Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Relasjoner og Lek

Vi er opptatt av å bruke forskning til å finne kartlegge hvordan vi skal bruke våre ressurser på områder som er viktige og gir stor effekt. Derfor har vi valgt ut satsingsområdene Relasjoner og Egenledelse basert på dette. Under kan du lese mer om hva det vil si og hvorfor vi har valgt dette.

Satsningsområde 1: Relasjoner
Hos oss i Sennerud FUS vet vi basert på internasjonal forskning at relasjonens kvalitet er avgjørende for effekten av interaksjonen mellom mennesker og derfor ønsker vi å ha relasjoner som vårt satsningsområde. Vi vet at det er i arbeidet med relasjoner vi må være suksessfulle for at barna skal utvikle seg til å bli den beste versjonen av seg selv. En relasjon av høy kvalitet er en positiv og sterk relasjon mellom to individer som tilrettelegger for økt gjensidig respekt, forståelse, empati og trygghet. Å føle seg trygg er grunnleggende for en positiv utvikling.

En sterk relasjon tåler å bli utfordret uten at videre interaksjoner blir påvirket i stor grad. Barn er forskende av natur og gjennom denne atferden vil barna iblant befinne seg i situasjoner hvor atferden deres kan være sosialt uønsket og voksne må være tydelige og veiledende med de. Dersom relasjonen er sterk mellom barn og voksen vil disse situasjonene være lærende og barnet vil ta med seg erfaringen videre i livet og unngå å gjenta uønsket atferd.

I 2020 går barn i barnehagen fra foreldrene er ferdige med sin foreldrepermisjon til de skal begynne på grunnskolen og dersom disse årene skal gi barnet et godt utgangspunkt for resten av livet så ser vi at barna må ha mennesker de har sterke relasjoner til med seg hele veien. Mennesker som er tilstedeværende og støtter de i øyeblikk hvor de er triste, glade, frustrerte og nysgjerrige. I Sennerud FUS skal vi være disse menneskene.
For å sikre at alle barn får høy kvalitet på interaksjonene med voksne og har sterke relasjoner utarbeider vi metodeplaner som beskriver hvordan de ansatte skal tilrettelegge for dette og bruker det som et verktøy i organiseringen av barnehagen.

Satsningsområde 2: Egenledelse i lek og læring
Egenledelse er evnen til å være aktiv og selvstendig i en oppgave over tid. Det brukes som en samlebetegnelse for de overordnede funksjonene i hjernen som setter i gang, styrer og regulerer atferden vår. Disse funksjonene kan deles opp i det kognitive aspektet som handler om hvordan barnet utnytter sin mentale kapasitet og det sosiale aspektet som handler om hvordan vi er sammen med andre. Planlegging, organisering og arbeidshukommelse er egenskaper som til sammen utgjør barnets mentale kapasitet og igangsettingsevner, fleksibilitet, selvregulering og selvmonitorering er egenskaper som til sammen utgjør hvordan barnet er sammen med andre.

I Sennerud FUS jobber de ansatte kontinuerlig med å kartlegge barnas kompetanse innenfor disse egenskapene for å tilrettelegge for at de skal kunne utvikle seg videre på best mulig måte.
Egenledelse er avgjørende for sosialt samspill , deltakelse og medvirkning i barnehagen og gode egenledelsesferdigheter sees i sammenheng med tidlige ferdigheter innenfor lesing, skriving og matematikk. For å gi barna best mulige forutsetninger for videre skolegang ser vi viktigheten av å støtte barna i å utvikle disse ferdighetene. Det er slik at førskolealderen er den perioden der stimulering av egenledelseferdigheter har størst effekt på hjernen. Rolleleken er en av de beste pedagogiske virkemidlene for å styrke egenledelse. Derfor verner vi om denne typen lek og tilrettelegger for at den skal kunne oppstå mest mulig i hverdagen.
Egenledelsefunksjonene utvikler seg ikke av seg selv og derfor er det viktig med tilstedeværelse fra de ansatte. Hos oss i Sennerud har vi utviklet metodeplaner som et internt verktøy for å sikre utviklingen av barnas egenledelseferdigheter. Under utviklingssamtalene vi har med alle foreldre går vi igjennom barnets kompetanse innenfor egenledelse for å sammen kunne sette et mål for videre progresjon.

Med aktive ansatte som har egenledelse- og relasjonskompetanse sikrer vi at barna får best mulig forutsetninger for en god skolegang og et godt liv.