Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
6:45 - 16:30/17.00
  Vi har
ledig plass!
1-3 år fra 15.12.23
3-5 år fra 15.12.23
Besøk oss! Avtal møte

 Kontakt

Jenny Haugland Gundersen
95 75 80 04
E-post

Velkommen til Ølensjøen FUS barnehage

Avdelingar

Joa Kari
Pedagogisk leiar
Charlotte Steinstø Mortveit
Tlf: 90889205
charlotte.steinsto@bhg.no
Litlehagen
Pedagogisk leiar
Hege Bråtveit
Tlf: 95806734
hege.bratveit@bhg.no
Skrubbasteinen
Pedagogisk leiar
Maren Brenne Nessa
Tlf: 90889209
maren.nessa@bhg.no
Skukkane
Pedagogisk leiar
Nina Haug Saltnes
Tlf: 90889202
nina.saltnes@bhg.no
Roatoppen
Pedagogisk leiar
Stine Grindheim
Tlf: 90889203
stine.grindheim@bhg.no
Steinbru
Pedagogisk leiar
Cathrine Skogen
Tlf: 90889204
cathrine.skogen@bhg.no

Vis alle

Ansatte

Jenny Haugland Gundersen, dagleg leiar

Jenny er vår strukturerte leiar med god oversikt over det daglege arbeidet i barnehagen. Ho er opptatt av kvalitet og utvikling, kompetanseheving står i fokus. Jenny tek seg tid til kvar og ein medarbeidar, kontordøra står alltid open. Jenny har etterutdanning i pedagogisk rettleiing i barnehage, 1 årig EQ-utdanning og nasjonal leiarutdanning for styrarar i barnehage (2020-2021). Inneværande år tek ho vidareutdanning i  "leiing av utviklings- og endringsarbeid" via BI i Stavanger.  

Elin Kvalvågnes, fagleiar

Elin er opptatt av gode oppvekstvillkår for barn og korleis barnehagen kan vera ein arena for å skapa tryggleik, omsorg , leik og samspel i barnegruppa. Ho har stort fokus på mangfold og inkludering i arbeidet sitt. 

Elin har fleire etterutdanningar blant anna i Problemadferd, Profesjonretta rettleiingsutdanning for praksislærar og Tverrfagleg arbeid i psykososialt arbeid med barn og unge. Barnehageåret 2023 og 2024 vil Elin gå deltid på studie i emnet:  Barns språkutvikling og språklæring (nettbasert) på Universitetet i Stavanger. 

Er TIK sertifisert, og Class observatør i Pre-K og Toddler. 

Stine Grindheim, Pedagogisk leiar

Avd Roatoppen

Stine er ei blid og omgjengeleg å være rundt, for både store og små. Stine er engasjert i kvart enkelt barn. Ho er oppteken skapa tryggleik og tilhørighet for alle barna på avdelinga. 

Charlotte Steinstø Mortveit: Pedagogisk leiar

Avd Joa Kari

Charlotte er positive og imøtekommande. Ho er ein trygg og tilstedeværande vaksne. Charlotte er svært glad i dyr og dyrelivet. 

Karoline Amalie Berge: pedagogisk leiar

Avd Roatoppen.

Karoline er ein dyktig og engasjert pedagog. Karoline er raus, omsorgsfull og ein trygg vaksen. Ho likar seg godt på tur og gi barna gode opplevingar i naturen. 

Er nå i mammapermisjon. 

Marita Bakkedal, barnehagelærar

Det er godt for barna å vera i Marita sitt nærvær, ho er roleg og avbalansert. Marita ser kvart enkeltbarn og talar deira sak. Marita er svært glad i friluftsliv, ho tek ofte barna med på tur.

Marita er i foreldrepermisjon frå mai 22 

Hege Bråtveit , pedagogisk leiar

Avd: Litlehagen

Hege har ein positiv tilstedeværelse. Ho er ein trygg og varm vaksen, og god på å sjå kvart enkelt barn og deira behov.  Hege er enkel å snakka med, og er åpen og fleksibel for endringar. 

Grete Andreassen, assistent.

Avd Roatoppen

Dei gode samtalane er viktig for Grete, dette har ho fokus på i alt ho gjer med barna. Heldige er dei barna som får delta på Grete sine samlingar, ho er alltid godt førebudd med innhaldsrike samlingar.

Synneva Langhelle, barne- og ungdomsarbeidar

Avd Roatoppen/supervikar 

Synneva gløde for å gi barna lærerike erfaringar med og i naturen gjennom ulike årstider. Ho er også opptatt av at barna skal ha ei oppleving av å bli sett, forstått og tatt godt vare på av oss voksne.

Synneva køyrer FUS bussen.

Mari- Alice Grindheim: pedagogisk leiar

Avd Litlehagen.

For Mari-Alice er det viktig å la barna bli høyrt, sett og tatt på alvor. Ho ser ikkje ikkje problemet i barnet, men barnet som befinne seg i problemet. Mari-Alice er oppteken av å skapa god og trygg kvardag for barna, der barn skal være barn gjennom leik, læring, sansing og medverknad. Skapa gode relasjonar og tryggleik hjå barn og foreldre er viktig for Mari-Alice. Trygge barn, kan bety trygge foreldre.

Har master i spesialpedagogikk. 

Er i mammapermisjon fra februar 2023. 

Brita Sandven, barne- og ungdomsarbeidar.

Avd Roatoppen

Brita er opptatt av å ha opne og ærlige samtalar om alt mogleg. Ho likar særs å spela spel, gå på tur, vera ute i naturen. Brita er ei praktisk anlagt dame, alsidig, spontan og tek på seg det meste av oppgåver. 

Kamilla Langeland , barnehagelæar

Avd: Roatoppen

Kamilla er ei roleg og omsorgsfull barnehagelærar som nett er byrja hjå oss her i Ølensjøen. Kamilla er god på å skapa gode og trygge relasjonar med barna. Har overblikk og eit positivt mennske å vera rundt. Ho kjem fra Sørlandet, og har tildligare jobba som barnehagelærar i Kristiansand. Me er heldige som har fått Kamilla med oss på "laget". 

Elissett Antonia M Garcia, lærling

Avd Roatoppen

Elissett byrja hos oss i august. Elissett er ei sprudlande og positiv kollega, og ein god vaksen for barna å vera nær. Elissett likar godt å ha formingsaktivitetar og det å være kreativ saman med barna. 

Sølve Storm Opdal, assistent

Avd Skukkane

Sølve er opptatt av å bruke naturen som leike- og meistringsarena. La små, heile menneske få leike seg under kunnskapens tre, gjerne akkompagnert av gode musikkopplevingar.

Sølve køyrer FUS bussen vår.

Jeanine Eide, fagarbeidar

Kjøkken/Litlehagen

Jeanine tek stadig barna med på tur. Ho vel gjerne ulendt terreng, slik at barna vert utfordra motorisk. Ho likar å ha travle og innhaldsrike dagar. Å halde på med bokprosjekt er noko ho likar svært godt. 

Frå mars 22 er Jeanine 60% i stilling på kjøkkenet med ansvar for varmmat, bestillingar og alt som følger med på eit storkjøkken. Er ein super organisator, har full oversikt og lagar nydeleg mat!

Mona Eikeland, barne- og ungdomsarbeidar

Avd Skukkane.

Mona er tilstades for barna, ho er nede på gulvet og er i stadig leik. Ho er opptatt av å sjå barn utvikle seg og klare nye utfordringar. Mona er glad i å vera ute i naturen ilag med barn, og skape ting, vera kreativ gjennom ulike formingsaktivitetar.

Cathrine Skogen, pedagogisk leiar

Avd Steinbru

Cathrine legg vekt på å skapa god kontakt med kvart enkelt barn, gi barna bekreftande ord og formidle at "eg likar deg". Cathrine har ofte ein god kommentar på lur, det vert ofte mykje tull og tøys rundt ho, det lika me.  Cathrine har 1-årig EQ-utdanning.

Mari Aalmo, spesialpedagog

Heile barnehagen

Mari er nytilsett i spes ped teamet. Hennar kreativitet vert gjenspeilt i alle aktivitetane ho har i saman med barna. Ho gløde for å gi barna læring, opplevingar og erfaringar i naturen. Ho har ein forkjærleik for song og nyttar dette dagleg i sitt arbeid.

Marie Svendsbøe Eiknes, barne- og ungdomsarbeidar

Avd Roatoppen

Marie likar å skapa kvardagsmagi for barna. Ho er impulsiv og går gjerne inn i ulike roller. Ved hennar stadig bruk av drama i kvardagen skape ho mykje latter, "galskap" og humor på avdelinga både hjå barn og voksne. 

Marie køyrer FUS-bussen vår. 

Hausten 2023 byrje Marie som deltidsstudent på Barnehagelærarstudiet. 

Astrid Heggebø Kambe, assistent

Avd Skukkane

Astrid er ein leikande voksen, ho deltek stadig i rolleleik med barna, samt roller i drama- opplegg. Ho likar også svært godt å gjennomføre ulike formingsaktivitetar isaman med barna. Astrid er opptatt av at alle barna skal ha ein kjekke dag fyllt med kvardagsmagi og latter. 

Bodil Sørhus, assistent

Avd Steinbru

Bærekraftig utvikling er viktig for Bodil. Ho brenn for å vera ute i naturen å gjere ulike oppgåver isaman med barna der, samt å lage ting frå bunnen av.  Ho dreg barna inn i praktisk  arbeid der dei utviklar ferdigheter og sjølvstende og ikkje minst kjenne på meistring. 
Hausten 2023 byrje Bodil som deltidsstudent på Barnehagelærarutdanninga. 
Helga Austrheim: Barnehagelærar

Språkressurs Storbarn

Helga likar å studere naturen. Hennar glede for å studere planter, fuglar og småkryp smittar fort over barna. For barna er det godt å vera rundt Helga, ho er roleg og møte dei på ein varm måte. Helga har tatt videreutdanning i Barns språkutvikling og språklæring fra Universitetet i Stavanger. Hausten 2023 vil Helga ha stilling som ressursperson knytta til enkelt barn og språklæring på storbarnsavdelingane.  

Magne Skålnes, assistent

Avd Steinbru

Magne er vår entertainer og trubadur. Han har fantastiske samlingar som skape både glede, latter og kvardagsmagi for barna. Magne likar også svært godt å lese for barna. 

Beathe Hegerland, assistent

Avd Joa Kari

Beathe er ein leikande voksen. Ho elskar å vera ute, gå på tur, vera fysisk aktiv isaman med barna. Ho er opptatt av at barna skal utfordrast motorisk, og juble ilag med barna i meistringsøyeblikket. 

Wenche Stokland, barne- og ungdomsarbeidar.

Avd Joa Kari

Wenche er glødande og skapande isaman med barna. Ho pushe og utfordre barn akkurat passe nok slik at dei utviklar seg i rett retning. Wenche er tydeleg og tolmodig, og møter kvart eit barn på kjensler. 

Nina Haug Saltnes, pedagogisk leiar.

Avd Skukkane

Nina er glødande og engasjert i dei minste barna. Ho er særs glad i å dela små øyeblikk, gjerne utan ord- skapa kvardagamagi. Nina er svært raus og rosar både liten og stor.

Wenke Sørbotten, assistent

Avd Litlehagen

Wenke syner eit glødande engasjement ovenfor dei minste. Ho er ein god ladestasjon, ho skape tryggleik som gjer kvardagen god for dei minste. Wenke likar godt å synge isaman med barna. 

Monica Lunde, asssitent/barnepleiar

Avd Litlehagen

Monica synes det er svært viktig å ta seg tid, vera tilstades på gulvet, møta barna på ein varm måte - skapa tillit. Monica bidrar mykje med sin kreativitet og sine kunstneriske evner i det daglege arbeidet med barna. 

Maren Brenne Nessa, pedagogisk leiar.

Avd Skrubbasteinen

Maren er opptatt av livsmeistring og trivsel hjå barna. For å fremje dette nyttar ho mykje tull og tøys som bringe fram latter hjå barna i kvardagen. Ho gløde særs når ho får jobbe med formingsaktiviteter isaman med barna. 

Barnehageåret 2023 og 2024 vil Maren ta deltidstudie innan Barns språkutvikling og språklæring (nettbasert ) på Universitetet i Stavanger. 

Emelie Vestre, barne- og ungdomsarbeidar.

Avd Roatoppen

Emelie er opptatt av å hjelpe barna i daglege utfordringar, pushe og samstundes støtte barna. Å sjå gode resultater i dette arbeidet gir ho mykje. Ho likar godt å lese, lage mat og gå på tur med barna. 

Sølvi Kaldheim, assistent

Avd Skrubbasteinen

Sølvi skape mange gode stunder med barna med gode samtalar. Ho nyttar mykje humor i kvardagen, til stor glede for både store og små. Å le isaman med barna set Sølvi stor pris på. 

Inger Dybdal Holte, assistent/vikar

Avd Skrubbasteinen

Inger brenn for å vera ute i naturen ilag med barna, la barna koma i flyt/flow. Inger skape harmoni og ro med å setja seg ned på gulvet ilag med barna. Desse stundene fyller ho bl.a med mykje song, gode samtalar og boklesing.

Anne Gry Isaksen, spesialpedagog

Anne Gry er opptatt av å møta kvart eit barn der dei er i si utvikling, samt å styrka deira sjølvkjensle. Anne Gry viser stort engasjement og skapar gode relasjonar til, og rundt enkelt barn. Ho er god på å sjå kvart enkelt barn sitt behov, og styrka barnas ferdigheter og utvikling. Alle avdelingar har gleda av å nytte Anne Gry sine breie erfaringar, kunnskap og støtte.

Odrun Stople, vikar

Odrun har ei unik evne til å bygge gode relasjonar til barn som har det vanskeleg og kjenne på ulike utfordringar i livet sitt. Ho er ein varm grensesettar, skape tryggleik og harmoni i barnegruppene. Ho er tilstades for barna, grip kvart eit øyeblikk med gode samtalar og undring.

Astrid Haugland Gundersen, barnehagelærar

Avd: Litlehagen

For Astrid er det viktig at alle barn blir sett, ho vil vera ein trygg voksen barna kan koma til. Astrid likar svært godt å sitja på gulvet vera aktiv i leik, fange opp barna sine interesser, lese, og ha gode samtalar ilag med barna. Barnehageåret 2023 vil Astrid jobba 50 % på Litlehagen, då ho tar Logoped studie i Bodø på deltid.