Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Foreldresamarbeid

For at barna skal ha en best mulig hverdag er det viktig at foreldrene og personalet samarbeider på en god og konstruktiv måte. Vi skal ha samarbeid om barnets hverdag, utvikling og ved saker der andre instanser må trekkes inn.

Våres møtepunkter:

 • Bringe- og hentesituasjon.
 • Foreldremøter (1-2 ganger i året)
 • Foreldresamtaler med pedagogisk leder 2 ganger i året
 • Oppstartsmøte/samtale med nye foreldre
 • Foreldrerådsmøte en gang i året i forbindelse med foreldremøtet på høsten. «Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø»
 • Samarbeidsutvalget, SU: Består av 1 foreldre fra hver avdeling, 4 fra personalet og daglig leder representerer eier. Det avholdes minst 2 møter per år. Alle medlemmene av SU skal skrive under på taushetserklæring som blir oppbevart i barnehagen. «Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ». «Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget»

Kontakt og informasjon mellom barnehage-hjem i det daglige foregår gjennom MyKid, som gjelder for alle FUS barnehager. Det er en app som alle foreldre får egen tilgang gjennom.

Informasjon mellom barnehage og hjem

I rammeplanen s.29 står det om samarbeid mellom barnehagen og hjemmet, og et viktig punkt er at samarbeidet alltid skal ha barnets beste som mål.

Videre står det at foreldrene og barnehagens personale har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling. Med tanke på å bygge opp, ivareta og utvikle et godt samarbeid, så er informasjonsflyten mellom hjem og barnehage særs viktig. Det innebærer at man både tar opp ting tidlig og på riktig arena, og at informasjonen og tilbakemeldingene går begge veier.

Som foresatt har du ansvar for å formidle informasjon og gi tilbakemeldinger, og er med på å påvirke et godt samarbeid ved at du:

 • Etterspør informasjon fra personalet på avdelingen din om ditt barn når du lurer på noe. Husk at pedagogisk leder er den som kan formidle om barnets utvikling.
 • Gir nok informasjon til barnehagen slik at vi kan møte, forstå og ivareta barnet best mulig. Eks: søvn, trivsel, opplevelser i fritiden/helgen, helseutfordringer, endringer i familiesituasjonen m.m.
 • Tar opp med pedagogen (-e) på din gruppe når du tenker at noe kunne vært endret og forbedret.
 • Ha forståelse for at på morgener og ettermiddager så kan personalet være opptatt med barn som trenger støtte, og derfor ikke kan møte deg med omfattende tilbakemeldinger.
 • Kommer med innspill til SU og/eller barnehagen som fremmer samarbeid og er til barns beste
 • Holder deg oppdatert på oppslagstavle på MyKid, samt leser informasjon som sendes ut herfra på mail og nyhetsbrev
 • Gir dagsbeskjeder på MyKid (eks. skal til tannlege kl.10. kommer tilbake etterpå), samt registrerer ferier og sykdom.

Barnehagens ansvar:

 • Behandle all informasjon og tilbakemeldinger ut ifra personvernloven og taushetsplikt.
 • Benytte MyKid som informasjonskanal til hjemmet, både felles og individuelt.
 • Pedagoger benytter mail og/eller telefon i oppfølging av enkeltsaker
 • Etterspørre informasjon ved oppstart og på foreldresamtaler, samt i hverdagen generelt.
 • Ta tidlig kontakt med foresatte om det er noe barnehagen lurer på.

 

Øvrig informasjon får du også gjennom:

-Årsplan og halvårsplan (på hjemmesiden og på mykid)