Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Progresjonsplan

Kommunikasjon, språk og tekst

Barnehagen skal legge til rette for et rikt språkmiljø i barnehagen. Personalet skal bidra til at barna får utvikle og utforske sin språkforståelse, språkkompetanse og et mangfold av kommunikasjonsformer.

0-3 år

 

3-6 år

Barna skal bli møtt av tilstedeværende voksne som er gode språklige rollemodeller, som bruker språket aktivt og beskriver hverdags situasjoner, setter ord på følelser og er beviste på å bruke begrepsnevning. Personalet skal være sensitive og lydhøre for de minste barnas språklige og kroppslige uttrykk.

 

 

 

 

 

 

 

Tiltak:

·        Tilstedeværende voksne i barns lek

·        Introdusere ulike peke- og bildebøker

·        Formidle eventyr ved bruk av konkreter, bøker, flanellograf, dukketeater og rollespill.

·        Synge sanger

·        rim og regler

·        Spill med fokus på begrepstrening

·        Bibliotekbesøk

·        Samlingsstund

·        Vente på tur

·        Lytte

·        Gjenfortelle

·        Kollektive beskjeder

·        Øve på å snakke i større forsamlinger

·        Jobbe med enkeltord over tid

·        Introdusere ny litteratur jevnlig

·        Samtaler barn-voksen

Barna skal bli møtt av tilstedeværende voksne som er gode språklige rollemodeller, som bruker språket aktivt og beskriver hverdags situasjoner, setter ord på følelser og er beviste på å bruke begrepsnevning.

Barna skal oppmuntres og støttes til å finne løsninger og å orden opp i konflikter sammen med andre barn. De skal lære å samarbeide med andre barn og voksne. Personalet skal støtte og oppmuntre barna til å fortelle sammenhengende historier på egenhånd.

Personalet skal være sensitive og lydhøre for de eldste barnas språklige og kroppslige uttrykk

 

Tiltak:

·        Tilstedeværende voksne i barns lek og hverdagssituasjoner.

·        Stimulere til leke-lesing og leke-skriving.

·        Gi barna kjennskap til bokstaver.

·        Førskolegruppe for 5-6 åringene.

·        Synliggjøre språklig og kulturelt mangfold à kulturuka, FN-dagen. Eventyr, sanger, dikt, rim og regler på ulike språk.

·        Litterære samtaler om bøker og ulike temaer.

·        Invitere til ulike typer samtaler og undre oss sammen.

·        Samlingsstund som et verktøy for å inspirere til bruk av språk gjennom lyd, rim, rytme og gjenfortelling.

·        Vi bruker varierte formidlingsmåter og materialer, tilpasset barns behov.

·        Språkgrupper.

·        Bruker aktivt språket i hverdagssituasjoner.

Kropp, bevegelse, mat og helse

 

                           0-3 år

                         3-6 år

Personalet skal legge til rette for:

-        grovmotoriske aktiviteter som løpe, hoppe, hinke, rulle og balansere både inne og ute.

o   Tur

o   Utelek

o   Aking

o   Dans

-        Sanger med bevegelse

-        Oppmuntrer og støtter barna til å ta del i smøremåltid og spise selv, til å kle seg selv og starte med do trening

-        La barna ta del i baking og matlaging

-        Legge til rette for finmotoriske aktiviteter

o   Tegne

o   Perle med store perler

o   Male

o   Puslespill

-        Hvilestund

-        God håndhygiene

 

Barn skal bli møtt av tilstedeværende voksne som tør å by på seg selv og være lekne. Voksne er rollemodeller for barna i det å til rette legge bevisstgjøring rundt kosthold og helse.

 

Tiltak:

-        Voksne skal Støtte, legge til rette og inspirere til variert kroppslig lek inne og ute.

-        Veilede og legge til rette for balansen mellom aktivitet og hvile.

-        Selvstendighetstrening i hverdagssituasjoner – hygiene, påkledning, måltid.

-        Gi barna gode erfaringer gjennom FUS smartmat prosjekt. Fokus på sunt kosthold.

-        Barna skal få være delaktig i matlaging og smøremåltid.

-        Snakke med barna om kropp og egne grenser.

-        Grovmotoriske aktiviteter

o   Tur

o   Hinderløype

o   Bevegelsesleker

o   Lek med ball

o   Regelleker

-        Finmotoriske aktiviteter

o   Fargelegging

o   Puslespill

o   Klippe og lime

o   Perle

 

Barna skal oppleve fryd og glede ved bevegelse og fysisk aktivitet, de skal oppleve motivasjon og mestring ut i fra egne forutsetninger. Personalet skal bidra til at barna utvikler bevissthet og respekt for egen og andres kropp. Vi vektlegger et næringsrikt kosthold gjennom FUS Smart Mat, hvor vi serverer grønnsaker og frukt hver dag

Kunst, kultur og kreativitet

 

Barnehagen skal bidra til at Barna opplever estetiske erfaringer med kunst og kultur i ulike former. Vi skal støtte barna til å skape egne kunstneriske og kulturelle uttrykk som gjenspeiler et mangfoldig samfunn.

0-3 år

3-6år

Legge til rette for fantasi og  skapergleder

 

Gi barna erfaringer med ulike formingsmaterialer

o   Ulike maleteknikker

o   Fargestifter

o   Plastelina

Introduksjon av primærfargene

 

Musikk

o   Høre på ulike musikksjangere

o   Bli kjent med ulike instrumenter

o   Danse etter musikk

o   Synge sanger med og uten bevegelse

o   Hvilestund med musikk

Drama

o   Legge til rette for utkledning

o   Legge til rette for rollelek

o   Dramatisering av ulike eventyr og kjente bøker

 

 

Tiltak:

-        Forming

o   Vi bruker ulike teknikker

o   Maling

o   Fargeblyant, tusj, blyant

o   Klipp og lim

o   Nål og tråd, veving

o   Land-art

o   Lager egen kunst, og samtaler rundt prosessen og produkt.

 

-        Musikk

o   Bruk av instrumenter

o   Mini-røris

o   Rytme og dans

o   Sang

-        Drama

o   Rollelek

o   Forestilling og show

o   Utkledning

 

Natur, miljø og teknologi

 

Personalet skal legge til rette for at alle barn opplever glede ved å ferdes i naturen til alle årstider i all slags vær. Barna skal oppleve mestring ved å bevege seg på stier, i ulendt terreng, opp bratte bakker og de skal få klatre i trær. Barna skal få begynnende kjennskap til naturressursene våre og hvordan vi sammen kan ta vare på naturen vår. Vi skal undre oss over naturens mangfold. Personalet skal gi barna mulighet til allsidig og kreativ lek ved bruk av teknologi i hverdagen.

0-3 år

3-6 år

Naturopplevelser

Tiltak:

o   Legge til rette for opplevelser og erfaringer i naturen. Friluftsliv

 

o   Gjøre oss kjent med ulike insekter, planter og dyr

o   Turer i variert terreng

 

Gi barna erfaringer med tekniske leker som

o   Lommelykt, nettbrett, puttekasse og kasseapparat

Begynnende kunnskap om miljøvern

o   Kildesortering og gjenbruk

Lære om årstider, se etter tegn i naturen

Snakke om været og temperatur

Bygge- og konstruksjonslek

             Eksperimentere

Naturopplevelser

Tiltak:

 

o   Allsidig bruk av naturen for lek, undring, utforskning og læring

o   Gjøre oss kjent med ulike insekter, planter og dyr.

o   Bli kjent med ulike de ulike årstidene, og se etter tegn i naturen.

o   Gi barna kunnskap om fødsel, vekst, annerledes het, aldring og død.

o   Arbeid med miljøvern – Søppelplukking, kildesortering, gjenbruk.

o   Eksperimentere

o   IKT- nettbrett, kamera

 

                            

Etikk, religion og filosofi

 

Gjennom arbeid med etikk, religion og filosofi skal barnehagen legge til rette for at barna tilegner seg grunnleggende verdier og normer i samfunnet. Vi skal fokusere på respekt for menneskeverd og likeverd i barnehagen. På denne måten skal personalet være god rollemodeller.

0-3 år

3-6 år

o   Veilede barna på rett og galt

o   Grip inn i situasjoner som skjer i hverdagen

o   Konfliktløsning

o   Markering av høytider og tradisjoner

o   Legge til rette for samlinger hvor barna kan observere høytider, tradisjoner og livssyn som er representert i barnegruppen

o   Sanger

o   Forenkle juleevangeliet

o   Forenkle påskebudskapet

o   Relasjonsbygging blant barn og voksne i barnehagen

o   Voksne som møter barns tanker, spørsmål og nysgjerrighet på livet med forståelse og respekt.

 

 

 

Tiltak:

o   Markere høytider og tradisjoner som er representert i barnegruppen.

o   Vise Respekt for hverandre

o   Konfliktløsning

o   Relasjonsbygging blant barn og ansatte i barnehagen

o   Filosofere og undre oss sammen med barna.

o   Kjenne til at alle menneske er ulike og har ulike forutsetninger og lære at man må vise respekt for dette.

o   Voksne som møter barns tanker, spørsmål og nysgjerrighet på livet med åpenhet, forståelse og respekt.

o   Filosofi; en kultur for filosofering og undring.

 

 

 

Nærmiljø og samfunn

 

0-3 år

3-6 år

Tiltak:

o   Fokus på meg selv, familien min

o   La barna bli kjent med nærmiljøet

o   Markerer samefolkets dag 6.februar

o   La barna erfare at de er en del av et større fellesskap

o   Synge navnesanger

o   Vente på tur

o   Dele med andre

o   Tur til biblioteket

o   Brannøvelse

o   17. mai-feiring

 

Tiltak:

o   Tur til biblioteket

o   Gi barnet kjennskap til samfunnsinstitusjoner og steder i lokalmiljøet og legge til rette for besøk

o   Medvirkning på valg og handlinger.

o   Øve på å vise respekt for hverandre

o   FUS-dagen

o   17.mai feiring

o   Markere samefolkets dag.

o   Gi barna kjennskap til FNs barnekonvensjon – FN-dagen.

o   Førskolegruppe

o   Skolebesøk

o   Trafikkopplæring, Tarkus

 

 

 

Barna skal bli kjent med og utforske landskap, institusjoner og steder i nærmiljøet og orientere seg og ferdes trygt. Personalet skal legge til rette for at barna blir kjent med ulike tradisjoner, levesett, samisk kultur og at samene er Norges urfolkning.

Antall, rom og form

 

Gjennom arbeid med antall rom og form skal barnehagen bidra til at barna utvikler forståelse for grunnleggende matematiske begreper. Personalet skal legge til rette for å leke og eksperimentere med tall, mengde og telling og for at barna erfarer ulike størrelser og former i sine omgivelser.

 

0-3 år

3-6 år

Tiltak:

o   Introduksjon av tallrekken 1-10

o   Telle

o   Gi tilgang på klosser og leker med ulik form

o   Duplo, puslespill, puttekasse og togbane

o   Legge til rette for lek på barnas premisser

o   Konstruksjonslek

o   Sortere

o   Riste

o   Smake

o   Klemme

o   Putte oppi

o   Tømme ut av

o   Sammenligne størrelser; eks liten/stor, lang/kort

o   Spille spill

o   Fokusere på sanger, rim og regler og eventyr om tall

 

Tiltak:

o   Få kjennskap til tallrekken 1-30

 

o   Bruke matematiske begreper, inne og ute i naturen

o   Spill

o   Puslespill 20-60 brikker

o   Mønster og symmetri - perle og klippe.

o   Mål og vekt

o   Mengder, størrelser

o   Rekkefølge

o   Tid: mnd., uke, dager, time, minutt, i går, i dag, klokken

o   Burdagsdato

o   Tallrekken

o   Geometriske former, former i naturen

o   Konstruksjonslek

o   Sortering