vi vil ellers ikke dele din kundeinformasjon med utenforstående med mindre utlevering av personopplysningene skjer:

 1. Med samtykke fra den som opplysningen gjelder,
 2. Med hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov,
 3. Etter pålegg fra en domstol eller annen myndighet, eller
 4. Som ledd i betalingsinnkreving mv. hvor det foreligger saklige grunner.

 

Alle tredjeparter som mottar personopplysninger fra Oss er forpliktet til å følge Våre standarder for behandling av personopplysninger eller tilsvarende standarder, samt forpliktelser som følger av den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning. Vi benytter oss av kommunikasjonsverktøyet MyKid. Ved registrering av Barnet i Barnehagen vil du motta en SMS med invitasjon til MyKid. Dersom du ikke ønsker å samtykke til behandling av dine eller Barnets personopplysninger må du gi beskjed til daglig leder i barnehagen. Det er et vilkår for bruk av tjenesten MyKid at du aksepterer tjenestens personvernerklæring som er utarbeidet i samarbeid mellom Oss og tjenesteleverandør. 

Dersom det er pålagt ved lov eller det er mistanke om at det er begått lovbrudd i forbindelse med bruk av Barnehagen, vil personopplysninger Vi har lagret om deg og Barnet kunne utleveres til offentlige myndigheter. Dersom personopplysninger kan bli gjenstand for overføring til en annen organisasjon i forbindelse med fusjon, finansiering, omorganisering eller oppløsningstransaksjon av hele eller deler av Oss, vil Vi kun overføre personopplysninger om deg og Barnet dersom de involverte partene har inngått en avtale der innsamling, bruk og deling av personopplysningene er begrenset til de formålene over som påvirkes av transaksjonen. Personopplysningene skal kun brukes av de involverte parter for å gjennomføre og fullføre transaksjonen. Hvis et annet selskap kjøper Oss eller Vår virksomhet eller eiendeler, vil dette selskapet ha tilgang til personopplysningene innsamlet av Oss, og vil påta seg de rettigheter og forpliktelser vedrørende dine og Barnets personopplysninger som beskrevet i denne Personvernerklæringen.

 

12. Sikkerhet

Beskyttelse av dine og Barnets personopplysninger er viktig for Oss. Derfor gjør Vi det Vi kan for å opprettholde og benytte rimelige tiltak for fysisk og teknisk sikkerhet av kontorer og informasjonslagringsanlegg, for å forhindre tap, misbruk, uautorisert tilgang, avsløring eller modifikasjon av dine og Barnets personopplysninger. Dine og Barnets personopplysninger behandles bak sikrede nettverk og er kun tilgjengelig for et begrenset antall personer som har spesielle rettigheter til slike systemer, og som er pålagt å behandle personopplysningene konfidensielt. Vi benytter Oss av datasystemer med begrenset tilgang, plassert i anlegg med fysiske sikkerhetsforanstaltninger. 

Vi evaluerer Våre datainnsamling, lagrings- og behandlingspraksis, inkludert fysiske sikkerhetstiltak, for å beskytte mot uautorisert tilgang til Våre datasystemer. Hvis en ansatt hos Oss misbruker dine eller Barnets personopplysninger, vil dette bli ansett som et alvorlig brudd hvor Vi vil kunne treffe disiplinære tiltak, inkludert oppsigelse. Hvis en person eller en organisasjon misbruker personopplysninger de har mottatt, vil dette bli ansett som et alvorlig brudd hvor Vi vil kunne treffe passende tiltak, inkludert heving av avtaler mellom Oss og den enkelte organisasjonen. Ved avvik vedrørende dine eller Barnets personopplysninger vil Vi varsle deg via e-post innen 4 virkedager.

 

13. Overføring av personopplysninger til utlandet 

Dine og Barnets personopplysninger kan overføres innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet og andre land som Europa-kommisjonen har ansett for å ha tilstrekkelig beskyttelse av personopplysninger på grunnlag av artikkel 45 i forordning (EU) 2016/679. Ditt samtykke til denne Personvernerklæringen representerer Ditt samtykke til denne overføringen, se nærmere opplysninger i kapittel 11. Du kan være trygg på at Vi kun vil overføre personopplysninger til tredjeparter som vi anser for å ha implementert tilstrekkelige tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre dine personopplysninger.

 

14. Innsyn, endring og sletting av personopplysninger 

Du har en rekke personvernrettigheter og vi har jobbet for å gjøre det enkelt for deg å utøve disse rettighetene hos oss ved å kontakte Oss som angitt i klausul 17. Dine rettigheter omfatter: 

 • Ytterligere informasjon om hvordan vi behandler opplysninger om deg.
 • Kopi av opplysninger vi har om deg.
 • Rette og supplere opplysninger om deg.
 • Du kan be om sletting av alle kundedata om Barnet og deg som foresatt, med mindre opplysningene er nødvendige for å levere en tjeneste som du fremdeles ønsker å ha tilgang til, eller at Vi er lovpålagt å oppbevare opplysningene en viss tid.

Sletter Du alle dine kundedata så vil også ditt kundeforhold hos Oss opphøre.             Begrensning. Be om at Vi begrenser bruken av Dine opplysninger. 

 • Be om at Dine opplysninger overføres til deg eller til en annen virksomhet i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format.
 • Barnehagene driver ikke direkte markedsføring og foretar ikke avgjørelser i automatiserte prosesser. Du har likevel rett til å be om at Vi ikke benytter dine opplysninger for eksempel med formål om direkte markedsføring, inkludert profilering for bruk i direkte markedsføring. Du kan også motsette deg å være gjenstand for individuelle avgjørelser av rettslig karakter som utelukkende er automatisert.

 

Vær oppmerksom på at disse rettighetene er gjenstand for noen begrensninger som følger av lov. Behandlingen av personopplysninger er i Norge hovedsakelig regulert i personopplysningsloven, men en rekke andre lovverk som blant annet ekomloven, markedsføringsloven, og bokføringsloven gir også retningslinjer for hvordan slik informasjon skal behandles. Vi vil, så langt det er praktisk mulig, gi deg tilgang til dine og Barnets personopplysninger. I den grad Vi kan gi deg slik tilgang, vil Vi gjøre det kostnadsfritt for deg. Vi forsøker å sikre at personopplysninger som er samlet inn av Oss er nøyaktige, aktuelle og fullstendige for det formål som Vi behandler disse personopplysningene. Hvis Vi blir 10 oppmerksomme på at personopplysninger er unøyaktige, utdaterte eller ufullstendige, vil Vi revidere personopplysningene og om nødvendig bruke Vår beste innsats for å informere tredjeparter som har mottatt disse personopplysningene slik at de også kan rette dem.

Hvis dine eller Barnets personopplysninger er feilaktige, vil Vi søke å hjelpe deg med å oppdatere disse raskt eller slette personopplysningene. For å beskytte Oss mot falske forespørsler om tilgang, kan Vi kreve tilstrekkelig informasjon av deg for å bekrefte at den som gjør forespørselen, er autorisert til å gjøre det. Vi kan avvise forespørsler som er urimelig repetitive, ekstremt upraktiske eller hvor vi er forhindret som følge av lov.

 

           

 1. Hva har vi gjort internt for å sikre etterlevelse av personvernlovgivningen?

Alle Våre ansatte har tilgang til HMS-håndboka hvor personvern er behandlet i eget kapittel. Våre ansatte har også mulighet til å melde avvik på blant annet personvern. Barnehagens daglige ledere har tilgang til en egen intranettside for diskusjon og spørsmål om temaet. Videre har Vi engasjert eksterne spesialister på personvern som har bidratt med å sikre Vår overholdelse av personvernlovgivningen. Vi har også utnevnt et personvernombud som skal være en ressursperson både for virksomheten og de registrerte i spørsmål vedrørende personvern og sikre at Vi følger personopplysningsloven.

 

16. Endring

Personvernerklæringen med vilkår vil bli oppdatert fra tid til annen bl.a. som følge av endringer i Barnehagens drift, og Vi vil varsle deg dersom dette krever nytt samtykke fra deg. Ved større endringer vil Vi også kunne forsøke å informere deg direkte gjennom tilgjengelige kanaler som eksempelvis e-post eller varsler på Vår Nettside.

 

17. Kontakt

Dersom du vil benytte din rett til informasjon, innsyn, retting, sletting, begrensning, dataportabilitet eller innsigelse av personopplysninger eller dersom du har spørsmål eller forespørsler om denne Personvernerklæringen, Vår behandling eller ønsker å klage på Vår behandling, kan du kontakte Oss:

Kontaktperson: Anne-Marie Villa

Telefonnummer: 917 19 626

E-postadresse: anne-marie@fus.no

Adresse: Drammensveien 167, 0277 Oslo 

Kontaktinformasjon er for konsernet personvernombud.

Personvernombud: Geir Utne Berg

Telefonnummer: 951 63 388

E-postadresse: geir.utne.berg@tb-okonomi.no 

 

Hvis du mener at Vi behandler dine personopplysninger uten rettslig grunnlag, kan du også klage til Datatilsynet, men Vi anmoder deg om å kontakte Oss slik at Vi dels kan ta stilling til dine innvendinger og dels at Vi kan oppklare eventuelle misforståelser. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no. Vi vil gjennomgå alle klager og hvis en klage er funnet berettiget, vil Vi iverksette alle rimelige skritt for å løse problemet