Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Våre fokusområder

VÅRE FOKUSOMRÅDER
 - Egenledelse
 - Barns medvirkning
 - Leken


BARNS MEDVIRKNING:
For oss i Hovsveien FUS barnehage er barns medvirkning grunnpilaren i alt vårt
pedagogiske arbeid. For oss betyr det at vi skal møte barna med anerkjennelse.
Å møte barna med anerkjennelse betyr for oss i praksis at vi voksne bekrefter
deres meninger, tanker, følelser og ønsker i det daglige samspillet med barna. 
For å kunne jobbe med anerkjennelse, må vi være tilstede, fysisk og
psykisk, til en hver tid og lytte til dem. 
Det er viktig for oss å snakke MED barna og ikke TIL. Det er viktig å la barna snakke
med oss og være trygge på at de kan komme til oss uansett hva det skulle være.
Å lytte til et barn uten verbalt språk vil i stor grad bety at vi må tolke signaler og
uttrykk i form av kroppsspråk.  Vi jobber aktivt med å sette ord på følelser og ønsker i barnas møte med oss
ansatte og barna i mellom.
Vi vektlegger også at barna skal snakke med hverandre og å sette ord på følelsene sine.

Vi ønsker å gi barna innflytelse i hverdagen ut i fra barnas
individuelle forutsetninger, og på de områder som de kan mestre.
Som et ledd i barns medvirkning er det viktig for oss å la barna utvikle seg til å
bli forskjellige individer. 

Stikkord i de ansattes arbeid med barns medvirkning:
 - Anerkjennende og inkluderende kommunikasjon
 - Aktiv tilstedeværelse
 - Individ fokus 


EGENLEDELSE I LEK OG LÆRING
Egenledelse brukes som en samlebetegnelse på overordnede funksjoner i hjernen
som setter i gang, styrer og regulerer atferden vår. I praksis betyr dette for oss at
vi må være tilstedeværende voksne som observerer barna, veileder og er med å
utvikle barnas egenledelsesfunksjoner i lek og læringssituasjoner.

Det er 7 ulike egenledelsesfunksjoner:
- Planlegging
- Organisering
- Arbeidshukommelse
- Fleksibilitet
- Selvregulering
- Selvmonitorering
- Igangsetting


Ved å ta utgangspunkt i egenledelsesfunksjonene som et verktøy i observasjoner
av det enkelte barnet, kan vi gå inn å støtte barnet til utvikling der barnet trenger
det. 

Stikkord i de ansattes arbeid med egenledelsesfunksjonene:
 - Observasjon
 - Støtte
 - Aktiv tilstedeværelse


LEKEN
Hos oss på Hovsveien FUS har vi stor forståelse for at leken er barnas viktigste
aktivitet. Gjennom lek mener vi at barna lærer mest, nettopp fordi leken
er lystbetont og indremotivert hos barna. Vi voksne skal tilrettelegge for læring
gjennom lekeaktiviteter og utnytte lekens potensiale for å tilegne barna ferdigheter
innen for egenledelse og sosial kompetanse. Vi skal gi leken tid og rom til å vokse
og blomstre, og vi voksne skal tilrettelegge for den GODE LEKEN i hverdagen.
Barnehagen skal organisere seg slik at vi ivaretar og verner om barnas lek i størst
mulig grad.

Vi skal være den frie lekens forkjempere!


Stikkord i de ansattes arbeid med leken:
 - Tilrettelegge
 - Utvikling
 - Aktiv tilstedeværelse