Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Tilvenning

Å starte i barnehage er ofte et stort inngripen i et lite barns liv. Og derfor skal barnets første møte med barnehagen være preget av god tilknytning og gode rutiner. Tilvenningsperioden er en ekstra sårbar periode, selv om barns følelsesmessige bånd utvikles gjennom hele barnehagelivet. Vi er derfor ekstra opptatt av at dette aller første møtet barnet har med en annen arena enn hjemmet, skal være på barnets premisser. 

I rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver (KD, 2017) understrekes barnehagens ansvar for å organisere ruitiner og tilpasse tid og rom slik at barna får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og andre barn

Vi har i FUS utarbeidet en tilvenningsmodell basert på nyere forskning om trygg tilknytning, hvor målet er å forberede tilvenningstiden for barnet og familein

 • Foreldredeltakelse og medvirkning i tilvenningsperioden står sentralt hos oss
 • Tilvenningen er organisert slik at barna får etablere en trygg relasjon til en ansatt, før dere som foreldre lar barna være i barnehagen alene
 • Forskning ( Rauh mfl. 2000) viser at barnets tilvenning i barnehagen gikk langt bedre når en av foresatte kunne være i barnehagen over flere dager, og at tilvenningen foregikk på en fleksibel og avslappende måte tilpasset barnets behov og reaksjoner
 • Når barnet starter setter vi av 5 dager til tilvenning, og vi ønsker at en av foreldrene er tilstede og deltar aktivt i barnehagen sammen med barnet i aktiviteter, rutiner og lek på avdelingen. 
 • Når foresatt er så mye i barnehagen, så vil foresatte også bli godt kjent med personalet, andre barn og deres familie
 • Alle barn får en tilknytningsperson som har ansvar for god dialog og kontakt med barnet og dere

Ved hovedopptak våren 2020

 • Dere vil få tilbud om plass i barnehagen ganske raskt etter at opptaket er avsluttet 29. februar - rundt ca 2 uker bruker vi å beregne. Vi har felles opptak kretsvis, så det kan forekomme variasjoner i tidsbruken.
 • De som takker ja til tilbud i barnehagen vil få mail før påske om tilbud til å komme på besøk i barnehagen. Dette for å bli bedre kjent med oss og vi kan bli bedre kjent med dere. Da har vi et godt grunnlag for oppstart medio august. 
 • Ukene 17- 25 er det satt av 2 timer hver uke til besøk i barnehagen for tidlig tilvenning. Da kommer dere med barnet og tilbringer et pr timer sammen med oss, og dere kan få lov til å delta på de aktiviteter vi gjør denne dagen. Aktuelle dager og tider vil dere få i egen mail fra oss
 • Vi ønsker oss en samtale med nye foreldre før oppstart. Det er en fastsatt samtale der det er rom for å bli bedre kjent og snakke om barnet i rolige omgivelser. Vi ønsker gjerne å ha denne samtalen ved et hjemmebesøk før sommeren. Det er pedagogiske ledere som gjennomfører disse samtalene og hensikten er å etablere en god relasjon med både barn og foreldre. 
 • Vi inviterer til foreldremøte i overgangen mai/juni 

Vi ønsker å fremme et godt samarbeid og det er barnehagen og personalet som har ansvaret. Du kan forvente deg at vi skal ta oss god tid til barnet ditt og deg, at vi hilser, viser at vi er tilstede og viser glede over å se dere