Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Velkommen til Valvatna FUS barnehage

Avdelinger

Kenguane
Pedagogisk leiar:
Lena Femsteinevik Stakseng
Tlf: 99271265
lena.stakseng@bhg.no
Nasse nøffane
Pedagogisk leiar:
Monica Waage
Tlf: 46902299
monica.waage@bhg.no
Tussiane
Pedagogisk leiar:
Hege Tysse
Tlf: 99271266
hege.tysse@bhg.no
Tigrane
Pedagogisk leiar:
Frode Sætre
Tlf: 99271267
frode.saetre@bhg.no
Uglene
Pedagogisk leiar:
Kjersti Klingsheim Høgås
Tlf: 99271268
kjersti.hogas@bhg.no
Nasse nøffane
Pedagogisk leiar:
Helene Rimmereid
Tlf: 47621069
helene.rimmereid@bhg.no

Vis alle

Ansatte

Vibeke Bjelland Albretsen

Dagleg leiar

Vibeke er sjefen i barnehagen, og ho som «bestemmer alt» ifølge borna. Med sin varme, tilstedeværelse og ro får ho heile personalgruppa til å senke skuldrene og gløde i jobben sin. Ho er tydeleg, faglig dyktig og imøtekomande med både born og vaksne. Om du ser døra inn til kontoret stå på vidt gap, så er det fordi Vibeke meir enn gjerne ønsker at borna kikker innom. Ho har alltid tid til å snakke med dei, og legg frå seg det ho held på med for å møte borna på deira nivå. Som dagleg leiar er ho profesjonell, trygg og ei som styrer barnehagen med stødig hand.

Frode Sætre

Pedagogisk leiar

Frode er friluftsentusiasten vår. Han har vore med på byggje gapahuk, grillhytte, leikeplass og benkar til borna på ulike turområdet. Han har i tillegg minibuss-sertifikatet, og frakter borna rundt til ulike perler på Stord. Han er opptatt av å skape gode naturopplevelser for borna, og er ikkje redd for å introdusere borna for nye ting. Han er god på å sjå enkelt born, og er ein tydeleg, omsorgsfull og faglig dyktig vaksen i møte med borna. Frode sit på mykje kunnskap som han gledelig deler med borna. Han er opptatt av sjølvstendiggjering, og det å skape ressurssterke born.

Kjersti Klingsheim Høgås

Pedagogisk leiar

Kjersti er for mange av oss ein mentor, og ein kollega å støtte seg på både når me treng råd og tips – eller hjelp til å sjå løysingar. Ho er god på organisering, og å sjå heilheten i barnehagedagen. Kjersti er ein vaksen borna er veldig glad i. Ho oppfordrar til faglige og kreative samtalar saman med borna, og er god på å legge til rette for pedagogiske aktivitetar. Ho møter på jobb kvar dag med stort engasjement, pågangsmot og friskt pust. I tillegg har ho minubuss-sertifikatet, og tar med seg borna på oppdagelseferder rundt om så ofte som ho kan.

Monica Waage

Pedagogisk leiar

Monica er organisatoren vår. Ho som ser løysningar når ingen andre ser dei, og som er god på å organisere dagen til det beste for alle. Ho er raus, imøtekommande og inkluderande – og sit på enormt mykje kunnskap og faglighet. Saman med borna trives ho godt med formingsaktivitetar, lesa bøker, synge og gå på tur. Kvar dag gleder ho seg til å gå på jobb – og ser viktigheten av å skape gode relasjoner. Monica er ein viktig vaksen for borna, og er både trygg, stabil, omsorgsfull og tullete.

Hege Tysse

Pedagogisk leiar

Hege er CLASS-representanten vår, i tillegg til å vere ein energisk, sprudlande og herleg vaksen for borna. Ho er opptatt av å byggje gode relasjoner med borna, gjennom leik og sosialt samspel – og ønsker å vere ein vaksen som kan vere med å bidra positivt til bornas utvikling. Hege er god på å leggje til rette for at borna skal få tru på seg sjølv og sine egne ferdigheter – og at dei skal oppleve mestring i sin barnehagekvardag gjennom dei utfordringane dei møter på. Ho er omsorgsfull, tilstedeværande og leiken – og ein vaksen som er godt likt hos samtlige born.

Lena Femsteinevik Stakseng

Pedagogisk leiar

Lena er SOME ansvarlig, og den som sørger for at blant anna instagram kontoen vår er oppdatert. Ho syns at det å jobbe i barnehage er den viktigaste, og mest givande jobben ein kan oppleve. Å få lov til å følgje borna på si reise dei fyrste leveåra, og få vere med på å gje dei ein god grunnmur vidare i livet – er unikt. Lena liker å vere ute i naturen saman med borna, samt synge, male, og bruke språket og fantasien aktivt i ulike leikesituasjoner. Ho er ein omsorgsfull, tilstedeværande og trygg vaksen for borna – og er opptatt av at borna skal glede seg til å gå i barnehagen, og oppleve gode og nære relasjoner der.

Helene Rimmereid

Pedagogisk leiar

Helene er det nyaste tilskuddet i gjengen – men ein vaksen som automatisk tar i eit tak, og har fått fort tillit hos borna. Ho liker å vere i, og oppdage naturen saman med borna – og er opptatt av det gode samspelet. Å jobbe i barnehage er ein engasjerande jobb med ulike dagar, ulike opplevelser og ulike utfordringar. Saman med borna er Helene ein trygg, roleg, tydeleg og leikande vaksen som borna finn mykje glede saman med. Som kollega er ho blid, imøtekommande, engasjert og veldig kjekk.

Kristine Buchvold Juvik

Pedagogisk leiar

Kristine er for tida i permisjon

Kristine er den lune og varme vaksne som møter borna med åpne armer, ei rolig stemme og eit behageleg vesen. Ho er god på å møte borna med forståelse og god veiledning i barnehagekvardagen. Å gå på tur og utforske naturen saman med borna, jobbe temabasert og lese bøker er nokre av dei tingene Kristine liker å gjere saman med borna. Ho syns det er viktig at borna skal ha eit eigarforhold til ting, og at dei finn sin plass i gruppa. Ho er god på å organisere leikegrupper, leggje til rette for pedagogiske aktiviteter og gi borna kvardagsmagi.

Bente Slaggerud

Barne og ungdomsarbeidar

Bente er idéskaparen vår. Det er ikkje sjeldan ho får ein god idé, og serverer den på eit sølvfat. Ho liker å ta i eit tak, og er eit JA-menneske. Ho har mykje omsorg for borna, og bidrar til mange gode samtalar der borna får vere ord-førarar. Å jobbe i barnehage gjer ein ulike gjeremål, og eit syn på barns oppvekst der ingen dagar er like. Ho liker å vere i samme aktivitet som borna, og tar utgangspunkt i det borna interesserer seg for. Ei potet som fungerer like godt både med små og store. Bente er ein omsorgsfull, tullete og fin kollega, og vaksen for borna.

Andreas Sagvåg

Barne og ungdomsarbeidar

Andreas er leksikonet vårt. Ein alt-mulig- mann, som fikser alt du ber han om å fikse. Ein kunnskapsrik, kreativ, ambisiøs og oppfinnsom vaksen som trives godt ute i naturen saman med borna. Han lar borna få oppleve mestring gjennom veiledning, og det å gje dei akkurat nok utfordring til at dei ønsker å fortsette. Andreas er eit JA- menneske, som hjelper til der han kan. Han er omsorgsfull, tullete, og reflektert. Han liker at barnehagekvardagen er variert, utforskande og spanande – og lar borna få oppleve mykje kvardagsmagi.

Camilla Oppedal Aasheim

Barne og ungdomsarbeidar

Camilla er kreativiteten sjølv. For borna er Camilla eit eventyr å vere saman med. Ho byr på seg sjølv, går inn i rolle, byggjer hytte, og liker å bruke fantasien saman med borna. Ho er ein tullete, inkluderande, og trygg vaksen saman med borna. Ho fungerer like godt saman med dei yngste som med dei eldste – og det er ikkje få born som gjennom barnehageperioden søker Camilla. Ho bidrar med humor, glimt i auga og mykje latter i personalgruppa vår, og er opptatt av inkludering, og at alle born skal få vere med.

Vanja Høgås Tranøy

Barne og ungdomsarbeidar

Vanja er hjarte i barnehagen vår. Med eit varmt hjarte for små og store – og med ei enorm omsorgsevne. Ho gjer sitt ytterste for at alle borna skal kjenne på kjensla av å vere unike. Ho er god på å sjå enkelt born, setje i gang pedagogiske aktiviteter og la borna få oppleve mestring. Vanja er dessutan veldig god å snakke med for foreldra, då ho er både varm, raus og god på å lytte. Ho er opptatt av at borna skal kjenne på mestringsfølelse – og få lov til å utfalde seg på ulike måtar enten det er gjennom dramatisering eller maling.

Marina Alvsvåg

Barne og ungdomsarbeidar

Marina er gledessprederen over alle gledesspredere. Du høyrer latteren på lang avstand, og den skaper harmoni og glede i kvardagen. Ho er ein tydelig og omsorgsfull vaksen for borna, og legg stor vekt på kvardagsleiken i barnehagen – og at me gjennom den utviklar oss heile tida. Ho er god på å sjå enkelt born, og er ein vaksen barna har stor tillit til, og søker når dei treng trygghet og nærhet. Marina er opptatt av at borna skal få finne sine individuelle styrker, og få utvikle seg i sitt eget tempo.

Monica Landa Vik

Barne og ungdomsarbeidar

Monica er relasjonsbyggjaren vår, som er god på å skape gode relasjoner mellom borna. Ho er flink til å sjå kvart barn sine styrker, og endå flinkare til å fortelje dei det. Ho liker å lese, pusle og byggje med klosser saman med borna, og er ikkje redd for å gå inn i rolleleiken. På tur trives ho godt der ho saman med borna kan undre seg over det ein ser i naturen og nærmiljøet. Monica er opptatt av sjølvutvikling, og det å jobbe i eit fellesskap. Ein trygg, omsorgsfull, stabil, strukturert voksen – som er god på grensesetting.

Anne Naustvik

Barnepleiar

Anne er den som alltid møter borna på den måten dei treng å bli møtt på. Er det eit fang, ein klem, ein klapp på skuldera eller berre ein invitasjon til å vere med på leiken – så er Anne der. Ho er opptatt av bornas trygghet, og at dei skal ha det så bra som mogleg i barnehagen. Ho liker å ta dei med ut i naturen og la dei få vise undring og nysgjerrighet. Ho er god på formingsaktiviteter – og lagar ulike kunstverk saman med borna. Anne har stålkontroll på gjengen sin, og er god på å la borna få vere akkurat det dei er; nemleg born.

Håkon Aasheim

Assistent

Håkon er poteta vår. Han som går like godt overens med dei yngste som dei eldste, og som automatisk får tillit hos borna – og er ein vaksen dei snakkar om både heime, på butikken og i garderoben. Håkon syns at noko av det mest givande med å jobbe i barnehage er å sjå bornas mestring/progresjon. Han liker seg godt utendørs, men er heller ikkje vanskeleg å få med seg når det gjeld teikning eller å setje seg ned på golvet for å leike. Når Håkon drar fram gitaren sin, set borna som lys og høyrer på. Han er eit JA-menneske, som er god på å sjå enkelt born og som byggjer gode og trygge relasjoner.

Nanna Rask

Fagarbeider

Nanna er som ei sol som lyser opp kvardagen til alle ho møter på. Ho er blid heile tida, og sprer rundt seg med engasjement, leikenhet og godt humør. Ho er god på omsorg, og det å få borna til å finne seg til rette og vere trygge i kvardagen. Ho oppfordrar til sjølvstendiggjering – og heier på alle born. Nanna er eit skikkelig arbeidsjern. Ho gleder seg til å gå på jobb kvar dag, og viser med heile seg at ho er glad for å sjå borna når dei kjem om morgonen. Ho er fleksibel, og tilpasningsdyktig – og fungerer like godt med dei eldste som med dei yngste.

Marianne Herskedal

Assistent med ansvar for mat og kjøkken.

Marianne er tryllekunstnaren på kjøkkenet, som sørger for at borna får i seg sunn, variert og næringsrik mat kvar dag. Ho er engasjert i jobben sin, og liker at jobben er variert og at ingen dagar er like. I tillegg til å halde orden på kjøkkenet, er ho ein omsorgsfull vaksen som alltid tar seg tid til å gi borna ein klem, og vere eit trøystande fang. Marianne bidrar godt til arbeidsmiljøet med sin varme, og måte å inkludere andre på. Ho er eit menneske som ser andre – og som er opptatt av at både små og store skal ha det bra i barnehagen.