Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Egenledelse i lek og læring

I Hasselbakken FUS barnehage kommer leken først! Lek er en grunnleggende livs- og læringsform som barn kan utrykke seg gjennom og som har en sentral rolle i barnas liv. Den har egenverdi og gir glede, og gir barna muligheter til å utvikle en sammensatt og helhetlig kompetanse. I leken får barna prøve ut erfaringer og bearbeide inntrykk og følelser i samspill med andre barn  en trygg arena med voksne tilstede som hjelper og støtter der det trengs. I et lekefellesskap legges blant annet grunnlag for vennskap, utvikling av sosial kompetanse, språk og hjerne. 

Lek og læring går hånd i hånd. Leken stimulerer alle sider av barns utvikling og gir viktig lærdom på alle områder. I leken lærer barnet å kommunisere og å lytte. De lærer å løse problemer, de lærer å planlegge, organisere og de lærer å regulere seg selv. De lærer både å lede og å bli ledet. De lærer å forhandle, dele, vente på tur og de øver opp sin konsentrasjon. I leken utvikles også kreativitet, utforskertrang og nysgjerrighet som er viktig for lærelysten videre i livet. I tillegg kan barna utvikle en god selvfølelse og troen  at de er en viktig del av et større fellesskap. 

Lek er derfor det viktigste barn kan holde på med i barnehagen!

Vi arbeider hver dag med å legge det beste grunnlaget for utvikling av egenledelsesferdigheter. Egenledelse beskrives som hjernen dirigent. Det er evnen til å være aktiv og selvstendig i en oppgave over tid, og er et fellesbegrep på funksjoner i hjernen som setter i gang og styrer det vi sier og gjør. Egenledelse danner det viktigste grunnlaget for utvikling og opprettholdelse av vennskap. Det forebygger mobbing og knyttes til tidlige ferdigheter innen lesing, skriving og matematikk. Med gode egenledelsesferdigheter skal alle barn i FUS barnehagene få det beste utgangspunktet for livslang læring, vekst og utvikling.

Rolleleken er spesielt godt egnet til å utvikle egenledelse. De ansatte i vår barnehage skal ha god lekekompetanse og skal legge spesielt til rette for denne type lek gjennom å tilby lekemateriell, rekvisitter og møteplasser som innbyr til rollelek.

                        

For å jobbe i retning av dette må personalet: 

  • Videreutvikle sin kompetanse om lek og voksenrollen gjennom kurs, litteratur og refleksjon i personalgruppa
  • Skjerme leken og sette av nok tid til at barna kan fordype seg i lek
  • Ta utgangspunkt i barnas interesser og utvikle lekesenarioer sammen med barna
  • Legge til rette for rollelek ved å tilby inspirerende lekemiljøer
  • Ha nok materiell som trigger fantasi og lekelyst
  • Gi næring til leken gjennom fortellinger, litteratur, ideer, rekvisitter og felles opplevelser
  • Støtte, inspirere og gi barna muligheter for å videreutvikle sin lekekompetanse gjennom å være tilstede i barnas lek
  • Presentere lekemateriell på et fristende og innbydende vis