Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Egenledelse i lek og læring

I praksis betyr dette at vi voksene i barnehagen må være oppmerksomme på når barna bruker sine ferdigheter og i hvilke situasjoner de får mulighetene til å utvikle disse.

Ved å legge til rette for at barnet selv kan finne en løsning styrker vi barnets mestringsfølelse og legger dermed også et godt grunnlag for erindring av hendelsen, som videre kan fører til en permanent lærdom hos barnet.

Ved å være tilstedeværende voksen som ser, legger til rette og støtter barna på dets vei ønsker vi å legge et godt grunnlag for at barna skal utvikle seg og bli den beste utgaven av seg selv.

Lek er en sentral og viktig del av barnas liv. Gjennom leken øver barna seg på sitt eget sosiale liv. Leken er med på å utvikle motoriske ferdigheter, sosial kompetanse, språkferdigheter og samarbeidsevne. Den er frivillig, indre motivert, selvvalgt og med masse humor.

Spesielt i rolleleken får barna prøvd ut sine evner til å kommunisere, samarbeide, være fleksible, lede, bli ledet, ta roller, organisere, igangsette, ha selv kontroll osv. Vi voksne har en særs viktig oppgave i barns lek og må være oss bevisst vår rolle. Vi skal ikke styre, men lede barna der vi ser at noen av barna sliter med samspillet eller ikke får være med i leken.

Et barn med gode lekeegenskaper vil lettere knytte vennskapsbånd, og når du har en venn har du større sjanse for å utvikle deg i en positiv retning. Inkludering av alle barna i leken er noe vi vil ha fokus på.

Hvert enkelt barn er forskjellig, og skal behandles ulikt. Samtidig skal alle barn behandles med likeverd, og de skal lære å respektere hverandre for den de er. Vi kan ikke alltid ha svar på alt, men det er viktig å undre seg sammen med barna. Da får de anledning til å finne svarene selv.

Dette fokuset vil føre oss over i den nærliggende kompetansen danning, som” Rammeplan for barnehagen” trekker frem som viktig kompetanse. Danning dreier seg om å formes som menneske i verden. Det handler om å utvikle evnen til å reflektere over egne handlinger og væremåter.

Vi skal lære barna å inkludere hverandre uansett kultur og vise dem at nytt og annerledes ikke er skremmende eller mindre verdt. Barna skal møte voksne som tar tak i mobbing og utestengelse og lærer dem verdien av å inkludere alle.

Danning skjer i samspill med omgivelsene og setter barna i stand til å håndtere livet ved at de utvikler evnen til å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen, og til å se seg selv som et verdifullt medlem av et større felleskap. Barna skal kunne si sin mening og samtidig føle at det de sier blir tatt på alvor. Barna i barnehagen skal møte voksne som aksepterer et mangfold av følelser, ideer og tanker og som tar alle like alvorlig, og voksne som tar tak i mobbing og utestengelse og lærer dem verdien av å inkludere alle. Personalet i barnehagen har kunnskap om barn og vet at det å vise motstand og opponere er en naturlig del av deres danningsprosess.