Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Lek

Leken har, og vil alltid stå i sentrum i Tjøttaparken FUS barnehage.
«Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og
trygt sted for fellesskap og vennskap» (Barnehageloven §1 Formål, 3.ledd).

Lek står sentralt i alle barns liv. Den har egenverdi og skal anerkjennes og ha en
sentral plass i barnehagehverdagen. I leken foregår det viktige læringsprosesser, og den fremmer utvikling på alle områder: språklig, intellektuelt, fysisk, sosialt og emosjonelt. Når vi vet hvor viktig leken er for barns utvikling, blir barnehagens viktigste oppgave å støtte opp om barns lek og utvikling av lekekompetanse. Vi styrker denne livs og læringsformen gjennom å legge til rette for lek både fysisk og organisatorisk. Vi har et inne og utemiljø som er lekeinspirerende for barna. Barna har høy kompetanse og engasjement i lek, og møter voksne som er aktive sammen med barna i leken.

EGENLEDELSE I LEK OG LÆRING:
Alle FUS barnehagene i Norge har deltatt på kursrekker i Lek og egenledelse. Egenledelse beskrives ofte som ”hjernes dirigent”. Det er evnen til å være aktiv og
selvstendig i en oppgave over tid, og er et felles begrep på funksjoner i hjernen som
setter i gang og styrer det vi sier og gjør. Barn må bruke ferdigheter for å løse dagligdagse utfordringer, og egenledelsen er avgjørende for å bruke egne ferdigheter så
godt som mulig. Med ferdigheter innen for egenledelse får barna det utgangspunktet
for gleden ved livet her og nå, og også læring, vekst og utvikling. Dette har vært et
satsingsområde i FUS i mange år, og skal fortsette å være det.

I leken styrker og utvikler barnet sin identitet og selvfølelse, de prøver ut og lærer sosiale normer og regler. Gjennom leken får også barna bearbeidet sine inntrykk og erfaringer. Gjennom lek utvikler barn vennskap, og vennskap og tilhørighet er selve grunnlaget for barns trivsel i barnehagen.