Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Prosjektbasert læring

MÅL: Alle barn skal oppleve å være betydningsfulle, deltagende og medvirkende i barnehagehverdagens innhold

Vi jobber med prosjekt gjennom hele barnehageåret i Smedbakken FUS barnehage. Prosjektbasert læring er en arbeidsmåte der barna i stor grad får delta i planleggingen. I forkant av prosjektene vil personalet observere og følge med på barnas interesser, behov og utviklingsnivå, og ut ifra hva vi observerer planlegger vi prosjektets start. Vi bygger opp et prosjekt rundt barnas utvikling og deres interesser. Vi har et utgangspunkt men vet ikke hvor vi ender opp. Prosjektets form og innhold blir til underveis, og barna tar stor del i utformingen og prosjektets retning.

Prosjektene vil gå over lengre perioder og vi fokuserer på å ha flere gode prosjektperioder i løpet av barnehageåret. I august velger vi å fokusere på tilvenning, tilknytning, å bli kjent med nye barn, og å etablere trygghet og tilhørighet barnegruppene. Ellers består hele barnehageåret av prosjektarbeid i Smedbakken FUS barnehage.

Gjennom prosjektet bruker vi både inne- og uterommet som den 3. pedagog ved at vi utformer rommet etter leken og prosjektet.  Målet er at barna trer rett inn i leken når de kommer inn i rommet. Det er bare fantasien som setter begrensninger. Gjennom prosjektbasert læring tar barna del i formingen av rommet, og gjennom leken er de med å skaper noe felles for alle. 

I løpet av hvert prosjekt tar vi bilder av barna under forberedelsene, i aktiviteter, og under prosessen. På slutten av hvert prosjekt utarbeides en prosjektbok. Denne prosjektboka vil grundig dokumentere; beskrive, forklare, og vise; hvorfor og hvordan prosjektet er bygget opp og veien det har tatt fatt. Den faglige forankringen og de faglige målene knyttet til prosjektet vil tydeliggjøres i prosjektboka.