Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Lek og Egenledelse i lek og læring.

LEK

Barnehageloven § 2 sier dette om LEK: ”Barnehagen skal gi barn mulighet for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser.”

Rammeplanen sier videre at leken skal ha en fremtredende plass i barns liv i barnehagen. Leken har egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen. Leken har mange uttrykksformer og kan føre til forståelse og vennskap på tvers av alder, språklig og kulturell ulikhet. Leken er en del av barnekulturen og gjenspeiler forhold i barns oppvekstmiljø og samfunnet generelt. I leken overføres også barnekulturelle tradisjoner fra eldre til yngre barn.  Barnehagen skal bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek – alene og sammen med andre.

Videre sier rammeplanen at leken er en frivillig aktivitet som barnet selv velger å delta i, leken er ”på liksom”, den ligger utenfor det vi oppfatter som ”den virkelige” verden. Leken er lystbetont for barnet, den kan samtidig gi orden, spenning og være en forberedelse til voksen alder.

Leken er viktig av flere grunner:

 • Lek gir glede
 • Lek kan være problemløser
 • Lek fremmer intellektuell utvikling
 • Lek fremmer språklig utvikling
 • Lek fremmer fysisk og motorisk utvikling
 • Lek virker inn på emosjonell utvikling
 • Lek styrker identiteten
 • Lek styrker selvfølelsen

Grunnlaget for VENNSKAP blant barn legges i leken. Lek er barns viktigste uttrykksform og vi har valgt å ha fokus på LEK som grunnlag for vennskap. Lek og vennskap kan gi barn sosiale erfaringer som ingen andre relasjoner kan gi da det foregår i samhandling med jevnaldrende. I barnehagen har de voksne et ansvar for at alle barn får mulighet til å være sammen med andre og utvikle vennskapsrelasjoner.

For å legge til rette for LEK og vennskap er det viktig at de voksne i barnehagen er tilgjengelige for barna ved å støtte, inspirere og oppmuntre barna i deres lek.  De voksne må være anerkjennende, tilstedeværende og kunne møte barna på deres ”sted” i leken. I Vassbrekke FUS kulturbarnehage vil vi ha fokus lekegrupper for å legge til rette for at den gode leken skal oppstå.

EGENLEDELSE I LEK OG LÆRING.

En viktig del av barn og voksnes positive utvikling er evnen til å tilpasse seg nye utfordringer og krevende situasjoner. Egenledelse er ferdigheter barn har behov for i møte med krav og forventninger fra omgivelsene. Egenledelse i lek har innvirkning på barnets helhetlige utvikling: sosialt, språklig, intellektuelt og emosjonelt, og kan utvikles gjennom barnets iboende ressurser i lek. Begrepet egenledelse innebærer barn og menneskers evne til å regulere, utvikle og stimulere de funksjoner/ ferdigheter som inngår i begrepet egenledelse. Disse funksjonene/ferdighetene er: Planlegging, organisering, arbeidshukommelse, igangsetting, fleksibilitet, selvregulering og selvmonitorering. Utvikling av egenledelsen foregår hele livet og hjernen er egenledelsens viktigste overordnede styringsfunksjon. Ett verktøy for å lære, og utvikle denne evnen til egenledelse er gjennom bruk av egenledelsesfunksjonene i lek, særlig i rollelek.

Egenledelse i lek og læring er viktig for:

 • Egenledelse er avgjørende for sosialt samspill, deltakelse og medvirkning i barnehagen.
 • Gode egenledelsesfunksjoner gir godt grunnlag for utvikling av vennskap.
 • Nyere forskning tyder på at egenledelsesevne er viktigere enn intelligens og sosioøkonomisk bakgrunn for mestring av skolen.

Inngangsporten til barns verden er leken, og det er nettopp gjennom et bevisst fokus på lek at utvikling av egenledelsesfunksjonen kan optimaliseres. ( Egenledelse i lek og læring, s. 6)

Her skal barnehagen sette av tid til lek, organisere og strukturere. De voksne skal også støtte og veilede barn i leken. Vi skal holde fokus på/ bevisstgjøre voksenrollen, der de voksne skal støtte og bidra til at alle barn får gode lekeerfaringer og at vennegarantien blir sikret.