Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Tilvenning i barnehagen

             

                                                  (Cooper, Hoffman, Marvin & Powell, 1999)

Når barnet begynner i barnehagen

Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet får en trygg og god start. Vi arbeider for å etablere gode relasjoner, og legger til rette for trygg tilknytning. Vi sørger for at de nye barna får tett oppfølging, slik at de kan oppleve tilhørighet og trygghet til å kunne leke, utforske og lære. Barnet finner trøst og beroligelse i et overgangsobjekt (kosedyr, smokk o.l.) som barnet kjenner godt fra før. Det kan hjelpe barnet i innsovningsfasen, overganger, når de får vondt eller når dagen blir trist og lei fordi mamma og pappa ikke er der.

Personalet skal være en trygg base som barnet kan bevege seg ut fra, og som de kan komme tilbake til når de trenger trøst, nærhet og hjelp. Vi er sensitive overfor barnas individuelle behov og tar utgangspunkt i hvert enkelt barn. 

Hva vi ønsker å oppnå: 

 • Etablere en trygg og god start for alle
 • Utvikle gode relasjoner og god tilknytting som grunnlag for utvikling
 • Være en trygg base for barnet 

Rutiner: 

 • Minst en besøksdag før oppstart
 • Velkomstbrev før oppstart
 • Informasjonsmøte for alle nye foresatte
 • Informasjon om avdelingen og oppstart på Mykid
 • Tilvenningsdager legger grunnlag for at primærkontakt skaper relasjon til barnet og blir kjent med barnet i samarbeid med foresatte
 • Organisere gruppene og dagsrytmen for en best mulig tilvenning
 • Tett samarbeid med foresatte ved levering, henting og i samtaler
 • Oppstartsamtaler I løpet av tilvenningsperioden

Overganger innad i barnehagen

Barnehagen skal legge til rette for gode overganger også innad i barnehagen. Dette gjelder spesielt i august der barna bytter til avdelingen med neste alderstrinn, eller bytter fra liten til stor avdeling. Denne tilvenningen foregår uten foreldre, men sammen med personalet barnet er trygg på. Barna er jevnlig på besøk til den nye avdelingen, spesielt i forkant av sommerferien legger vi til rette for at både barn og personal på den nye avdelingen blir kjent. Foresatte får invitasjon til informasjonsmøte og tilbud om oppstartssamtale med den nye pedagogiske lederen i løpet av tilvenningsperioden.