Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Egenledelse i lek og læring

EGENLEDELSE

Egenledelse er hjernens viktigste overordnede styringsfunksjon, kall den gjerne «hjernens sjef» eller «administrerende direktør». Det brukes som en samlebetegnelse på overordnede funksjoner i hjernen som setter i gang, styrer og regulerer atferden vår i en gitt situasjon. Den er svært viktig i forbindelse med hvordan mennesker mestrer hverdagen og hvordan vi tilpasser og omstiller oss i ulike situasjoner. Utviklingen av egenledelsesfunksjonene foregår hele livet, men hovedutviklingen skjer fra fødselen frem til ca 25-årsalder. Alle har de samme egenledelsesfunksjonene, men de er utviklet på ulike nivåer. Vi har 7 egenledelsesfunksjoner: planlegging, organisering, arbeidshukommelse, igangsetting, fleksibilitet, selvregulering og selvmonitorering.

Skal man lykkes i barnehagen med at barna tilegner seg gode egenledelsesfunksjoner slik at de i større grad kan være i stand til å kunne medvirke aktivt i eget liv og på ulike arenaer i samfunnet, må de ansatte i barnehagen arbeide systematisk med dette. At hvert enkelt barn skal mestre å ta initiativ, planlegge, organisere, se seg selv i forhold til andre (selvmonitorering), og regulere følelser og aktivitetsnivå (selvregulering). Arbeid med egenledelse krever at de voksne er bevisst og fokusert, at vi er oppmerksom på når barn bruker ferdighetene sine, og i hvilke situasjoner de får mulighet til å utvikle disse. Barns dagligdagse aktiviteter og lek krever egenledelsesfunksjonene. Det gjelder at voksne forstår omfanget av utfordringer barnet møter på, ser hvilke ferdigheter som må tas i bruk, og hvordan vi kan veilede og støtte barnet til å bruke disse ferdighetene best mulig for å nå målet. Ved hjelp av voksne som aktivt ser og støtter barnet, utvikles disse mentale verktøyene som gjør barnet i stand til å bli mer selvstendig, sosial og kreativt.

«Barn som har lett for å komme i gang med en aktivitet (IGANGSETTING), som legger gjennomførbare planer (PLANLEGGING), som anvender alternative strategier når det trengs (FLEKSIBILITET), som husker hvorfor de holder på med en aktivitet (ARBEIDSHUKOMMELSE), som klarer å regulere sine følelsesmessige reaksjoner overfor omgivelsene (SELVREGULERING), som ser sin rolle og sin innvirkning i sosialt samspill (SELVMONITORERING) viser gode ferdigheter i EGENLEDELSE. (Sørensen, Godtfredsen, Modahl og Lerdal (2011: 45)

Mål

·       Optimalisere barns ressurser slik at de får oppleve størst mulig grad av mestring.

·       Bevisstgjøre personalgruppen slik at vi kan bruke egenledelsesfunksjonene til å støtte, stimulere og fremme barns utvikling.

·       Sette barna i stand til å ha medvirkning på eget liv

·       Sørge for at alle barna skal ha det beste utgangspunktet for livslang læring, vekst og utvikling

Progresjon

                                                                     Planlegging

                                Hva

                           Hvordan

                          Hvorfor

Å kunne sette seg et mål og lage effektiv strategi for å nå det målet

Vi voksne må være tilstede i lek og situasjoner der barnet er. Være støttende stillas – veilede, undre, oppmuntre, støtte

Legge til rette for at barnet er aktivt, gi problemløsende oppgaver

La barnet være med i planlegging og gjennomføring

Rollelek

Hva skal gjøres?

Hvordan skal det gjøres?
Hva trenger vi?
Hvor lang tid tar det/trenger vi
Hva er viktig/hva er mindre viktig?

Fordi vi kommer daglig opp i situasjoner hvor vi trenger å være målrettet, 


Barnet skal lære å kunne planlegge noe, feks rollelek, konstruksjonslek, en tur osv


                                                                    Organisering

                               Hva

                           Hvordan

                            Hvorfor

Holde orden og struktur på aktiviteter og informasjon

Kunne gi og ta – bli enig

 

Kompetanse til å utføre deloppgaver samtidig som en ser helheten

Vi voksne må være tilstede i lek og situasjoner der barnet er. Være støttende stillas – veilede, undre, oppmuntre, støtte


Ha struktur og oversikt i hverdagen
(dagstavle, symboler, morgensamling)

Ha klare og tydelige grenser

Leke med sortering, rekkefølge, likheter/ulikheter

Med en god organiseringsevne klarer en ofte å holde roen bedre, være mer oppmerksom, føle seg trygg på seg selv og egne beslutninger

Kunne delegere oppgaver og invitere andre med inn i leken (feks ulike roller i rolleleken)

For å forstå andres lek og hvordan de selv kan passe inn i leken.

                                                               Arbeidshukommelse

                               Hva

                           Hvordan

                           Hvorfor

Evnen til å tenke, huske og handle samtidig

Kunne gjennomføre flere handlinger samtidig som en husker den helhetlige beskjeden

Vi voksne må være tilstede i lek og situasjoner der barnet er. Være støttende stillas – veilede, undre, oppmuntre, støtte


Tydelig tale og korte beskjeder

Rutiner og god struktur i hverdagen

Spille spill eller ha leker/aktiviteter som fremmer hukommelse

Bruk konkreter som hjelpemiddel for å holde oppmerksomhet/fokus

Viktig for at barnet skal oppfatte, forstå og bearbeide beskjeder

Kunne holde oppmerksomheten/lek/aktiviteter over tid

God arbeidshukommelse er viktig for å lettere lære nye ting og huske det som blir sagt og gjort.

                                                                       Igangsetting

                               Hva

                           Hvordan

                           Hvorfor

Klare å sette i gang lek og aktiviteter

Ta initiativ

Vi voksne må være tilstede i lek og situasjoner der barnet er. Være støttende stillas – veilede, undre, oppmuntre, støtte


Gi starthjelp, og la barnet gradvis forsøke å ta initiativ på egenhånd (øv gjerne i små lekegrupper)

Gi gode tilbakemeldinger, skape gode opplevelser, bekrefte og oppmuntre= motivasjon til initiativtaking

Gi barnet tid og rom for å komme i gang, går raskere etterhvert som barnet blir trygg på egen igangsettingsevne

Hermelek

For å komme inn i leken med andre

 

Unngå kjedsomhet, vandring og føle seg alene

                                                                       Fleksibilitet

                               Hva

                           Hvordan

                           Hvorfor

Evne til å takle overganger

 

Skifte oppmerksomhet/ tenkemåte/perspektiv

Variere mellom ulike aktiviteter

Vi voksne må være tilstede i lek og situasjoner der barnet er. Være støttende stillas – veilede, undre, oppmuntre, støtte

 

 

Finne nye løsninger og alternativer

 

Dele oppmerksomheten

 

Utfordre barnet i leken til å forholde seg til flere ting samtidig

La barnet få oversikt over dagen (morgenmøte, dagstavle el.) og gjør bevisste endringer gradvis

Forberede barnet på endringer/overganger

Viktig ferdighet både ved lek, oppgaveløsning og samspill med andre

At barnet selv kan finne løsninger og takle utfordringer

 

Unngå å sitte fast i egne handlingsmønstre og rutiner

 

Takle bedre overgangssituasjoner

                                                                    Selvregulering

                         Hva

                            Hvordan

                           Hvorfor

Evnen til å regulere og kontrollere egne følelser, handlinger, språk og tanker

Regulering av motorikken= bruke egne motoriske ferdigheter for å nå et mål

Atferds- og følelsesmessig selvregulering= lære sosiale spilleregler, høre etter, respondere osv.

Vi voksne må være tilstede i lek og situasjoner der barnet er. Være støttende stillas – veilede, undre, oppmuntre, støtte


Gi støtte til positiv atferd

Være god rollemodell

Ha klare grenser, være tydelig

Mangel på selvregulering kan føre til urolighet, sinne, aggressivitet og store følelsesmessige reaksjoner, som igjen kan føre til konflikter og ubehagelige situasjoner i samspill med andre.

 

For at barnet skal klare å utnytte sine ferdigheter og potensialer

                                                                  Selvmonitorering

                         Hva

                            Hvordan

                            Hvorfor

Barnets evne til å være bevisst på hvordan egen oppførsel og handlinger skaper reaksjoner hos andre, og hvordan andres atferd har påvirkninger på oss selv.

Vi voksne må være tilstede i lek og situasjoner der barnet er. Være støttende stillas – veilede, undre, oppmuntre, støtte

Rollelek

Dukketeater/skuespill

Samtale/lek for å prøve å få barnet til å forstå og evaluere egen atferd

 

Det bidrar til god selvinnsikt og utvikling av empati, noe som er gode ferdigheter i samspill med andre