Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Ansatte i barnehagen

                                                  

                                           

Jenny Haugland Gundersen, dagleg leiar

Jenny er vår strukturerte leiar med god oversikt over det daglege arbeidet i barnehagen. Ho er opptatt av kvalitet og utvikling, kompetanseheving står i fokus. Jenny tek seg tid til kvar og ein medarbeidar, kontordøra står alltid open. Jenny har etterutdanning i veiledning, 1 årig Eq-utdanning, og tek for tida styrarutdanning.

Herborg Helland, nestleiar

Herborg er isaman med Jenny i leiarteamet. Ho er fagleg ansvarleg, samt veiledning. Herborg er opptatt av essensielle verdiar, løfte kvar og ein medarbeidar som bidrar til utvikling og meistringskjensle. Herborg har etterutdanning i 6-10 års pedagogikk, veiledning, og 1 år-årig EQ-utdanning.

Ho er sertifisert CLASS observatør.

Elin Kvalvågnes

AVD ROATOPPEN, STORBARN

Det viktigaste for Elin er å sjå kvart enkelt barn, deira behov og positive eigenskapar barn har i seg. Elin likar å vera deltakande og støttande i barns utvikling i leik, samspel og sosiale kompetanse. Elin har etterutdanning i problemadferd og tverrfagleg arbeid i psykososialt arbeid med barn og unge.

Stina Nordtveit, barnehagelærar

Avd Roatoppen

Stina er ein leikande voksen, og vektlegg å vera tilstades i leiken. Stina er glad i å gå på tur, hennar glød og engasjement for naturen smittar fort over på barna. Stina er utdanna industrimekanikar, noko som ho til fordel dreg nytte av i arbeidet med barna. 

Brita Sandven, barne- og ungdomsarbeidar.

Avd Roatoppen

Brita er opptatt av å ha opne og ærlige samtalar om alt mogleg. Ho likar særs å spela spel, gå på tur, vera ute i naturen. Brita er ei praktisk anlagt dame, alsidig, spontan og tek på seg det meste av oppgåver. 

Grete Andreassen, assistent.

Avd Roatoppen

Dei gode samtalane er viktig for Grete, dette har ho fokus på i alt ho gjer med barna. Heldige er dei barna som får delta på Grete sine samlingar, ho er alltid godt førebudd med innhaldsrike samlingar.

Synneva Langhelle, barne- og ungdomsarbeidar

Avd Roatoppen

Synneva gløde for å gi barna lærerike erfaringar med og i naturen gjennom ulike årstider. Ho er også opptatt av at barna skal ha ei oppleving av å bli sett, forstått og tatt godt vare på av oss voksne.

Synneva køyrer FUS bussen.

Lene Grindheim

AVDELING SKUKKANE, STORBARN

Lene nyttar gjerne drama som metode i det pedagogiske arbeidet. Ho går fort inn i ei rolle med lausbarten på. Ho likar svært godt å gå inn i filosofiske samtalar med barna, å undre over dei mest finurlege ting sett frå eit barns perspektiv.

Marita Bakkedal, barnehagelærar

Avd Skukklane

Det er godt for barna å vera i Marita sitt nærvær, ho er roleg og avbalansert. Marita ser kvart enkeltbarn og talar deira sak. Marita er svært glad i friluftsliv, ho tek ofte barna med på tur.

Sølve Storm Opdal, assistent

Avd Skukkane

Sølve er opptatt av å bruke naturen som leike- og meistringsarena. La små, heile menneske få leike seg under kunnskapens tre, gjerne akkompagnert av gode musikkopplevingar.

Sølve køyrer FUS bussen vår.

Jeanine Eide, fagarbeidar

Avd Skukkane

Jeanine tek stadig barna med på tur. Ho vel gjerne ulendt terreng, slik at barna vert utfordra motorisk. Ho likar å ha travle og innhaldsrike dagar. Å halde på med bokprosjekt er noko ho likar svært godt. 

Mona Eikeland, barne- og ungdomsarbeidar

Avd skukkane.

Mona er tilstades for barna, ho er nede på gulvet og er i stadig leik. Ho er opptatt av å sjå barn utvikle seg og klare nye utfordringar. Mona er glad i å vera ute i naturen ilag med barn, og skape ting, vera kreativ gjennom ulike formingsaktivitetar.

Catrine Skogen, pedagogisk leiar

AVDELING STEINBRU, STORBARN

Catrine legg vekt på å skapa god kontakt med kvart enkelt barn, gi barna bekreftande ord og formidle at "eg likar deg". Cathrine har ofte ein god kommentar på lur, det vert ofte mykje tull og tøys rundt ho, det lika me. 

Mari Aalmo, pedagogisk leiar

Avd Steinbru

Mari er sjefen i S-klubben. Hennar kreativitet vert gjenspeilt i alle aktivitetane ho har isaman med barna. Ho gløde for å gi barna læring, opplevingar og erfaringar i naturen. Ho har ein forkjærleik for song og nyttar dette dagleg i sitt arbeid.

Marie Svendsbøe Eiknes, assistent

Avd Steinbru

Marie likar å skapa kvardagsmagi for barna. Ho er impulsiv og går gjerne inn i ulike roller. Ved hennar stadig bruk av drama i kvardagen skape ho mykje latter, "galskap" og humor på avdelinga både hjå barn og voksne. 

Marie køyrer FUS-bussen vår. 

Astrid Heggebø Kambe, assistent

Avd Steinbru

Astrid er ein leikande voksen, ho deltek stadig i rolleleik med barna, samt roller i drama- opplegg. Ho likar også svært godt å gjennomføre ulike formingsaktivitetar isaman med barna. Astrid er opptatt av at alle barna skal ha ein kjekke dag fyllt med kvardagsmagi og latter. 

Bodil Sørhus, assistent

Avd Steinbru

Bærekraftig utvikling er viktig for Bodil. Ho brenn for å vera ute i naturen å gjere ulike oppgåver isaman med barna der, samt å lage ting frå bunnen av.  Ho dreg barna inn i praktisk  arbeid der dei utviklar ferdigheter og sjølvstende og ikkje minst kjenne på meistring. 

Hege Bråtveit, pedagogisk leiar

AVDELING JOA KARI, SMÅBARN

Hege likar svært godt å vera ute å skapa naturopplevingar isaman med barna. Ho er ei spudlande dame med alltid godt humør, det er godt å ha Hege på avdelinga.

Helga Austrheim, barnehagelærar

Avd Joa Kari

Helga likar å studere naturen. Hennar glede for å studere planter, fuglar og småkryp smittar fort over barna. For barna er det godt å vera rundt Helga, ho er roleg og møte dei på ein varm måte.

Magne Skålnes, assistent

Avd Joa Kari

Magne er vår entertainer og trubadur. Han har fantastiske samlingar som skape både glede, latter og kvardagsmagi for barna. Magne likar også svært godt å lese for barna. 

Beathe Hegerland, assistent

Avd Joa Kari

Beathe er ein leikande voksen. Ho elskar å vera ute, gå på tur, vera fysisk aktiv isaman med barna. Ho er opptatt av at barna skal utfordrast motorisk, og juble ilag med barna i meistringsøyeblikket. 

Wenche Stokland, barne- og ungdomsarbeidar.

Avd Joa Kari

Wenche er glødande og skapande isaman med barna. Ho pushe og utfordre barn akkurat passe nok slik at dei utviklar seg i rett retning. Wenche er tydeleg og tolmodig, og møter kvart eit barn på kjensler. 

Nina Haug Saltnes, pedagogisk leiar.

AVDELING LITLEHAGEN, SMÅBARN

Nina er glødande og engasjert i dei minste barna. Ho er særs glad i å dela små øyeblikk, gjerne utan ord- skapa kvardagamagi. Nina er svært raus og rosar både liten og stor.

Wenke Sørbotten, assistent

Avd Litlehagen

Wenke syner eit glødande engasjement ovenfor dei minste. Ho er ein god ladestasjon, ho skape tryggleik som gjer kvardagen god for dei minste. Wenke likar godt å synge isaman med barna. 

Karina Aarekol, barne- og ungdomsarbeidar

Avd Litlehagen

Karina er opptatt av å skapa ein trygg base for dei små. Sjølv på travle dagar er det ro rundt Karina. Ho likar å ta tak i barna sine interesser og skape entusiasme rundt dei. 

Monica Lunde, asssitent.

Avd Litlehagen

Monica synes det er svært viktig å ta seg tid, vera tilstades på gulvet, møta barna på ein varm måte - skapa tillit. Monica bidrar mykje med sin kreativitet og sine kunstneriske evner i det daglege arbeidet med barna. 

Maren Brenne Nessa, pedagogisk leiar.

AVDELING SKRUBBASTEINEN, SMÅBARN

Maren er opptatt av livsmeistring og trivsel hjå barna. For å fremje dette nyttar ho mykje tull og tøys som bringe fram latter hjå barna i kvardagen. Ho gløde særs når ho får jobbe med formingsaktiviteter isaman med barna. 

Emelie Vestre, barne- og ungdomsarbeidar.

Avd Skrubbasteinen

Emelie er opptatt av å hjelpe barna i daglege utfordringar, pushe og samstundes støtte barna. Å sjå gode resultater i dette arbeidet gir ho mykje. Ho likar godt å lese, lage mat og gå på tur med barna. 

Sølvi Kaldheim, assistent

Avd Skrubbasteinen

Sølvi skape mange gode stunder med barna med gode samtalar. Ho nyttar mykje humor i kvardagen, til stor glede for både store og små. Å le isaman med barna set Sølvi stor pris på. 

Jenny Elise Seldal, lærling

Avd Skrubbasteinen

Det viktigaste for Jenny Elise i arbeidet med barn er at ungane får gode utviklingsmuligheter og at me voksne gir dei det på ein gøyal måte. Jenny hadde sitt første år som lærling på storbarn, dette året er ho med dei minste barna.  

Anne Gry Eriksen, støttepedagog.

Anne Gry er opptatt av å møta kvart eit barn der dei er i si utvikling, samt å styrka deira sjølvkjensle. Alle avdelingar har gleda av å nytte Anne Gry sin   kunnskap og støtte.

Elisabeth Mannes, kokk

Elisabeth sørge for at barna våre får i seg næringsrik mat. Ho likar å vera kreativ på kjøkkenet, særs når ho får bruka restar til nye smakfulle rettar. Kjøkkenet er ein møtestad der mange er innom. For Elisabeth er det viktig å skape trivsel og eit godt samarbeid i desse møta.