Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Være sammen

Vi arbeider med Være Sammen hvor voksenrollen, og den autoritative voksenstilen er sentral. Hvilken voksenstil en har, har betydning for barnets utvikling og trivsel. Teorien bak de ulike voksenstiler og den autoritative voksne har bakgrunn i Diana Baumrind sin forskning på de ulike oppdragerstiler. De fire ulike voksenstilene er Autoritær, Ettergivende, Forsømmende, og den Autoritative.

Vi har som mål å fremme den Autoritative voksenstilen.

Den autoritative voksenrollen:

Denne stilen går ut på at de voksne viser varme og omsorg overfor barnet, samtidig som de er tydelige. De voksne arbeider bevisst med å utvikle gode relasjoner til barnet og viser en aksepterende holdning. Autoritative voksne har respekt for barnets selvbestemmelse, og fremmer medbestemmelse for barnet. De voksne har også klare forventninger og følger opp barnet på en tydelig måte når det gjelder grenser og normer. De voksne etablerer gode standarder for atferd og «guider» barnet i dets utvikling. Denne voksenstilen påvirker barn generelt i en positiv retning, dette gjelder også barn med utfordrende atferd. Det vektlegges her at den voksne er varm og har evne til relasjonsbygging. Dette krever at den voksne har kunnskap og evne til endring i voksen væremåte ovenfor barnet.

Være sammen handler i stor grad om å implementere det autoritative perspektivet, som igjen dreier seg om varme og grensesettende voksne.