Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Tilvenning

Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en
trygg og god start i barnehagen.

Barnehagen skal tilpasse rutiner og organisere tid
og rom slik at barnet får tid til å bli kjent i sitt tempo.

Det skal være fokus på å etablere relasjoner mellom barn-voksen og barn-barn.
Når barnet begynner i barnehagen, skal tilknytningspersonen sørge for tett oppfølging den første tiden slik at
barnet kan oppleve tilhørighet og trygghet til å leke, utforske og lære.


På Lillebasen har vi ikke faste leggetider for barna. Vi tilpasser oss barnets rytmer
for mat, lek og søvn i nær dialog med foreldrene for å legge til rette slik at barnet
får det beste utgangspunktet for en god dag.

Skrivet “En god tilvenning på Hovsveien FUS-Et hefte for ansatte” er et viktig arbeidsverktøy for å
sikre kvaliteten i tilvenninger. Tilvenninger evalueres også sammen med foreldrene
i foreldresamtaler og i den daglige dialogen. 
Her er et utdrag fra "en god tilvenning på Hovsveien FUS"

  • Informasjonsmøte for nye foreldre med mål om å skape relasjon til foreldrene og gi informasjon om barnehagen og tilvenningsprosessen.
  • Mulighet for individuelt tilpassede besøksdager med mål om å skape god relsjon til foreldrene og ved det bidra til å sikre en god tilvenning for barnet.
  • Tilvenning i små grupper med individuelt tilpasset opplegg for å sikre en trygg og god tilvenning for barnet.
  • Egen primærkontakt til barnet i tilvenningsperioden. Primærkontaktens oppgave er å sikre god oppfølging med barn og foreldre for å gjøre tilvenningen så trygg og god tilvenning.
  • Vi tilpasser dagene til barnets behov og rutiner. Det betyr at vi tilpasser bl.a.soving og spising.
  • Vi har fokus på åpen og god dialog med foreldrene. Målet er å sikre en god start og legge tilrette for godt foreldresamarbeid i fremtiden.

Overgang fra liten til stor base

  • Egen primærkontakt som sørger for individuell tilpasning.
  • Fokus på at barnet skal bli trygg på alle ansatte på stor base.
  • Tilvenningsprosessen starter tidlig med besøk fra liten til stor base for å sikre en trygg og god tilvenning.
  • Aldersinndelte grupper.