Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

CLASS - Barnet først

CLASS – Classroom assessment scoring system

  • Gjennom observasjon vert det vurdert kva som skjer i «klasserommet» eller «på avdelinga»

Kort fortalt er CLASS ein observasjonsmanual utarbeida av Robert Pianta at the University of Virginia. Det er eit verktøy som skal være med å analysere kvaliteten på samspelet mellom vaksne og barn på avdelinga i barnehagen. Observasjonsmanualen er målbar, og utvikla av psykologer gjennom flere års forskning. Det er eit skåringssystem der kvart tema blir vurdert på ein skala frå 1 -7. 

Ein sertifisert observatør – observerer og rettleier personalet i forhold til å gje barna omsorgstøtte og læringstøtte, sikre god flyt og organisering av kvardagen. DET ER KUN DEN VAKSNE SOM VERT OBSERVERT.

For barnehagar er det to ulike sertifiseringar - delt i aldersgruppene Todler: 0-3 år og PRE-K: 3-6 år.

FUS har satsa stort på å få sertifiserte observatørar i barnehagane sine. Hos oss på Ostereidet er det Jorunn Zahl Soltveit som er sertifisert (Toddler 0-3 år) Kvar observatør må resertifiserast kvart år.

Sjølve observasjonsmetodane skal bidra til at personalet får ei bevisstgjering og kompetanseutvikling i samspel med barna under 3 hovudområder.

Sosioemosjonell støtte og utvikling

  • Personalet skal skape trygghet og god sosio-emosjonell støtte. Personalet støtter og bidrar til positivt klima i barnegruppa, er varme og sensitive og tar barnas perspektiv og barns medvirkning på alvor.

Organisering og ledelse

  • Skape god struktur, organisering og gruppeledelse. Å ha gode planer og rutiner, god tilrettelegging for lek og læring og sikre variasjon av pedagogisk materiell

     Læringsstøtte

    • Skape god læringsstøtte hvor personalet tar barnas utforskertrang på alvor gjennom leken. Skape gode betingelser for språk og kommunikasjon, begrepsutvikling, forståelse og dybdelæring hos barna.