Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Forebygge mobbing i barnehagen

Mobbing i barnehagen skjer. Nasjonal og internasjonal forskning bekrefter dette (Helgeland & Lund, 2016; Perren, 2000). Barn trenger veiledning og støtte fra voksne når de blir stående alene, holdes utenfor fellesskapet eller ikke får til leken. 

Vennskap og fellesskap:
Rammeplanen (2017) sier at barnehagen skal aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap. Alle barn er betydningsfulle for fellesskapet og de skal oppleve å mestre samspill med andre barn og voksne. Gjennom å støtte barna i samspill med andre kan de utvikle ferdigheter som kan bidra til en god sosial kompetanse. Sosial kompetanse er viktig for å beholde og utvikle nye vennskap. Sosial kompetanse kan gi barn de ferdigheter som skal til for å ta del i et fellesskap og utvikle en god selvfølelse.

Dette er også nå lovfestet og barnehagene har fått ny mobbelov. De nye reglene om barns rett til et trygt omsorgs- og læringsmiljø vil gjelde fra 1. januar 2021.
Les mer om dette også her: Barnehageloven med ny mobbelov "
Vi skal ha nulltoleranse mot mobbing, plaging og utestenging fra lek. Derfor endrer vi barnehageloven. Foreldre og barn skal være trygge på at barnehagen er et godt sted å være, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby."

Vi synes det er flott at dette nå er lovfestet for å sikre at alle barnehager jobber systematisk med et så viktig tema. 

Forebygge mobbing i barnehagen:

«Når det oppstår konflikter er de voksne mer opptatt av hva gode venner ville gjort enn å finne syndebukker»
En venn er en som både gir og får. I barnehagealder er barn absolutt i utprøvingsfasen, og må få lov til å gjøre feil. Den voksnes rolle er å gi støtte når barn viser evne til å gi, ikke bare få. Vennskap oppstår oftest uten voksnes initiativ, men fordi noen barn sliter litt med å finne venner, har den voksne et ansvar for å sette i gang lek og prosjekter som vil fange barns oppmerksomhet, der du selv som voksen er med og veileder barn. På denne måten kan du som voksen sikre samhold, oppfordre til samspill og mulige vennskap dannes.

Det er bortimot tilfeldig hvilke barn som utsettes for utelukkelse og dermed er sårbare for mobbing. Mange sårbare barn sliter ofte med lav status i barnegruppen. De er ikke de mest populære lekekameratene og noen av dem kommer oftere opp i småkonflikter med barn og voksne. Som voksen i barnehagen har du en posisjon hos barn, du bestemmer og har autoritet. Du har derfor en verdifull mulighet, nemlig hvordan og hva du velger å gi oppmerksomhet. Du må som voksen velge og gjør en innsats og vise ditt kloke engasjement. Her kommer igjen vår store satsning på å hele tiden arbeide med tette og gode relasjoner mellom barna og den voksne til rette. 

Som voksen må du finne barns sterke sider og du må jobbe med grunnmuren i alt samspill med barn, nemlig relasjonene. På den måten sikrer du tilhørighet og gleden over å være en del av noe felles.

I vår barnehage legger vi tilrette og jobber ofte i smågrupper, der det kan være lettere å aktivt arbeide på denne måten.