Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Satsningsområder

Vi jobber for å kunne være med på å gjøre barna til trygge, selvstendige, selvsikre mennesker gjennom utvikling, utfordring, lek og glede. 

Barna skal møte glødende, skapende og tilstedeværende voksne i hverdagen, og oppleve at de ansatte engasjerer seg i barnas interesser og undringer. 

Vi har flere satsningsområder i barnehagen, noen felles med FUS-kjeden, og noen individuelle. 

Egenledelse i lek og læring

«Egenledelse danner det viktigste grunnlaget for utvikling og opprettholdelse av vennskap, forebygger mobbing og knyttes til tidlige ferdigheter innen lesing, skriving og matematikk. Evnen til egenledelse er avgjørende for sosialt samspill, deltagelse og medvirkning i barnehagen.» (fus.no)

Leken er magisk, mystisk og uforklarlig. Alle barn er født med en evne til å leke, men det krever at de får brukt denne egenskapen og forstår lekesignaler som kan hjelpe de i lekens utvikling. Vi kan ikke fremskynde denne utviklingen, men vi kan støtte og motivere barn til å lære gjennom lek, og leke gjennom læring. Vi skal tilrettelegge leken for hvert alderstrinn slik at barnet får en naturlig og positiv utvikling, og vi skal være tilstedeværende voksne som følger opp hvert enkelt barn sin progresjon.

Gjennom barnas fantasi og nysgjerrighet finner vi kilden til leken, og bygger ett grunnlag for all læring. Leken er barnas uttrykk og dette er med på å bygge den sosiale kompetansen som setter barna i stand til å ta initiativ, tilpasse seg, endre og avslutte en relasjon. Barns medvirkning legges til grunn for hvordan leken utvikler seg og hvordan personalet vil legge til rette for videre lek.

I hverdagen vil gode lekerutiner som gir plass til nye innspill bety mye for barns utvikling, sosiale ferdigheter, konsentrasjon, læring og livskvalitet. Gode leke-ferdigheter er til god hjelp til trening av fysisk og språklig kompetanse. Barn vil tilegne seg ulik viten og erfaring underveis gjennom leken.

Vi har i flere av barnehagens rom inndelte lekeområder, som blant annet kjøkkenlek, rollelek, konstruksjonslek, fysisk lek og bordaktiviteter. Vi tilrettelegger leken og lekemiljøene sammen med barna for å skape utvikling og progresjon på barnas premisser, gjennom medvirkning og ved behov, hjelper med å lage små lekegrupper slik at alle barn skal bli sett og hørt, og er aktivt tilstedeværende voksne som kan være med på å veilede og/eller delta i leken. Leken skal være lystbetont, og barna skal ønske, og oppleve seg som en medvirkende del av den. 

For å heve kompetansenivået innen lek har vi en fagpedagog i temaet, som skal fordype seg i lek og egenledelse. 

Barnet først

Barnet først bygger på et forskningsbasert program, Tuning in to Kids (TIK), som har som mål å styrke barnas emosjonelle og sosiale kompetanse, og CLASS observasjonsmetode som har tilsvarende mål i forhold til emosjonell støtte, ved siden av å bedre læringsmiljøet i barnehagene. 49 barnehager i FUS kjeden er med i kompetanseutvikligen som følges av forskningen.

TIK lærer omsorgspersonene egenskaper og teknikker for å gjenkjenne, forstå og håndtere sine egne og barnas følelser. Barnet først er en kompetanseutvikling for alle barnehagens ansatte, der treningen foregår over tid og kan understøttes, utvikles, og innarbeides i det daglige arbeidet med barnehagens barn og i samarbeid med gode kollegaer. 

Nyere forskning viser at det er relasjonskompetansen til barnehagens ansatte som har betydning for barnas opplevelse av kvalitet. Dette tar FUS på alvor og ønsker derfor å forske på om kompetanseutviklingen til personalet bidrar til høyere kvalitet på den sosio- emosjonelle støtten, læringsstøtten og avdelingens organisering.

Alle 49 barnehager vil bli målt før oppstart av kompetanseutviklingen. Dette baseres i hovedsak på spørreskjema til barnehageansatte og barnas foreldre, men også observasjoner av avdelingens personale. Forskningsspørsmålene fokuserer rundt de barnehageansattes evne til emosjonsregulering og emosjonelle responsivitet, i tillegg til det sosiale og emosjonelle klimaet i barnehagen. Etter endt forskning vil kompetanseutviklingen rulles ut i samtlige FUS barnehager.

For å heve kompetansenivået innen dette feltet har vi en fagpedagog i temaet, som skal fordype seg i prosjektet og CLASS som metode. 

FUS SmartMat

Barn er aktive i løpet av dagene, og trenger energi til å undre, utforske, hoppe, sanse, tenke og reflektere. Gjennom vårt arbeid med SmartMat gir vi barna god, variert og rent kosthold med fokus på gode byggeklosser for at barnet kan utvikles, styrke seg selv og være en aktiv del av hverdagen.

Barna får tilbud om varierte, gode og sunne måltider, frukt og grønt til både lunsj og frukt, og vann som tørstedrikk. Barna velger selv pålegg og grønnsaker til alle smøremåltider.

Vårt mål er ikke å gi barna mest mulig valgmuligheter i hverdagen, men kunne dekke både deres behov og variere smaker i samspill med gode opplevelser. Det tar tid å bli kjent med nye smaker, og det trengs gjentatte forsøk på å like maten.

Barn er delaktige i måltidene, gjennom samtaler, forarbeid, på smøring og matlaging på egne premisser. Barna blir servert ett godt og næringsrikt varmt lunsjmåltid i uken, hvor vi har fokus på å bruke mest mulige rene og gode råvarer, med grønnsaker til.

Språk

En god språkutvikling er viktig for barn både på kort og lang sikt. Språk er avgjørende for læring, kommunikasjon og sosiale relasjoner. Derfor er arbeid med barns språk en sentral del av barnehagens hverdag. Barnehagens daglige arbeid er med på å styrke barnas språklæring gjennom bevissthet om språklig mangfold. Vi skal ha et stimulerende språkmiljø med fokus på læring og progresjon. Vi skal jobbe systematisk med språk i barnehagen. Barn lærer språk i ulike aktiviteter og i samspill med andre barn og voksne. Barn har ulike uttrykksmåter, verbalt og non-verbaltspråk. Dette kan være mimikk, lyder, kroppsspråk og flerspråkelighet.

Vi arbeider aktivt med å skape gode og stimulerende språkmiljøer for alle barn. Dette blant annet gjennom planlagte og spontane lesestunder, stimulering og støtte for barn som trenger tettere oppfølging, språkgrupper og tilrettelagte språkmiljøer der det enkelte barn får gode muligheter for et rikt språklig samspill med andre, er med på å gi barnet et godt utgangspunkt for videre læring.

Vi bruker språklig deltagelse som drivkraft for språkutvikling, legger til rette for gode samtaler og tar i bruk barnas språklige erfaringer og bruker bøker som utgangspunkt for samtaler og refleksjon sammen med barna. Leken er en viktig arena for språkutvikling, og danner gode rom og muligheter for beskrivende kommentarer, bevisstgjøring og utprøving av eget språk. 

Språk er grunnleggende for alle mennesker i forhold til å forstå og gjøre seg forstått. Det er ingen unntak med barn, derimot er det viktigere å skape gode forhold for språkutforsking og språkkompetanse. I språkgruppene tar man utgangspunkt i hverdagssituasjoner og begreper med fokus på ordlyd, sansestimuli, mimikk, munnmotorikk, matematiske begreper, setningsoppbygging, begrepsforståelse, turtaking prinsippet for å nevne noe.

Vi vektlegger å oppdage barn med spesielle språklige utfordringer, slik at personalet kan arbeide målrettet med barn som for eksempel har ulike former for kommunikasjonsvansker, som er lite språklige aktive, eller har sen språkutvikling. Hensikten er å avdekke behov for særskilt språkinnsats, finne ut hvordan barnehagen best kan ivareta og bidra til god språkutvikling og styrke barnas glede for å bruke språket.

For å heve kompetansenivået innen språk har vi en fagpedagog i temaet, som skal fordype seg i dette arbeidet.

Natur og friluftsliv

«Barnehagen skal bidra til at barna blir glade i naturen og får erfaringer med naturen som fremmer evnen til å orientere seg og oppholde seg i naturen til ulike årstider.» (Rammeplanen, 2017)

Å gi barn og unge gode erfaringer og opplevelser i naturen er viktig i fra en ung alder. Det er blant annet med på å prege gleden og interessen for naturen og friluftsliv videre inn i voksen alder. På den måten blir friluftsliv en kilde til høyere livskvalitet og bedre helse gjennom hele livet. Lek, ferdsel og opphold i natur har meget stor verdi for barn og unges utvikling.

Disse effektene er blant annet opplevelse av tilhørighet og personlig identitet, bedret konsentrasjonsevne og positive effekter på sosial samhandling og utvikling av følelser og fantasi.

Gjennom vårt arbeid er målet at vi er ute hver dag og går på tur minst en gang i uken. På turene har vi alltid en destinasjon, om vi når den, er ikke sikkert. Vi bruker innspill fra barna og hvor deres oppmerksomhet er den dagen. Når vi er ute, undrer og utforsker vi sammen med barna. Målet med turen er at barns prinsipper og gode opplevelser er i sentrum. Lek og samtaler i naturen skaper nærhet og god kontakt mellom barna og voksne. Vi ser at barna finner glede av å gå på tur. På turer i ulendt terreng blir barna utfordret på de grovmotoriske evnene. For de eldste barna tilbyr vi erfaringer med matlaging i naturen.

Fyrtårnet arbeider med bærekraftig utvikling gjennom fokus på miljø og kildesortering. Barna er miljøagenter der de ser verdien av naturen og tar vare på den. De er med å kildesorter, plukker boss og resirkulerer. Barnehagen har fått ny uteplass som er både fargerik og stimulerer til grovmotorisk lek.

For å heve kompetansenivået innen dette feltet har vi en fagpedagog i temaet, som skal fordype seg i natur og friluftsliv.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

I tillegg til disse satsningsområdene følger vi FUS visjoner, serviceerklæring, Rammeplan for barnehagen - innhold og oppgaver (læreplan for barnehager) og barnehageloven.