Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Tilvenning

Barnet sitt første møte med Ølensjøen FUS barnehage skal vera prega av trygg tilknytning og gode rutinar. Barn sitt kjenslemessige band vert utvikla gjennom heile barnehagelivet, men tilvenningsperioden er ein særs sårbar periode. Barna må venne seg til ein ny kvardag, nytt miljø, bli kjent med mange framande mennesker og venne seg til å vera adskilt frå foreldre/foresatte. Personalet og foresatte må derfor isaman finne ut av kva barnet har behov for og vurdere kor mange dagar foresatte bør vera i barnehagen.

Vår tilvenning vert praktisert slik:

  • Set av god tid til tilvenning for alle barn
  • Gir foresatte informasjon om barnehagen sine rutinar for oppstart og tilvenning og bakgrunn for rutinane.
  • Invitere alle barn og foresatte til besøksdagar før oppstart
  • Har ein tilknytningsperson ved oppstart for alle barn
  • Har tett dialog med foresatte i tilvenningsperioden
  • Gjennomføre ein oppstartsamtale kort tid etter oppstart
  • Tilrettelegg for ein trygg og god oppstart uansett når barna byrjar og uansett alder

Dei første dagane bør De som foresatt halde seg nær barnet og vera tilgjengeleg heile tida. For å få ei god tilvenning er det viktig at dåke er aktivt med på å introdusera det nye miljøet. De kan gjerne stelle barnet, vera i rommet under leik.

Etterkvart er det me i barnehagen som overtek ansvaret for ditt barn. De og kontaktpersonen på avdelinga er i dialog og legg ein plan for korleis tilvenninga for ditt barn blir best mogleg. 

Korleis ta avskjed med barnet:

Sei ifrå til barnet ditt når du skal gå. Barnet kan bli usikker dersom du "snik" deg ut. Det er viktig at barnet får erfaring med at De som foresatt ikkje går før De seier ifrå. Det må vera ein tydeleg avskjed, og så kjem De tilbake etter ei viss tid. Syner dåke usikkerheit, vert barnet usikkert.

Det er ikkje unormalt at barnet gret ved avskjed. Det kan vera vanskeleg for både dåke som foreldre og barnet å ta avskjed i byrjinga. Vår erfaring tilseie at gråten stilnar like etter at De er ute av syne. Ring oss gjerne etter at De har gått dersom du lurar på korleis det går med barnet ditt.