Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Foreldresamarbeid, tilknytning og tilvenning

FORELDRESAMARBEID

«Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg
og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling» Jmf barnhageloven
§1.

Samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen skal alltid ha barnets beste som mål, og
foreldre og barnehagens personale har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling.

Nye foreldre går igjennom en oppstarts-samtale, gjerne den første uka barnet er i
barnehagen.

Hvert halvår tilbys alle foreldre/foresatte individuelle samtaler om barnets trivsel og
utvikling. I noen tilfeller er det behov for oftere og kontinuerlige samtaler for å legge til rette
for en best mulig hverdag for det enkelte barn.

Hver høst og hver vår er det foreldremøter på avdelingene. Her vil innhold og aktuelle tema
eller problemstillinger tas opp, informeres og eventuelt drøftes i fellesskap.

Barnehagene i Larvik har et samarbeid med helsestasjonene om å gjennomføre en 4 år
trygg og klar- samtale, dersom foreldre selv ønsker. Denne samtalen erstatter da den
ordinære halvårlige samtalen i barnehagen, med mindre det avtales noe annet.

Samarbeidsutvalget (SU) består av representanter fra foreldre og fra ansatte, og er et
rådgivende, kontaktskapende og samordnet organ. SU møtes 3-4 ganger pr barnehageår, og
går igjennom saker som er viktige for barnehagens innhold og virksomhet, og forholdet til
foreldre. Samarbeidsutvalget fastsetter barnehagens årsplan. 

TILKNYTNING OG TILVENNING

NÅR BARNET BEGYNNER I BARNEHAGEN
Pedagogiske ledere tar kontakt med foreldre og avtaler oppstart for hvert enkelt barn. Det
er viktig å sette av god tid til hver enkelt, og det er nødvendig å tilpasse rutiner og sørge for
god oppfølging den første tiden. Hvert barn opplever starten i barnehagen forskjellig, og
det samme gjør foreldrene. God kommunikasjon og avklaringer mellom hjem og barnehage
i denne fasen er en forutsetning for en god start.

Vi tilbyr barn og foreldre om å starte tilvenningen før oppstart, ved å besøke barnehagen
på avtalte tidspunkt, og det er viktig at foreldre forstår hvilken viktig betydning de har for
barnet i denne perioden (under korona gjelder litt andre forhold)

Våre ansatte har god kompetanse på barns ulike måter å tilpasse og tilvenne seg
barnehagens rutiner og hverdag. Sensitive voksne vil bli trygge voksne for små og nye barn.

I FUS barnehagene har vi utarbeidet handlingsplaner for de minste barna i barnehagen.
Denne planen sier noe om små barns ulike behov og hvordan vi som personale skal
møte hvert barn, slik at vi setter barnet først. Planen blir jevnlig evaluert og justert av
pedagogiske ledere på Labyrinten.

Det er mye mer forskning på små barn i barnehagen idag, og vi vet nå at barn som har fått god tid til å bli kjente i barnehagen, sammen med foreldre, både inne og ute, opplever mindre stress når foreldrene etterhvert går. Det er gjort en del forskning på stressnivå hos barna, og May Britt Druglier bl.a. en av de forskerne vi støtter vår kunnskap og praksis på. For noen få år tilbake brukte foreldre mindre tid (gjerne 1-3 dager) på tilvenning i barnehagen, og barnehageansatte opplevde det lettere at foreldre gikk raskt. Idag vet vi, og erfarer vi at barna får en tryggere start, når foreldre er lengst mulig i barnehagen. Det kan være lønnsomt med ofte og kortere besøk, og det kan være lurt med kortere dager i barnehagen de første ukene barnet starter opp. Det er slitsomt for et lite barn å starte i barnehagen, en ny verden, et nytt miljø, der det skjer noe hele tiden. 

FUS podcast Lytt gjerne til ulike podcaster som FUS kjeden har utarbeidet med ulike forskere og professorer. 

OVERGANGER INTERNT I BARNEHAGEN
Hvert barn har tilhørighet til sin gruppe, hvor barn og voksne er samlet i et fellesskap. Barn
utvikler seg ulikt, og det kan skje at behovene endrer seg raskere enn hva organiseringen
har lagt til rette for. I tilfeller hvor barn flytter over til annen gruppe eller annen avdeling, vil
det være en dialog mellom hjem og barnehagen i god tid før overgangen skjer. Barnet skal
få mulighet til å bli kjent med ny gruppe, ny avdeling og nye voksne i forkant. Særlig er det
vårhalvåret som brukes til å forberede barn som eventuelt skal flytte over fra Labyrinten og
opp til Kuben, eventuelt legges det til rette slik at ansatte som kjenner barnet fra før, bytter
avdeling eller gruppe. 

INCEST SENTERET I VESTFOLD
Incestsenteret i Vestfold ønsker å arbeide med helsefremmende og forebyggende tiltak
innen incest/seksuelle overgrepsproblematikk, rettet mot barn og ungdom i Vestfold fylke.
Incestsenteret har på bakgrunn av dette utviklet et undervisningsopplegg som er tilrettelagt
for de ulike aldersgruppene, og er per i dag inne i de fleste skolene i fylket, og tilbyr
undervisning til barna i 2. og 5. klasse.

Vår barnehage er en av mange som også har inngått et samarbeid med Incestsenteret i
Vestfold, nettopp for å tilegne oss kunnskap om særlig å forebygge, men også hvordan
opptre når barn og familier står i slike opplevelser.

I tillegg til samlinger med de eldste barna, holder ansatte på Incestsenteret foreldrekurs i
barnehagen, hvor det bl.a. blir presentert;

 -Info om Incestsenteret
 -Hva er seksuelle overgrep?
 -Hvordan kan barn vise at noe er galt
 -Kjennetegn og signaler
 -Hvordan prate med barn
 -Grunner til at barn ikke tør å fortelle
 -Hva gjør man når man er bekymret for et barn?
 -Hvordan være trygg på internett
 -Gjennomgang av undervisningsopplegget vi har med barna

BRUKERUNDERSØKELSER OG OPPFØLGINGSPLAN
Hver høst deltar FUS barnehagene på Udir Foreldreundersøkelse. I tillegg sender FUS ut en
undersøkelse til alle ansatte på våren. Disse undersøkelsene gir indikasjoner på hvordan
arbeidet i barnehagen ledes og utføres, og på hvordan trygghet og trivsel oppleves.
Personalet utarbeider en oppfølgingsplan som beskriver fokusområder til forbedring eller
opprettholdelse. 

MYKID - Elektronisk kommunikasjon mellom hjem og barnehage
Via en app på smarttelefonen, kan smarte og enkle funksjoner for fremmøteregistrering,
ferie og fravær, telling av barn, dagen idag, tillatelser og beskjeder knyttes til avdelingen
eller det enkelte barn. Du kan laste en en app på telefonen din, eller du kan logge deg inn via nettsiden: www.mykid.no 

Månedsplaner og informasjonsskriv er digital og kan lastes ned til brukerens mobile kalender. Barnehagen har
alltid full oversikt over barn og ansatte tilstede, samt kontaktlister og informasjon om barn og ansatte.

Med MyKids meldingsløsninger og utgående epost, får barnehagen også et viktig
beredskapsverktøy, og et verktøy for å nå foresatte der de er til enhver tid. Vi opplever at
vi sparer tid, får bedre oversikt, og tettere dialog med foresatte, slik at levering og henting
er preget av det viktige samspillet.

Bilder fra barnehagehverdagen lastes opp på MyKid og deles med foresatte via et smart
taggesystem, og foresatte bestemmer selv om barn kan avbildes.

Dokumentasjon av pedagogisk arbeid publiseres i form av bilder,
infoskriv og nyhetsbrev på MyKid.

Tilbake til forsiden