Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Barnet først

Barnehageårene er en viktig periode for barnas følelsesmessige utvikling. Vi har derfor en viktig rolle i å tilrettelegge slik at barnas evne til å forstå og kunne håndtere egne følelser utvikles. Dette danner grunnlag for vennskap og god psykisk helse.

FUS har som mål å gjøre alt vi kan for å ivareta barnets beste. «Barnet først» er mer enn et slagord. Derfor har vi tatt i bruk forskningsbasert metodikk for å anerkjenne, forstå og handle til beste for ditt barn. Den beste måten å sikre ditt barn en hverdag full av lek og glede er å investere i våre ansattes kunnskap og utvikling.

Hva er kjernen i å sikre god kvalitet for barnet?

Når vi viser sensitivitet, entusiasme og glede vet vi at dette har stor betydning for ditt barns trivsel og progresjon. Barnet ditt skal sikres et miljø som er fritt for krenkelser og et rikt leke- og læringsmiljø. For å sikre høy kvalitet på relasjonen må vi vite hva som egentlig skjer i møtet mellom ansatte og barnet. Våre handlinger skal fremme barnets trivsel, utvikling og læring. 

Hva gjør FUS for å lykkes med å levere høy kvalitet? 

LokaIt iverksetter den enkelte barnehage flere tiltak som støtter oppunder høy kvalitet. På kjedenivå skal personalgruppen ha deltatt i barnehagebasert kompetanseutvikling i et forskningsbasert observasjonsverktøy innen våren 2021. Verktøyet heter Classroom Assessment Scoring System (CLASS) og har som mål å bidra til intern kompetanseutvikling og ekstern barnehagevurdering. CLASS støtter oppunder personalets emosjonelle støtte, ved siden av å bedre læringsmiljøet i barnehagene.

CLASS er basert på flere års forskning innen utviklingsteori. Den sikrer at de ansatte får kunnskap om styrker og utviklingspunkter i personalgruppen, og at forbedring og kompetanseutvikling av ansatte bidrar til å fremme trygg omsorg, god organisering og ledelse, samt støtte til barns utforskning og læring. FUS har valgt CLASS som observasjonsverktøy fordi det er et godt dokumentert verktøy som fungerer både ved observasjon og som støtte i personalets utviklingsarbeid. Det er tuftet på systematisk tilnærming for å heve relasjonskvaliteten. 

Vi legger til rette for at ditt barn får medvirke i et positivt klima 

Målet er positiv kommunikasjon, respekt og sensitivitet samt fravær av krenkelser. Barnet ditt og de ansatte trives åpenbart sammen, ansatte evner å ta barnets perspektiv og deler ulike aktiviteter.  

Vi legger til rette for barns utforsking, utvikling og læring 

Vi skal legge til rette for barnets utforsking og læring gjennom førstehåndserfaringer, vi gir støtte til barnets språkutvikling og sikrer felles undring, refleksjoner og problemløsning. 

Vi sikrer god flyt og organisering av avdelingen 

Vi er proaktive og gir barna veiledning og tydelige forventninger om hvordan vi ønsker at vi sammen skal fungere som gruppe. Uhensiktsmessig venting for barna skal minimeres. Det skal være en variasjon i det pedagogiske arbeidet for å sikre barnas engasjement og interesse.