Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Trygg tilknytning-Overgang

«Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet skal få en trygg og god start i barnehagen. Barnehagen skal tilpasse rutiner og organisere tid og rom slik at barnet får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og til andre barn».

Kunnskapsdepartementet, Rammeplan for barnehagen, 2017, s.33

 

Barnets første møte ned barnehagen skal være preget av trygg tilknytning og gode rutiner.
Barnets følelsesmessige bånd utvikles gjennom hele barnehagelivet, men tilvenningsperioden er en ekstra sårbar periode. Barn må venne seg til en ny hverdag, nytt miljø og nye rutiner, bli kjent med nye voksne og barn. Vi vektlegger derfor gode og forutsigbare rutiner og samspill med sensitive og emosjonelt tilgjengelige ansatte.

Trygg tilknytning fremmer mulighetene for læring og mestring, noe som har stor betydning for videre utvikling innen, lek læring, sosialkompetanse og utforskning.

I Skjoldastraumen Maritime FUS praktiserer vi foreldreaktiv tilvenning. Det vil si at barnets foresatte deltar på tilvenning en hel uke, fordelt slik: Foreldrene er tilstede med barnet i minst 3 hele dager i barnehagen. Her har foreldrene ansvaret for barnet mens det stelles, når det spiser, sover, leker, og under aktiviteter. Tilknytningspersonen i barnehagen er til stede sammen med foreldren, eventuelt foreldrene, og tilknytningspersonen observerer hvordan barnet reagerer, og likeså hvordan foreldrene møter barnet.

Etter hvert blir barnet kjent med tilknytningspersonen, og dag 4 og 5 overtar denne mer og mer av omsorgen for barnet. Forelderen er fortsatt med, og hjelper gjerne til med praktiske oppgaver i barnehagen. På denne måten blir forelderen også mer kjent med barnehagens organisering, og oppnår både mer realistiske forventninger og større grad av trygghet.
Dette får store positive ringvirkninger for det videre foreldresamarbeidet, noe som igjen fører til større trygghet for barna.

Slik gjør vi:
  • Gjennomfører foreldraktiv tilvenning for å gi barnet en god overgang mellom hjem og barnehage, og en trygg tilknytning til personalet på avdelingen
  • Møte barna med varme og anerkjennelse slik at de opplever trygghet og omsorg
  • Inviterer alle nye foreldre til et informasjonsmøte i forkant av oppstart
  • pedagogisk leder gjennomfører oppstartsamtale med foreldre i forkant av tilvenningsperioden

"Overganger skjer også innad i barnehagen.Personalet skal sørge for at barn og foreldre får tid og rom til å bli kjent med barna og personalet når de bytter barnegruppe"

Kunnskapsdepartementet, Rammeplan for barnehagen, 2017, s.33

Overganger mellom avdelingene skjer på bakgrunn av barnets alder, modning og utvikling. Foresatte skal i god tid før overgangen motta nødvendig informasjon. Internt avtales overføring av informasjon mellom avdelingene. Pedagogisk leder skal i samarbeid med daglig leder og det øvrige personalet sørge for at barnet får tid og rom til å bli kjent med de andre barna og personalet på den nye avdelingen.

Slik gjør vi:
  • Jobber i henhold til rutine-overganger innad i barnehagen
  • Barna skal få besøke sin nye avdeling jevnlig utover våren for å bli kjent med personalet og de andre barna
  • Inviterer foreldrene til en foreldresamtale minst en måned i forkant av overgangen hvor pedagogisk leder på opprinnelig avdeling og pedagogisk leder på ny avdeling deltar.
OVERGANG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE

"Barnehagen og skolen utveksler kunnskap og informasjon som utgangspunkt for samarbeid om tilbudet til de eldste barna i barnehagen, deres overgang til og oppstart i skolen".

Kunnskapsdepartementet, Rammeplan for barnehagen, 2017, s.33

Vi ønsker å bidra til til at de eldste barna skal glede seg til å begynne på skolen. Barnehagen samarbeider tett med skolen for å sikre en god overgang til skolestart.Barna blir kjent med skolen og skolens område, rektor, lærere, fadderne fra 5.klasse m. fl. I samarbeid med de andre barnehagene i Tysvær kommune, arrangerer vi felles arrangementer. Vi ønsker at barna skal møte skolehverdagen mer erfaringer, kunnskap og ferdigheter fra barnehagen.

Slik gjør vi:
  • Arbeider i henhold til den kommunale tiltaksplanen for et godt samarbeid mellom barnehage og skole:

-Foreldrelæringsmøter
-Samarbeidsmøter
-Overføringssamtaler
-Besøk på skole og SFO
-Aktivitetsdag med 1.klasse
-Barna får tildelt hver sin fadder fra 5.klasse som de har kontakt med hele barnehageåret, gjennom felles arrangementer, turer, etc.

  • Har felles arrangementer med de andre barnehagene i kommunen:

-bLEST
-Markering av morsmålsdagen