Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Satsningområde 2020-2021

SATSNINGSOMRÅDENE FOR 2020-2021

Sosial kompetanse

Rammeplanen sier blant annet:

Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre og omfatter ferdigheter, kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill.

                                                                                                                                                                                                                                (RP -2017)

Sosial kompetanse er utvikling av sosiale handlingsdyktighet og utvikling av godt språk og kommunikasjon. Vi i personalet skal observere og ha oversikt over hva som røre seg i barnegruppene. Gjennom å bruke vår kunnskap om sosial kompetanse vil vi forebygge problemadferd som diskriminering og mobbing.

Når man snakker om sosial kompetanse deler man det ofte opp i disse fem områdene:

Empati : Handler om innlevelse i andres følelser.

Rolletaking: Kommunikativt viktig at vi skjønner andre og hvor mye informasjon de trenger

Prososial adferd: Positive sosiale handlinger som skal støtte, hjelpe eller være til nytte for andre.

Selvkontroll: Kontrollere egne impulser.

Selvhevdelse: Komme med innspill, lære å påvirke og medvirke.

Barnehagen er en viktig del av barnas sosialiseringsprosess. Her må de forholde seg til andre barn og voksne i en gruppe, samtidig som de skal få utvikle seg som individer. I barnehagen skal alle barn få oppleve og være betydningsfulle i felleskapet, og å være i et positivt samspill både med andre barn og voksne. Tidlig erfaring med jevnaldrende har stor betydning for barns samspillsferdigheter. De skal få lære seg å godta både positive og negative sider med seg selv og andre. De skal få oppleve omsorg, glede, varme og et miljø hvor de er trygge og har tillit. Vi legger vekt på å gi barna anerkjennelse, tid og mye voksenkontakt.  Det å mestre balansen mellom å ivareta seg selv, egne behov og det å ta hensyn til andre, er noe de skal få hjelp til å lære å mestre i barnehagetiden. Vi voksne, må være gode rollemodeller og veilede barna i situasjoner der de står fast. Gi tilbakemeldinger og støtte når barna mestrer nye oppgaver som tidligere har vært vanskelige.

Mål:

-Å utvikle barnas sosiale kompetanse samt å forebygge og redusere problematferd og mobbing.

Prosessmål: Å utvikle:

  • At barna skal bli gode på de grunnleggende sosiale ferdigheter.
  • Barn med positivt syn på seg selv både som individ og i gruppe.
  • Barn med selvkontroll og som kan hevde seg på en positiv måte.
  • Barn som bidrar til trivsel og trygghet i gruppa og som kan løse konfliktsituasjoner på en god måte.
  • Barn som utvikler evnen til empati og som har forståelse av andres perspektiver, tanker og følelser.
  • Mangfold hvor vi lærer å ha respekt for hverandre.
  • Barn som ser styrke i ulikheter

 

Metoder:

- Gjennom et tilstedeværende personal, som selv har gode sosiale ferdigheter, vil vi være veiledere for barna og skape læringssituasjoner gjennom blant annet lek  i hele hverdagen.

- Voksne skal gå foran som gode rollemodeller. De skal være tydelige og aktive. De skal kunne bruke bøker og historier med eksempler på sosial kompetanse.

- Samlingsstunder med innhold hvor vi presenterer tema innenfor sosial kompetanse. 

- Tett samarbeid med foreldre, hvor vi kan gi og få tilbakemeldinger.

-Bruke lek som arbeidsmetode.

-Personalet skal støtte barnas initiativ til samspill, og bidra til at alle har en lekekamerat og får oppleve vennskap.

-Vi skal være gode rollemodeller og oppfordre barna til å hjelpe hverandre i hverdagsituasjoner.

-Kjennskap til ulike kulturer og mangfoldet i barnehagen

-Snakke om det å være annerledes