Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

SPRÅKSTIMULERING - VÅR HOVEDFOKUS!

I SENTERBARNEHAGEN FUS JOBBER VI STRATEGISK OG MÅLRETTET MED SPRÅKSTIMULERING!

Senterbarnehagen FUS ligger i et området hvor det er bosatt en høy andel av flerspråklige familier. Dette gjenspeiles også i vår personalgruppe. Det å støtte barnas tilegnelse av språk er en av barnehagens kjerneoppgaver. Vi styrker både barnets morsmål og den norskspråklige kompetansen. Det gjør vi først og fremst gjennom et personale som gir alle barna positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, men også gjennom bruk av IKT og innovative digitale verktøy som blant annet; TROLL-I-ORD. TROLL-I-ORD, brukes også til språksamlinger på tvers. Dette er faste samlinger for barn med felles morsmål i alderen 1-6 år. Målet er å styrke morsmålsforståelsen og det å styrke barnas identitet og samhold.

Mål: Gi barnet gode forutsetninger for samspill med andre, deltakelse i lek, vennskap og læring, gjennom å bygge et godt språkmiljø i barnehagen.

Å støtte barns tilegnelse av språk er en av barnehagens kjerneoppgaver. Personalet gir alle barn positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel; redskap for tankene og uttrykk for egne tanker, meninger og følelser.

 • Barn med solid språklig kompetanse vil ha gode forutsetninger for samspill med andre, deltakelse i lek, vennskap og læring.
 • Gode språkferdigheter tidlig i livet har en klar sammenheng med barnets språklige ferdigheter og lese- og skriveferdigheter senere i livet.
 • Personalet møter barna på deres nivå i et aktivt barnehagemiljø og lar de møte et rikt vokabular og gir de mulighet til å ta del i språkutviklende samtaler.
 • Barna kommuniserer ut i fra egne forutsetninger for å uttrykke følelser, ønsker og erfaringer
 • De erfarer at kommunikasjonen fører til å løse konflikter, skape positive relasjoner og samspill.
 • Barna blir kjent med varierte bøker, sanger, bilder og media.
 • Personalet leser bøker for barna hver dag, og skaper et språkstimulerende miljø gjennom å diskutere og svare på barnas undringer.
 • Barna fantaserer med utgangspunkt i bøker, sanger, bilder og andre typer av media i hverdagen.

SLIK JOBBER VI

 • Barnet er omgitt av tilstedeværende ansatte i dagligdagse situasjoner som benevner handlingene som gjøres. Selv om barnet gjør handlinger av rutine, er det ikke sikkert barnet forstår innholdet i beskjeden som gis.
 • Barnet får kommunikasjonsstøtte av personalet. F.eks. ved bruk av konkreter og visualisering. Her har tospråklige ansatte en spesielt viktig rolle i å skape broer mellom språkene.
 • Personalet prioriterer tid til samtale, og en verdsetter barns deltakelse i samtale.
 • Barn og voksne leser bøker sammen, forteller og inspirerer barna til å fortelle.
 • Barnet får være i kreative lekemiljøer hvor leken og språket får utfolde seg.
 • Personalet bygger et godt språkmiljø for alle barn i barnehagen.
 • Barnets morsmål og kultur fremheves og anerkjennes.

Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017:47): «..barnehagen skal bidra til at barna får utforske og utvikle sin språkforståelse, språkkompetanse og et mangfold av kommunikasjonsformer.»