Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Inkluderende læringsmiljø

Inkluderende læringsmiljø:

Inkluderende læringsmiljø er en storsatsning for både skoler og barnehager i Knutepunkt Sørlandet.

Knutepunkt Sørlandet er et kommunalt samarbeid mellom Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne og Vennesla som ble etablert i 1996. Det består av ulike fagnettverk, og vi er en del av Oppvekstnettverket.     

Målet for arbeidet:

Barnehagen skal ha et inkluderende læringsmiljø som fremmer opplevd tilhørighet, trygghet, trivsel og læring for alle. Dette er uavhengig kjønn, religion, funksjonsnivå, etniskbakgrunn og familiebakgrunn.

Læringsmiljø i barnehagen er under kontinuerlig utvikling til fordel for alle barns sosiale og faglige læringsutbytte.

Redusere omfanget av segregerende tiltak

Tiltak:

 • Vi anerkjenner og løfter opp ulikheter, hos oss er det plass til alle!
 • Det er ikke barnet som skal endres på, men miljøet rundt barnet som skal tilrettelegges (systemrettet tenkning). Bruke SMTTE modellen for å sikre dette.
 • Vi bruker lek for å inkludere, bygge vennskap og skape tilhørighet
 • Vi styrker språk og kommunikasjon gjennom samtaler, lesing og språkgrupper.
 • De ansatte er tilstedeværende og skaper gode relasjoner til barna, og mellom barna. Dette er med på å forebygge mobbing.

I forhold til mobbing har vi egen tiltaksplan mot mobbing. Vi har i samarbeid med mobbeombudet i fylke hatt mobbing på agendaen på foreldremøte og gått gjennom hva barnehagen og foreldre kan gjøre  for å forhindre at mobbing skjer. Mobbeombudet er til for å støtte, veilede og hjelpe foreldre og barnehagen ved behov. På lik linje som barnehagen har et stor ansvar, har dere foreldre  også en viktig rolle i det å forebygge mobbing

Det forventes at foreldrene:

 • Jobber for å bli bedre kjent med hverandre
 • Melder fra til barnehagen om det som skjer i livet til barnet. Eks. endringer i hjemmeforhold, boforhold, dødsfall i familie o.l.
 • Snakker positivt om de andre barna i barnehagen
 • Inkluderer alle og er imøtekommende mot andre barn man møter ved levering og henting.
 • Er bevisst egne holdninger og hva man snakker om foran barnet. Eksempelvis rundt middagsbordet, i garderoben ifm henting og levering.
 • Følger barnehagens rutiner rundt bursdager i henhold til invitasjoner, gaver, ol. Egen rutine for dette ligger i MyKid.

Det forventes at personalet:

 • Gir barna felles opplevelser og erfaringer som danner en følelse av tilhørighet og samhold
 • Skaper et miljø med varme og engasjement for barna hvor det knyttes gode relasjoner til barna gjennom en autoritativ voksenrolle.
 • Er tilstedeværende voksne, som går frem som gode rollemodeller i forhold til egne holdninger
 • Prioriterer vennskap i gruppesammensetninger. Gjennomfører mindre lekegrupper slik at de ser barnets behov for veiledning i lek
 • Har jevnlig gjennomgang av hvordan hvert enkelt barn har det i gruppa
 • Sørger for god informasjonsflyt og dialog med foreldrene. Godt samarbeid er nøkkelen til suksess.
 • De ansatte skal være tilstedeværende, glødende, skapende og de har ansvar for å skape gode relasjoner til barna, og mellom barna. Dette er med på å forebygge mobbing.

Om mobbing likevel skulle forekomme har vi et eget tiltakskort klart som beskriver hvordan vi skal gå frem.

Vi har nulltoleranse for mobbing!