Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

TIK og CLASS

Felles satsning i FUS barnehagene:

«BARNET FØRST»

 

FAGLIG BAKGRUNN

Barnehageårene er en viktig periode for barnas følelsesmessige utvikling. Barnehagen har derfor en viktig rolle i å tilrettelegge for utviklingen av barnas evne til å forstå og håndtere sin emosjonelle verden og for utviklingen av barnas emosjonelle kompetanse. Barnet først er foruten FUS slagord, også en kompetanseutvikling i FUS barnehagene som følges med et forskningsprosjekt via Universitetet i Oslo.

Barnet først bygger på et forskningsbasert program, Tuning in to Kids (TIK), som har som mål å styrke barnas emosjonelle og sosiale kompetanse, og CLASS observasjonsmetode som har tilsvarende mål i forhold til emosjonell støtte, ved siden av å bedre læringsmiljøet i barnehagene. TIK lærer omsorgspersonene egenskaper og teknikker for å gjenkjenne, forstå og håndtere sine egne og barnas følelser. Barnet først er en kompetanseutvikling for alle barnehagens ansatte, der treningen foregår over tid og kan understøttes, utvikles, og innarbeides i det daglige arbeidet med barnehagens barn og i samarbeid med gode kollegaer.

 

BAKGRUNN FOR FORSKNINGEN

Nyere forskning viser at det er relasjonskompetansen til barnehagens ansatte som har betydning for barnas opplevelse av kvalitet. Dette tar FUS på alvor og ønsker derfor å forske på om kompetanseutviklingen til personalet bidrar til høyere kvalitet på den sosioemosjonelle støtten, læringsstøtten og avdelingens organisering.

Vårt mål er at alle FUS barn skal bli møtt av ansatte som viser sensitivitet, entusiasme og glede. Alle barn skal sikres et miljø som er fritt for krenkelser og et rikt leke og læringsmiljø som bidrar til trivsel og progresjon.

Barn fortjener høy og lik kvalitet, uavhengig av avdeling og av barnehage. Vi støtter oss til forskning som viser at ved å gi barna en god start gjennom høy kvalitet i barnehagen, kan vi bidra til en god barndom. I tillegg kan vi redusere risikoen for sosiale problemer i ungdomstid og voksenlivet og øke muligheten for senere utdanning og jobb. I FUS barnehagene skal forskning som viser resultater styre valg av satsingsområder. Når vi vet at høy kvalitet på prosessene i barnehagene gir god trivsel, utvikling og progresjon hos barnet er det det vi satser på.

Ved å benytte dimensjonene fra observasjonsmanualen CLASS som er utviklet av Robert C. Pianta, Bridget K. Hamre og Susan L. Mintz kan vi bidra i riktig retning.

CLASS er basert på flere års forskning innen utviklingsteori. Den sikrer at de ansatte får kunnskap om styrker og utfordringer i personalgruppen, og at forbedring og kompetanseutvikling av ansatte bidrar til å fremme trygg omsorg, god organisering og ledelse, samt støtte til barns utforskning og læring.

FUS har valgt CLASS som observasjonsmanual fordi dette er en valid og godt dokumentert manual som fungerer både ved observasjon og som støtte i personalets forbedringsarbeid. CLASS er tuftet på systematisk tilnærming for å heve relasjonskvaliteten, og jobber konkret med samspill og interaksjoner.

Vi i Møglestu FUS barnehage starter arbeidet med denne satsingen høsten 2020. Da går vi i gang med en lederforankring før vi kobler på hele personalgruppen vår 2020. Trude Stordal skal være ressursperson i satsingen, og vil dermed fungere som en støtte og drivkraft internt samtidig som hun skal bidra med observasjon eksternt.

Samarbeidspartnere for kompetansehevingen og forskningsprosjektet: Ansatte ved Psykologisk Institutt (PSI) ved Universitetet i Oslo (UiO), FUS AS ved fagansvarlig Hege Cecilie Eikseth, og Kompetansetjeneste for tidlig innsats ved Hanne Holme, Elin Olsen Kallevik og Marit Bergum Hansen. Prosjektleder for forskningsprosjektet er førsteamanuensis Sophie Havighurst ved PSI, UiO. Forskningsmedarbeider er Ida Tidemann, PhD-stipendiat ved PSI, UiO.