Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Helsefremmende barnehage

Helsefremmende barnehager er barnehager som styrker barnas fysiske og psykiske helse, gjennom å ha fokus på det sosiale og fysiske miljøet, innholdet og arbeidet i barnehagen, samt å ha systematisk forankring av det forebyggende og helsefremmende arbeidet.

Kriterier for helsefremmende barnehager er utviklet i prosjektet «Atten tusen timer» i Østfold. Et prosjekt i forhold til det antall timer et barn bruker i barnehage, skole og vgs, og omhandlet kost, bevegelse og helse (både fysisk og psykisk)

Grunnlaget for de 9 kriteriene som er utarbeidet finner vi i FN’s Barnekonvensjon, Barnehageloven, Folkehelseloven, Kommuneloven, Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler og gjeldende forskrifter for barnehager.

Kriteriene bygger på at det allerede gjøres mye godt folkehelsearbeid i barnehagene. Kriteriene bidrar til å systematisere og forankre det gode arbeidet.

1. Barnehagen legger til rette for at alle barn kan være fysisk aktive minst 60 minutter hver dag.
2. Barnehagen legger til rette for god balanse mellom aktivitet og hvile for hvert enkelt barn.
3. Nasjonale retningslinjer for mat og måltider i barnehagen oppfylles.
4. Barnehagen har rutiner for god hygiene.
5. Barnehagen arbeider systematisk for å forebygge skader og ulykker.
6. Barnehagen har rutiner for samarbeid med
foresatte og legger til rette for foresattes medvirkning i hverdagen.
7. Barnehagen har gode systemer for tverrfaglig og helhetlig samarbeid med andre fagfelt og tjenester for barn.
8. Helsefremmende arbeid er forankret i barnehagens styringsdokumenter, kvalitets-styringssystem og arbeidsmåter.
9. Barnehagen jobber aktivt og systematisk for å fremme et godt psykososialt miljø som legger til rette for medvirkning og utvikling av sosial kompetanse, der det enkelte barn opplever trygghet, tilhørighet og mestring.

Gubbeskogen FUS barnehage ble godkjent som helsefremmende barnehage i 2019.