Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Barnehageplass i en friluftslivsbarnehage?

Eit av fokusområda i barnehagen er friluftsliv og at barna lærar gjennom opplevingsbaserte erfaringar. Gjennom å vera i friluft, i skogen, ved sjøen/vatn eller på fjellet, skal barna få moglegheit til å erfare gjennom eigne opplevingar, og på denne måten verte kjende med seg sjølv og omverda, her og no. Friluftsliv handlar også om meir enn dette, med eit framtidsretta syn skal barna få moglegheit til å oppdage og undersøkje mangfaldet i naturen, verte glad i han, for vidare og ville verna om naturen og dens mangfald. For å byggje oppunder barnas opplevingar, nyfikenheit og erfaringar trengs nære vaksne som fremmar visse hadlningar og verdiar når det kjem til barns naturopplevingar og natursyn (jmf. Rammeplan for barnehagar).

Friluftsliv for oss handlar om å vera samen i naturen, oppdage og undersøkje det me finn på vår veg. Det handlar om tid til fri leik og fantasi, og moglegheiten til å skaffe seg erfaringar. Men også det å drive tradisjonelle friluftsaktivitetar, som t.d. fangst, ro i kano, byggje ly og gå i fjellet og skog. Friluftslivet tek oss litt vekk frå det moderne samfunnet og tilbake i ei tid der ein levde i takt med naturen. Det gir oss ei indre drivkraft til å ta vare på naturen kring oss, me har fokus på det me kan gjere for å jobbe for ei god framtid for jorda og oss som lev her.

Om dette verkar interessant for deg og din familie, kom innom oss då vell! Me er her og du er hjarteleg velkommen på besøk!

Hugs søknadsfrist 1. mars.