Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Tilvenning

Tilvenning i kleppestemmen FUS

Vi har en tilvenningsmodell basert på nyere forskning om trygg tilknytning, hvor målet er å forbedre tilvenningstiden for barnet og familien. 

Foreldredeltakelse og medvirkning i tilvenningsperioden står sentralt. Tilvenningen er organisert slik at barna får etablere en trygg relasjon til en ansatt i barnehagen, før dere lar barnet være i barnehagen uten dere. Ny forskning (Rauh mfl. 2000) viser at barnets tilvenning til barnehagen gikk langt bedre når en av de foresatte kunne være i barnehagen i flere dager, og at tilvenningen foregikk på en fleksibel og avslappende måte tilpasset barnets behov og reaksjoner.  

Vi ønsker at en av dere foreldre er til stede og deltar aktivt sammen med barnet i aktiviteter, rutiner og lek på avdelingen. Ved at foresatte er så mye i barnehagen, vil dere bli godt kjent med personalet, andre barn og deres familier. Dere får en primærkontakt som har ansvar for en god dialog og kontakt med barnet og dere.  Vi ønsker å avklare forventninger mellom foresatte/ansatte i tilvenningen.

Bli kjent-samtale / hjemmebesøk 

Vi ønsker å ha en samtale med nye foresatte før oppstart. Dette er en fastsatt samtale der det er rom for å bli bedre kjent og snakke om barnet i rolige omgivelser. Vi ønsker gjerne å ta denne samtalen ved et hjemmebesøk før sommeren. Dette skal bidra til trygghet for barnet som møter oss for aller første gang i trygge omgivelser. Det er pedagogisk leder som gjennomfører disse samtalene.  

“Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg og god start i barnehagen. Barnehagen skal tilpasse rutiner og organisere tid og rom slik at barnet får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og til andre barn. Når barnet begynner i barnehagen, skal personalet sørge for tett oppfølging den første tiden slik at barnet kan oppleve tilhørighet og trygghet til å leke, utforske og lære». Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (KD,2017) 

Som et ledd i denne bli kjent perioden ønsker vi også å ha besøksdag før barnet begynner i barnehagen. Dere vil få invitasjon fra barnehagen med tidspunkt for besøk.

Tilvenningsperioden  

Vi ønsker å fremme et godt samarbeid, og det er barnehagen og personalet som har ansvaret. Du kan forvente at vi skal ta oss god tid til barnet ditt og deg, at vi hilser, viser at vi er tilstede og viser glede over å se dere. 

Barn er ulike med ulike behov. Tilvenningsperioden er den første tiden på ny avdeling eller det første møtet med barnehagelivet, og vi ønsker å tilpasse oss deres barn så langt det lar seg gjøre. De første dagene er fokuset å bli kjent med små og store, og barnehagens fysiske miljø, inne og ute. Det at barnet får bli kjent med personalet med foresatte som base, gir barnet indirekte en klar informasjon om at dere bifaller kontakten til den nye voksenpersonen, og det blir lettere for barnet å gå inn i nye relasjoner. Vi har faste rutiner på dagene våre jf. dagsrytmen, dette er med på å skape trygghet for barna. 

Foresatte har ulikt med tid satt av til tilvenning, men vi anbefaler dere å ta mest mulig fri fra jobb i denne perioden slik at barnet får dager tilpasset sitt behov. Unngå hele dager den første tiden for å få en trygg og god overgang i barnehagen. Vi samsnakker med dere om vi ser at barnet skulle trenge lenger tid før barnehagen blir en trygg arena. Er dere usikre, ring gjerne for å høre hvordan det går. Vi ønsker ikke at dere bekymrer dere for hvordan barnet deres har det. 

Den første dagen vil barn og foreldre møte opp i barnehagen til et avtalt tidspunkt og være i barnehagen i en periode for å bli kjent. Dere avtaler lengden på denne dagen som avhenger av hvor mye tid dere har tilbragt i barnehagen og hvor trygg barnet er. Foresatte skal være i barnehagen med barnet hele tiden.

Den andre dagen kommer dere også til avtalt tid. Videre avtaler gjør vi med hver enkelt av dere for å vurdere videre tilvenning basert på barnets behov. Dere blir vist rundt på avdelingen og blir kjent med barnets plasser i garderoben, på stellerommet etc. Du får informasjon om praktiske rutiner, dagsrytme, ukerytme osv.