Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Tilvenning

Å starte i barnehage er en stor overgang i et lite barns liv, derfor skal barnets første møte med barnehagen være preget av god tilknytning og gode rutiner. Tilvenningsperioden er en ekstra sårbar periode, selv om barns følelsesmessige bånd utvikles gjennom hele barnehagelivet. Vi er derfor ekstra opptatt av at dette aller første møtet barnet har med en annen arena enn hjemmet, skal være på barnets premisser. 

I rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver (KD, 2017) understrekes barnehagens ansvar for å organisere ruitiner og tilpasse tid og rom slik at barna får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og andre barn.

Vi har i FUS utarbeidet en tilvenningsmodell basert på nyere forskning om trygg tilknytning, hvor målet er å skape en trygg tilvenningstiden for barnet og familien:

  • Tilvenningen er organisert slik at barna får etablere en trygg relasjon til en ansatt, før dere som foreldre lar barna være i barnehagen alene.
  • Når barnet starter setter vi av 5 dager til tilvenning, og vi ønsker at en av foreldrene er tilstede og deltar aktivt i barnehagen sammen med barnet i aktiviteter, rutiner og lek på avdelingen. Vi følger hvert barn og dets familie, og avtaler tilvenningen sammen. 
  • Alle barn får en tilknytningsperson som har ansvar for god dialog og kontakt med barnet og dere.

Ved hovedopptak våren 2021

  • Dere vil få tilbud om plass i barnehagen ganske raskt etter at opptaket er avsluttet.
  • De som takker ja til tilbud i barnehagen vil bli invitert på et foreldremøte i overgangen mai/juni. Dette for å bli bedre kjent med oss og vi kan bli bedre kjent med dere. Da har vi et godt grunnlag for oppstart i august. 
  • Vi ønsker oss en samtale med nye foreldre før oppstart. Det er en fastsatt samtale der det er rom for å bli bedre kjent og snakke om barnet i rolige omgivelser. Det er pedagogiske ledere som gjennomfører disse samtalene og hensikten er å etablere en god relasjon med både barn og foreldre. Tid og sted for samtalen avtaler vi på foreldremøte, for best å møte hver families behov.