Loading...
Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
6:45 - 16:30

 Daglig leder

Anette Andersen
41 23 11 25

Standard for tilvenning i Utsikten Vest

Velkommen til Utsikten Vest FUS barnehage, vår tilvenningsmodell

Vi ønsker å informere om at vi har en tilvenningsmodell basert på nyere forskning om trygg tilknytning, hvor målet er å forbedre tilvenningstiden for barnet og familien. 

Foreldredeltakelse og medvirkning i tilvenningsperioden står sentralt. Tilvenningen er organisert slik at barna får etablere en trygg relasjon til en ansatt i barnehagen, før dere lar barnet være i barnehagen uten dere. Ny forskning (Rauh mfl. 2000) viser at barnets tilvenning til barnehagen gikk langt bedre når en av de foresatte kunne være i barnehagen i flere dager, og at tilvenningen foregikk på en fleksibel og avslappende måte tilpasset barnets behov og reaksjoner.  

Når barnet starter har vi 5-dagers tilvenning. Vi ønsker at en av dere er til stede og deltar aktivt sammen med barnet i aktiviteter, rutiner og lek på avdelingen. Ved at foresatte er så mye i barnehagen, vil dere bli godt kjent med personalet, andre barn og deres familie. Dere får en tilknytningsperson som har ansvar for en god dialog og kontakt med barnet og dere.  

 Vi arrangerer et foreldremøte hvor vi vil presentere modellen for tilvenning, ny norsk og internasjonal barnehageforskning, små barns grunnleggende behov og kjernebegrepene trygghet, omsorg, tilknytning, lek og læring. Vi ønsker også å avklare forventninger mellom foresatte/ansatte i tilvenningen. I tillegg vil vi introdusere barnehagen, personalet og ha en omvisning på huset. Her blir det anledning til å stille spørsmål dere har knyttet til tilvenning og oppstart. 

 Som et ledd i denne bli kjent perioden ønsker vi å ha besøksdager hver mandag i mai klokken 9.30-10.30. Dere er i dette tidsrommet velkommen til å komme innom for å bli litt kjent med avdelingen og personalet. 

 De barna som skal flytte opp på stor avdeling til høsten, er på besøk på stor avdeling i det tidsrommet, slik at dere får bli kjent i rolige omgivelser. 

Dette er et tilbud som dere benytter om dere vil, men vi oppfordrer dere til å komme på besøk, da det er en fin mulighet for både barnet og deg / dere til å møte oss og andre familier som skal starte til høsten. 

Vi ønsker å samarbeide med dere for å få til en så god start som mulig for dere alle og inviterer derfor til møte i forkant. 

 

Bli kjent-samtale / hjemmebesøk 

Vi ønsker å ha en samtale med nye foresatte før oppstart. Dette er en fastsatt samtale der det er rom for å bli bedre kjent og snakke om barnet i rolige omgivelser. Vi ønsker gjerne å ta denne samtalen ved et hjemmebesøk før sommeren. Dette skal bidra til trygghet for barnet som møter oss for aller første gang i trygge omgivelser. Det er barnets primærkontakt sammen med daglig leder som gjennomfører disse samtalene.  

“Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg og god start i barnehagen. Barnehagen skal tilpasse rutiner og organisere tid og rom slik at barnet får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og til andre barn. Når barnet begynner i barnehagen, skal personalet sørge for tett oppfølging den første tiden slik at barnet kan oppleve tilhørighet og trygghet til å leke, utforske og lære». Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (KD,2017) 

Tilvenningsperioden  

Vi ønsker å fremme et godt samarbeid, og det er barnehagen og personalet som har ansvaret. Du kan forvente at vi skal ta oss god tid til barnet ditt og deg, at vi hilser, viser at vi er tilstede og viser glede over å se dere. 

Barn er ulike med ulike behov. Tilvenningsperioden er den første tiden på ny avdeling eller det første møtet med barnehagelivet, og vi ønsker å tilpasse oss deres barn så langt det lar seg gjøre. De første dagene er fokuset å bli kjent med små og store, og barnehagens fysiske miljø, inne og ute. Det at barnet får bli kjent med personalet med foresatte som base, gir barnet indirekte en klar informasjon om at dere bifaller kontakten til den nye voksenpersonen, og det blir lettere for barnet å gå inn i nye relasjoner. Vi har faste rutiner på dagene våre jf. dagsrytmen, dette er med på å skape trygghet for barna. 

Foresatte har ulikt med tid satt av til tilvenning, men vi har alle krav på 3 dager hver fra arbeidsgiver. Vi anbefaler dere å ta de tre dagene hver for seg for å strekke perioden så langt det går slik at barnet får dager tilpasset sitt behov. Unngå hele dager den første tiden for å få en trygg og god overgang i barnehagen. Vi samsnakker med dere om vi ser at barnet skulle trenge lenger tid før barnehagen blir en trygg arena. Er dere usikre, ring gjerne for å høre hvordan det går. Vi ønsker ikke at dere bekymrer dere for hvordan barnet deres har det. 

Den første dagen vil barn og foreldre møte opp i barnehagen til et avtalt tidspunkt og være i barnehagen i en periode for å bli kjent. Dere avtaler lengden på denne dagen som avhenger av hvor mye tid dere har tilbragt i barnehagen og hvor trygg barnet er. Foresatte skal være i barnehagen med barnet hele tiden.

 Den andre dagen kommer dere også til avtalt tid. Videre avtaler gjør vi med hver enkelt av dere for å vurdere videre tilvenning basert på barnets behov. Dere blir vist rundt på avdelingen og blir kjent med barnets plasser i garderoben, på stellerommet etc. Du får informasjon om praktiske rutiner, dagsrytme, ukerytme osv. 

 

Primærkontakt 

For å gjøre dagene så trygge som mulig den første tiden, får barnet en tilknytningsperson / primærkontakt. Deres primærkontakt møter dere første dag i barnehagen. Barnet og dere har da allerede et forhold til han/ henne gjennom møtepunkter på bli kjent dager, hjemmebesøk eller å ha sett på bilde og snakket om vedkommende i forkant av oppstarten.  

Primærkontakt, barnet og foreldre tilbringer mest mulig tid sammen, slik at foreldrene kan «kjede» barnet og den nye voksne sammen. Vi vil understreke at primærkontakten ikke er tilstede til enhver tid, men da er det alltid øvrig trygge personale tilstede.   

Vi er opptatt av at barna skal bli kjent med og trygg på avdelingens personale så raskt som mulig. Noen barn knytter seg til andre voksne enn primærkontakten sin og dette tar vi selvfølgelig hensyn til. Vi vil ha en så god oppstart som mulig både for små og store. Skulle dere ha behov for en samtale eller er utrygg på om barnet ditt finner seg til rette i barnehagen, så ta kontakt personlig eller ring oss. 

… En kan se det slik at barnet plutselig befinner seg i en situasjon uten mulighet til å kommunisere via språket sitt, det er ingen som forstår det. Det er derfor viktig at primærkontakten de første dagene jobber iherdig for å tilegne seg og forstå barnets ikke verbale språk for å kunne trygge, tolke og bekrefte barnet. Personalet jobber i den første tiden sammen med foreldrene for å få en felles forståelse av barnet. Foreldrene må hjelpe personalet til å forstå barnet og måten det formidler seg på.   

«Liten i barnehagen» May Britt Drugli 

Det er foresatte og primærkontakten som hjelper barnet ved måltid, bleieskift / do og legging så fremt det lar seg gjøre den første tiden. Det skal være så trygt som mulig. Ser dere at barnet fint takler at andre hjelper er dette selvsagt supert, men vi skal lese barnets signaler. Øvrig personale vil etter hvert få informasjon om vaner og hvordan barnet liker at ting gjøres i de ulike situasjonene. 

Vi oppfordrer deg / dere til fortelle om viktige dagligdagse hendelser som barnet har hatt, og personalet skal gjøre det samme fra barnehagedagen. På den måten har man både i barnehagen og hjemme mulighet til å forstå hva barnet mener når det forteller om sine opplevelser ved hjelp av enkeltord, fakter og kroppsspråk.