Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Kortversjon av årsplan

Hva er en FUS barnehage og hva er vi opptatt av.

 

 Visjon

Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti

Verdier

Personalet skal være: glødende, skapende og tilstedeværende.

Barnet først

Vi skal ha fokus på barnet først. Personalet skal ta med barn på alle aktiviteter, så lenge det går an. Dette skal personalet være bevisst på.

CLASS

Alle barnehagen i FUS er med på CLASS. Det er et observasjonsverktøy, der man observerer ansattes interaksjoner med enkelt barn eller en gruppe barn. Dette er et stort satsningsområde for hele FUS kjeden. Det kommer da en ekstern observatør, for å observerer personalets samspill med barnet/ barna.

Egenledelse i lek og læring.

Egenledelse er evnen til å være aktiv og selvstendig i en oppgave over tid. Det er et felles begrep på funksjoner i hjernen, som settes i gang og styrer det vi sier og gjør. Egenledelse er vår grunntanke om hvordan barna lærer og opplever mestringsfølelse samt forbereder dem til skole og livet.

Smart mat

Fokus på sunnere mat: maten skal være laget fra bunn av. Frukt/grønt til hvert måltid, vann som tørste- drikke og sunne matvarer.

Vennskap

Målet til FUS barnehagene, er at alle barna skal ha en venn. Det er viktig at barna har en de kan være sammen med, slik at de føler seg som en del av et felleskap. Derfor har alle FUS barnehagen en egen dag, der det er ekstra stort fokus på vennskap. Dette skal personalet selvfølgelig også jobbe med i løpet av året.

Relasjonsbygging

Personalet skal møte ansatte og barn med navn hver dag. Personalet skal møte foreldre og barn med anerkjennelse, respekt, være lyttende, stille åpne spørsmål og vise engasjement. FUS samarbeider med Jan Spurkeland (relasjonsakademiet) i forhold til relasjonskompetanse og relasjonsledelse. Derfor er CLASS et viktig verktøy, for å se hva barnehagen kan/ må endre, slik at personalet blir endra bedre i den jobben, noe som skal jobbes med hver dag.

Språk.

Når vi i dag vet at språk er et viktig for barns utvikling. Da skal personalet bruke språket aktivt i alle situasjoner. Personalet skal «bade» barnet i språk ved bleiesituasjon, måltid, påkledning, lek, osv. Personalet må lese med barn, synge, drive med rim og regler, preposisjoner, være aktivt tilstede både fysisk og psykisk.

Hygiene

Barnet vasker hendene før måltid og etter toalettbesøk. Renhold av barnehagen skjer hver dag av et vaskefirma. Der det trengs, blir overflater spritet. Personalet bruker hansker ved bleieskift og engangspapir på stellebordet  

Leker og utstyr

Barnehagen er opptatt av at inneområdet og uteområdet skal stimuler til lek, nysgjerrighet, læring, sosial kompetanse og vennskap. Da må leker og annen materiale ligge lett tilgjengelig. Barnehagen kjøper inn eller bytter dette ved behov og etter  hva barnehagen jobber med

Pedagognorm

Det er en nasjonal pedagognorm: Der det skal være en pedagog på 14 barn over 3 år og en pedagog på 7 barn under 3 år. Pedagogene jobber fire timer mindre hver uke. Det utgjør noe som heter ubuden tid, den tiden skal pedagogene bruke til å lage planer, forberede møter, forberede samtaler, osv. 

Bemanningsnorm

Det er en nasjonal bemanningsnorm: Det skal være 1 voksen på 6 barn over 3 år og 1 voksen på 3 barn under 3 år. Bemanningsnormen gjelder ikke hele dagen, da det skal gjennomføres pauser, møter og personalet har arbeidstid på 7, 5 timer

Informasjon

Vi bruker MyKid, facebook, foreldresamtaler, foreldremøter og ved levering og henting og hjemmeside. Både på Mykid og hjemmeside, ligger relevant informasjon. Dere kan også etterspørre informasjon eller spørre om å få en samtale med en barnehagelærer, hvis behovet er der.

Foreldrenes medvirkning

Barnehagen er pålagt å ha et SU (samarbeidsutvalg) Det skal være like mange ansatte og foreldre i det utvalget. Foreldrerådet (består av alle foreldrene, som har barn i barnehagen) velger foreldrene inn i SU. Foreldrene, kan også påvirke barnehagens utvikling: ved å stille spørsmål, undre seg, engasjere seg, osv. I tillegg har vi brukerundersøkelse, der barnehage får informasjon om hvor fornøyd foreldrene er. Det er viktig at flest mulig svarer på den (dere får mer informasjon, når brukerundersøkelsen blir sendt ut)  

Skolestart for barn.

Forberedelse til skolestart, skjer fra barna begynner i barnehagen til de slutter. Gjennom forsking, vet vi at barnehagen har et stort ansvar for at barna skal lykkes videre i livet. Derfor skal ansatte etterstrebe å være en høykvalitetsbarnehage. Før barna skal begynne på skolen, skal «ryggsekken» inneholde: God språklig forståelse, god selvregulering, ha sosiale ferdigheter og ha god selvfølelse. Det skolen anbefaler er at barna skal kunne før skolestart er:kle på seg selv, kunne skrivet navnet sitt, gå på do selv, har tallforståelse opp til 10, har blyantgrep, rydde etter seg og kunne vente på tur. Lære å lese og regne, lærer barna på skole. Hvis barna er interessert i tall og bokstaver, skal personalet bidra til at det utvikles.