Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Egenledelse i lek og læring

Vår satsing på egenledelse i lek og læring som har pågått siden 2012, og handler om å klare og lede seg selv når man samhandler med andre – det handler om barnets sosiale kompetanse. Da må man mestre de 7 funksjonene for at samhandlingen skal fungere. Det er i samhandling med andre man trener disse funksjonene og det er ved hjelp av voksne som aktivt ser og støtter barn på hvert enkelt utviklingstrinn at disse utvikles. I barnehagen bruker vi blant annet avansert og tilrettelagt rollelek som verktøy for å støtte barna i utviklingen av ferdighetene innenfor hver enkelt funksjon.

                                                           

Rollelek stiller krav til planlegging av leken, organisering av roller, igangsetting, selvregulering, vente på tur, fleksibilitet. Barna må ha god arbeidshukommelse og hente fram fra hjernen det som er relevant for rollen og ikke minst de må ha empatiske evner og se hvordan de påvirker andre (selvmonitorering). Rollelek, det barnet forestiller seg i tankene sine, gjennomfører det i praksis «på liksom” i leken. Det betyr at barn i rollelek øver opp sin forestillingsevne og ferdigheter som danner grunnlaget for abstrakt tenkning. f.eks ved at barnet bruker en kongle og later som om det er en bil. Rolleleken stimulerer forestillingsevnen og er en viktig forutsetning for kreativitet, fantasi og til å ta andre sitt perspektiv. Dette igjen er avgjørende ferdigheter når man skal utvikle vennskap, sosial samhandling med andre (Egenledelse i lek og læring, M. Godtfredsen og K. Sørensen).

På småbarn tilrettelegger vi for at barna skal klare mest mulig selv; kle av og på seg, krabbe opp på stellebenken, krabbe opp i vogna. Med små hjelpemidler og tilrettelegging fra personalet klarer småbarna mye selv. Vi prioriterer og bruker TID på at barna skal mestre hverdagsrutinene. Dette er også en metode i tråd med egenledelse. Egenledelse danner det viktigste grunnlaget for utvikling og opprettholdelse av vennskap, forebygger mobbing og knyttes til tidlige ferdigheter innen lesing, skriving og matematikk. Evnen til egenledelse er avgjørende for sosialt samspill, deltakelse og medvirkning i barnehagen.

Autoritative voksne

Den autoritative voksenstilen innebærer at den voksne viser varme og omsorg ovenfor barnet, samtidig som de er tydelige og grensesettende. Den varme og grensesettende voksne arbeider bevisst med å utvikle gode relasjoner til barnet og viser en aksepterende holdning. Barnet mottar det som handler om krav og kontroll i en atmosfære preget av varme og tillit. Varme og grensesettende voksne har respekt for barnets autonomi og fremmer demokratiske prinsipper. De gir rom for det medvirkende barnet. Samtidig har de voksene også klare forventninger til barnet og følger barnet opp på en tydelig måte når det gjelder grenser og normer. De autoritative voksne etablerer gode standarder for atferd og «guider» barnet i dets utvikling. Autoritativ voksenstil påvirker barn generelt i en positiv retning.

Denne videoen viser hva egenledelse i lek og læring handler om: