Loading...
Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
6:45 - 16:30

 Daglig leder

Anne Berit Flakk
97 47 51 61

Det viktigste er å leke!

Lek er en grunnleggende væremåte og har en stor verdi i seg selv og utgjør en viktig del av barnas barnehagehverdag. Gjennom leken skaffer barna seg kunnskap og får ny innsikt hvor de kan fritt uttrykke seg fra sitt ståsted og sine premisser. Her kommer frileken inn som en viktig del. Dette er noe vi vektlegger i barnehagehverdagen. Leken er også en metode for å bearbeide tanker, følelser, inntrykk og en god mulighet til å øve opp sosial kompetanse. I leken får barna mulighet til å gjøre erfaringer, utforske, få kunnskap og styrke språkutvikling sin samt bygge selvtillit. Glede, humor og kreativitet er også en viktig del av leken. Personalet skal gi barna gode og varierte lekemuligheter både inne og ute. De voksne skal være aktive, tilstedeværende og inspirerende veileder for barna og støtte dem i leken. 

"Leken skal ha en fremtredende plass i barnas liv i barnehagen. Leken har egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen. Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling med hverandre legges grunnlaget for læring og sosial kompetanse"

Vi har et fokus på barns lek og egenledelse. I førskolealderen skjer læring og utvikling raskere hos mennesket enn på noen av de andre stadiene i livet. Det vil også si at våre grunnleggende ferdigheter og kunnskaper om livet blir lagt mens barnet går i barnehagen.

Barns lek er indremotivert, og barnas innspill og egne bearbeidelser av det de opplever og lærer må møtes med anerkjennelse og respekt. Å leke er med på å skape et godt fellesskap blant barna, og det finnes mye læring og utvikling i lek. Små barn leker på andre måter enn store. Leken er med på å gjøre barna bevisst seg selv og sine forutsetninger. Vi ser ofte at rom for lek skaper gode øyeblikk og relasjoner også mellom de yngste barna. Lek har en verdi og et mål i seg selv.

EGENLEDELSE I LEK OG LÆRING:
Alle FUS barnehagene i Norge har deltatt på kursrekker i Lek og egenledelse. Egenledelse beskrives ofte som ”hjernes dirigent”. Det er evnen til å være aktiv og
selvstendig i en oppgave over tid, og er et felles begrep på funksjoner i hjernen som setter i gang og styrer det vi sier og gjør. Barn må bruke ferdigheter for å løse dagligdagse utfordringer, og egenledelsen er avgjørende for å bruke egne ferdigheter så godt som mulig. Med ferdigheter innen for egenledelse får barna det utgangspunktet for gleden ved livet her og nå, og også læring, vekst og utvikling. Dette har vært et satsingsområde i FUS i mange år, og skal fortsette å være det. 

I førskolealderen skjer læring og utvikling raskere hos mennesket enn på noen av de andre stadiene i livet. Det vil også si at våre grunnleggende ferdigheter og kunnskaper om livet blir lagt mens barnet går i barnehagen. I lov om barnehage står det at barnehagen skal ivareta barnas behov for lek. Rolleleken der barna imiterer og «later som om» vil være godt egnet for utvikling av egenledelsesferdigheter. I rollelek stilles det krav til god egenledelse, det vil si planlegging, arbeidshukommelse, igangsetting, selvregulering, organisering fleksibilitet og selvmonitorering. I egenledelse og i leken vil vi at barna skal ha stor grad av medbestemmelse slik at de får mulighet til å ta egne valg. Derfor vil vi i barnehagen tilrettelegge ekstra i forhold til rolleleken. Leken skal ikke bare brukes som en metode for å nå et mål, men være på barnas premisser.