Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Tilvenning og overganger

Tilvenning i barnehagen

«Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet skal få en trygg og god start i barnehagen. Barnehagen skal tilpasse rutiner og organisere tid og rom slik at barnet får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og til andre barn».

                                                                               Kunnskapsdepartementet, Rammeplan for barnehagen, 2017, s.33 

Barnets første møte med barnehagen skal være preget av trygg tilknytning og gode rutiner.
Barnets følelsesmessige bånd utvikles gjennom hele barnehagelivet, men tilvenningsperioden er en ekstra sårbar periode. Barn må venne seg til en ny hverdag, nytt miljø og nye rutiner, bli kjent med nye voksne og barn. Vi vektlegger derfor gode og forutsigbare rutiner og samspill med sensitive og emosjonelt tilgjengelige ansatte.

Trygg tilknytning fremmer mulighetene for læring og mestring, noe som har stor betydning for videre utvikling innen, lek læring, sosialkompetanse og utforskning.

Når barnehageopptaket er over vil de som skal begynne i barnehagen til høsten få komme til oss på besøksdager der dere får møte personal og bli litt kjent med barnehagen. Vi ser som en stor fordel at barna som begynner i barnehagen hos oss får en så god og trygg oppstart som mulig, så vi oppfordrer dere til å komme på besøksdagene og å komme å leke på barnehagens uteområde på ettermiddagstid og i helgene slik at barnet kan bli godt kjent. På besøksdagene er det god mulighet for dere som foreldre å få svar på ting dere lurer på i forhold til barnehageoppstart i august. 

Vi ønsker at foreldrene kan sette av god tid til tilvenningen og at foreldrene kan være til stede i oppstarten og lage avtaler, og dele viktig informasjon om barnet med personalet. Tilknytningen til personalet og en primærkontakt er viktig for at barnet skal få så god oppstart som mulig. 

Vi har fokus på å bygge trygge, gode og sterke relasjoner mellom barn og voksne i barnehagen. Barn trenger sensitive og varme voksne rundt seg, og trygghet er en forutsetning for at barna skal utforske, leke og lære. Barns tilknytning til foreldrene danner den viktigste rammen rundt deres utvikling, men vi som jobber i barnehage er en klar nummer to for veldig mange.

Det første mange tenker på ved tilknytning, er at barn kjenner nærhet og trygghet overfor de voksne rundt seg, som når et barn du er glad i sitter på fanget og lener seg godt inntil deg. Dette er da også en viktig side ved tilknytningen, men tilknytning dreier seg om mer enn gode følelser. Det dreier seg like mye om å hjelpe barn med vanskelige følelser og å støtte dem i utforskning og lek.

Det vi legger inn av omsorg, trøst, ømhet, glede og latter, kommer ut igjen som god psykisk helse og mestring hos de barna vi jobber med.

Overganger innad i barnehagen

"Overganger skjer også innad i barnehagen. Personalet skal sørge for at barn og foreldre får tid og rom til å bli kjent med barna og personalet når de bytter barnegruppe"

                                                                             Kunnskapsdepartementet, Rammeplan for barnehagen, 2017, s.33

Overganger mellom avdelingene skjer på bakgrunn av barnets alder, modning og utvikling. Foresatte skal i god tid før overgangen motta nødvendig informasjon. Internt avtales overføring av informasjon mellom avdelingene. Pedagogisk leder skal i samarbeid med daglig leder og det øvrige personalet sørge for at barnet får tid og rom til å bli kjent med de andre barna og personalet på den nye avdelingen.

Overgang mellom barnehage og skole

"Barnehagen og skolen utveksler kunnskap og informasjon som utgangspunkt for samarbeid om tilbudet til de eldste barna i barnehagen, deres overgang til og oppstart i skolen".

                                                                             Kunnskapsdepartementet, Rammeplan for barnehagen, 2017, s.33

Vi ønsker å bidra til til at de eldste barna skal glede seg til å begynne på skolen. Barnehagen samarbeider tett med skolen for å sikre en god overgang til skolestart. Vi får besøk av rektor på Sveio skole, og har besøksdager til skolen. Vi benytter oss også av skolens uteområde når vi er på tur.Trygghetssirkelen - COS (Circle of security)

Den øverste delen av sirkelen illustrerer barnets utforskingsbehov, og hvordan den voksne på best mulig måte kan bistå barnet på denne delen av sirkelen. Den nederste delen av sirkelen illustrer barnets tilknytningsbehov og hvordan vi bør møte barnet når de har behov for å lade seg eller «å fylle koppen». Hvis vi klarer å forstå hvor barnet er på sirkelen, vil det også bli lettere å imøtekomme barnets behov, som igjen vil resultere i trygge barn og skape gode relasjoner mellom barn og voksne.
De voksne skal være større, sterkere, klokere og god i møte med barna. Med andre ord skal de voksne ta kontrollen, være emosjonelt sterkere enn barna samtidig som de har en godhet i alt de gjør.


I Gjermundshaugen FUS barnehage jobber vi slik for å bli en god tilknyttingsperson:

  • Jeg som voksen gir fysisk og emosjonell omsorg
  • Jeg som voksen er sammen med barnet 
  • Jeg som voksen er tilgjengelig for barnet
  • Jeg som voksen toner meg inn på barnet
  • Jeg som voksen i sørger for kontinuitet og forutsigbarhet i barnets liv
  • Jeg som voksen er glad i barnet