Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Tilvenning

Foreldreaktiv tilvenning.

Vi i Håkonshella FUS barnehage har en tilvenningsmodell basert på nyere forskning om trygg tilknytning, hvor målet er å forbedre tilvenningstiden for barnet og familien.

Foreldredeltakelse og medvirkning i tilvenningsperioden står sentralt. Tilvenningen er organisert slik at barna får etablere en trygg relasjon til en til to ansatte i barnehagen, før dere lar barnet være i barnehagen uten dere. Ny forskning (Rauh mfl. 2000) viser at barnets tilvenning til barnehagen gikk langt bedre når en av de foresatte kunne være i barnehagen i flere dager, og at tilvenningen foregikk på en fleksibel og avslappende måte tilpasset barnets behov og reaksjoner.

Vi ønsker å fremme et godt samarbeid og det er barnehagen og personalet som har ansvaret. Du kan forvente at vi skal ta oss god tid til barnet ditt og deg, at vi hilser, viser at vi er tilstede og viser glede over å se dere.

Barn er ulike med ulike behov. Tilvenningsperioden er den første tiden på ny avdeling eller det første møtet med barnehagelivet, og vi ønsker å tilpasse oss deres barn så langt det lar seg gjøre. De første dagene er fokuset å bli kjent med små og store, og barnehagens fysiske miljø, inne og ute. Det at barnet får bli kjent med personalet med foresatte som base, gir barnet indirekte en klar informasjon om at dere bifaller kontakten til den nye voksenpersonen, og det blir lettere for barnet å gå inn i nye relasjoner. Vi har faste rutiner på dagene våre jf. dagsrytmen, dette er med på å skape trygghet for barna.

Foresatte har ulikt med tid satt av til tilvenning, men vi har alle krav på 3 dager hver fra arbeidsgiver. Vi anbefaler dere å ta de tre dagene hver for seg for å strekke perioden så langt det går slik at barnet får dager tilpasset sitt behov. Unngå hele dager den første tiden for å få en trygg og god overgang i barnehagen. Vi samsnakker med dere om vi ser at barnet skulle trenge lenger tid før barnehagen blir en trygg arena. Er dere usikre, ring gjerne for å høre hvordan det går. Vi ønsker ikke at dere bekymrer dere for hvordan barnet deres har det.

Den første dagen vil barn og foreldre møte opp i barnehagen til et avtalt tidspunkt og være i barnehagen i en periode for å bli kjent. Foresatte skal være i barnehagen med barnet hele tiden. Dere blir vist rundt på avdelingen og blir kjent med barnets plasser i garderoben, på stellerommet etc. Du får informasjon om praktiske rutiner, dagsrytme, ukerytme osv.

Den andre dagen kommer dere også til avtalt tid. Videre avtaler gjør vi med hver enkelt av dere for å vurdere videre tilvenning basert på barnets behov.

Hovedtrekkene fra tilvenningsperioden hos oss:

  • Det avvikles foreldremøte for nye foreldre.
  • Det blir sendt velkomstbrev med informasjon etter hovedopptaket i mars. 
  • Mulighet til å besøke barnehagen før oppstart. 
  • Oppstartsamtale gjennomføres med pedagogisk leder der vi blir bedre kjent, snakker om tilvenningen og veien videre.  
  • Tilvenning i små grupper for at barnet skal ha best mulig forutsetninger for å bli kjent med det fysiske miljøet og bygge relasjoner.

“Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg og god start i barnehagen. Barnehagen skal tilpasse rutiner og organisere tid og rom slik at barnet får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og til andre barn. Når barnet begynner i barnehagen, skal personalet sørge for tett oppfølging den første tiden slik at barnet kan oppleve tilhørighet og trygghet til å leke, utforske og lære».

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (KD,2017)