Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Satsingsområder

HVA ER VÅRE SATSINGSOMRÅDER OG HVORFOR?

Skåre FUS barnehage skal fra barnehageåret 2021/2022 delta i en språksatsing i regi av Haugesund kommune. Språksatsingen er en treårig satsing, i samarbeid med Lesesenteret.

I Meld.St.6 trekker regjeringen frem at de vil styrke språkarbeidet i barnehagen og sikre bedre støtte og hjelp til barn med behov for ekstra tilrettelegging. Barns språkferdigheter har stor betydning for trivsel, utvikling og opplevelsen av mestring i hverdagen. Språksterke barn har gode forutsetninger for samspill med andre, for deltagelse i lek og for læring. Flerspråklige barn og barn som strever i sin språkutvikling faller ofte utenfor lek og barnefellesskapet. Det samme gjelder gutter i større grad enn jenter. Disse barna har behov for hjelp og støtte til å delta i lek og til å utvikle språklig og sosiale kompetanse parallelt
(Kunnskapsdepartementet 2019).

De første årene av barns liv har stor betydning for språkutviklingen. Dersom barn har et godt ordforråd og god begrepsforståelse i førskolealder, øker sannsynligheten for god språkutvikling og gode skoleprestasjoner senere. I et integreringsperspektiv er det viktig at flerspråklige barn rekrutteres til barnehage. Forskning viser at barn som har gått i barnehage har bedre språkutvikling og får bedre resultater på skolen (Kunnskapsdepartementet, 2019).

 

HENSIKT OG MÅL

 • At alle barn skal ha gode språkferdigheter på norsk ved skolestart
 • Øke kompetansen hos de ansatte i barnehagen i forhold til arbeid med flerspråklig utvikling
 • Sette barnehagen i bedre stand til å igangsette pedagogiske- og språktiltak
 • Tidlig identifisering av barn som trenger ekstra tilrettelegging, eventuelt videre henvisning
 • Styrke barnehagens utvikling av rike og gode språkmiljøer for alle barn

 

SATSINGEN BYGGER PÅ

 • Lov om barnehager
 • Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver
 • St.6 – Tett på- tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage og skole
 • St.16- …og ingen stod igjen. Tidlig innsats for livslang læring
 • Tema og strategiplan for Haugesundsbarnehagene

 

KJERNEKOMPONENTER I SATSINGEN

 • Flerspråklig utvikling
 • Voksenrollen, relasjon og samspill
 • Språkmiljø (visuelt og fysisk)
 • Lekens betydning for utvikling og læring
 • Tidlig innsats

 

BARNEHAGENS TILTAK FOR Å OPPNÅ MÅLENE

 • Fremdriftsplan med mål og aktiviteter
 • Deltagelse på lærende nettverk på tvers av barnehagene som deltar i satsingen.
  (Lærende nettverk er en metode for å lære sammen og skape refleksjon rundt egen praksis som bidrar til endring eller forbedring av vårt pedagogiske arbeid)
 • Kartlegging – enten via ståstedsanalysen eller rammeplanundersøkelsen.
 • Deltagelse på felles planleggingsdager
 • Bruk av pedagogisk analyse