Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Inkluderende læringsmiljø

Inkluderende læringsmiljø har i flere år vært en storsatsning for både skoler og barnehager i Knutepunkt Sørlandet. Knutepunkt Sørlandet er et kommunalt samarbeid mellom Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Sogndalen, Søgne og Vennesla som ble etablert i 1996. Satsingen er nå ferdig i forhold til at den regnes som implementert i barnehager og skoler. Selv om storsatsingen er over, fortsetter vi å ha inkluderende læringsmiljø som et satsingsområde hos oss da dette er svært viktig for barns opplevelse av tilhørighet og trivsel i barnehagen.

Mål:

 • Barnehagen skal ha et inkluderende læringsmiljø som fremmer opplevd tilhørighet, trygghet, trivsel og læring for alle. Dette er uavhengig av kjønn, religion, funksjonsnivå, etnisk bakgrunn og familiebakgrunn.
 • Læringsmiljøet i barnehagen er under kontinuerlig utvikling til fordel for alle barns sosiale og faglige læringsutbytte.
 • Redusere omfanget av segregerende tiltak

Tiltak:

 • Vi anerkjenner og løfter opp ulikheter, hos oss er det plass til alle!
 • Det er ikke barnet som skal endres på, men miljøet rundt barnet som skal tilrettelegges (systemrettet tenkning). Bruke SMTTE modellen for å sikre dette.
 • Vi bruker lek for å inkludere, bygge vennskap og skape tilhørighet
 • Vi styrker språk og kommunikasjon gjennom samtaler, lesing og språkgrupper.
 • De ansatte er tilstedeværende og skaper gode relasjoner til barna, og mellom barna. Dette er med på å forebygge mobbing.

I forhold til mobbing har vi i samarbeid med foreldrene og mobbeombudet i Lillesand kommune satt opp noen forventninger til foreldre og ansatte som kan være med å forhindre at mobbing skjer:

Det forventes at foreldrene:

 • Jobber for å bli bedre kjent med hverandre
 • Melder fra til barnehagen om det som skjer i livet til barnet. Eks. endringer i hjemmeforhold, boforhold, dødsfall i familie o.l.
 • Snakker positivt om de andre barna i barnehagen
 • Inkluderer alle og er imøtekommende mot andre barn man møter ved levering og henting.
 • Er bevisst egne holdninger og hva man snakker om foran barnet. Eksempelvis rundt middagsbordet.
 • Følger barnehagens rutiner rundt bursdager i henhold til invitasjoner, gaver, ol. Egen rutine for dette ligger i MyKid.

Det forventes at personalet:

 • Gir barna felles opplevelser og erfaringer som danner en følelse av tilhørighet og samhold
 • Skaper et miljø med varme og engasjement for barna hvor det knyttes gode relasjoner til barna gjennom en autoritativ voksenrolle.
 • Er tilstedeværende voksne, som går frem som gode rollemodeller i forhold til egne holdninger
 • Prioriterer vennskap i gruppesammensetninger. Gjennomfører mindre lekegrupper slik at de ser barnets behov for veiledning i lek
 • Har jevnlig gjennomgang av hvordan hvert enkelt barn har det i gruppa
 • Sørger for god informasjonsflyt og dialog med foreldrene. Godt samarbeid er nøkkelen til suksess.

Om mobbing likevel skulle forekomme har vi et eget tiltakskort klart som beskriver hvordan vi skal gå frem.

Vi har nulltoleranse for mobbing!