Loading...
Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
6:45 - 16:30

Vi har
ledig plass!

Kom gjerne innom og besøk oss!

Møt oss og se hvor fint vi har det. Noe du lurer på? Bare å spørre :)

 Daglig leder

Katrine Sleen
91 75 12 53
E-post

Velkommen til Sundve FUS barnehage

Sundve FUS barnehage er ein basebarnehage med plass til ca. 75 barn, som ligg ca. 20 minutt nord-aust frå Voss sentrum. Vår landlige omgjevnad gir gode mulighetar for leik og turar i skog og mark, og me har ein stor og flott kunstgrasbane som næraste nabo. Med snø opp mot 6 månadar i året, har me gode mulighetar for ski- og anna snøleik. Barnehagen lagar, i tråd med FUS sine retningslinjer om «SmartMat», næringsrik mat som skapar barn som er glade og som har overskudd til leik!

Satsingsområdet til barnehagen i år er livsmeistring og helse. Gjennom felles mål og verdier hjelper me barna med å vise empati, byggje venskap og gode relasjonar. Me byggjer gode og sterke relasjonar som utviklar seg til varige vennskap gjennom å støtte kvarandre, inkludere og sette fokus på det som er bra. Personalet er til stades og er støttande når barna byggjer relasjonar, deltek i samspel og tileignar seg og vidareutviklar ferdigheter som gjer samhandlinga mellom dei trygg og positiv. Me fokuserar på barnas sosiale kompetanse for å førebyggje mobbing og mobbeatferd. Me ynskjer heile tida å skape kvardagsmagi og vennegaranti. Gjennom eit tett og konstruktivt foreldresamarbeid sikrar me at barnehagen blir ein forlengelse av heimen og ein del av familien.

                                                                                       

I Sundve FUS barnehage er me tilstedeværande tilsette, som tek barnas leik på alvor. Med tilsette som har kompetanse innanfor «Eigenledelse i leik og læring» sikrar me at barna lærer seg alle eigenskapar dei har behov for å fungere godt i samspel med andre menneske. Me ynskjer å gi barna meistringsfølelse kvar einaste dag, og har fokus på barnas interesser. Me er opptatt av at barna skal føle seg høyrt, og at dei har ein innverknad på dagen sin i barnehagen. Kvardagen i Sundve FUS er fylt med leik, latter, glede, gode samtalar og utvikling.

Barnas tilknytning er viktig, og i Sundve FUS barnehage er me opptatt av ei god tilvenning ved oppstart. Barnas første dagar i barnehagen er tida for å etablere gode relasjonar til dei vaksne på avdelinga, med mamma eller pappa som trygg base.

  • Før oppstart i barnehagen blir det gjennomført foreldremøte. Dette møtet blir stort sett gjennomført i juni.
  • Me inviterar til eit besøk i barnehagen før oppstart.
  • Tilvenning i små grupper for at barnet skal ha best mulig forutsetningar for å bli kjent med det fysiske miljøet og byggje relasjonar.
  • Alle barn får tildelt ein primærperson. Primærpersonen skal vere den som tek i mot på tilvenninga, og som har eit ekstra ansvar for barnet den første tida i barnehagen.
  • Foreldre er med barnet, og hjelper det i overgangen heime – barnehage. Tilvenninga er individuell, og tilvenninga blir avtalt mellom foreldre og primærpersonen.
  • Det blir gjennomført ein oppstartssamtale med ein pedagog før barnet begynner i barnehagen. Barnehagen får då informasjon om barnet, og barnas første leveår, og ein kan bli litt bedre kjent før oppstart.

Me er opptatt av å levere eit barnehagetilbud av høg kvalitet, som gir barnet ditt dei beste forutsetningar for vegen vidare i livet. Barnet først er meir enn berre slagordet vårt. Det består av forskningsbasert metodikk for å anarkjenne, forstå og handle til det beste for ditt barn. Gjennom observasjonsverktøyet CLASS evaluerer me vår eigen praksis for å sikre høg kvalitet. CLASS kombinert med foreldreundersøkinga frå Udir, og eit tett foreldresamarbeid, dannar det eit optimalt grunnlag for å heile tida kunne forbedre oss og sikre at me er ein høgkvalitetsbarnehage.

I Sundve FUS barnehage kjem barna først!

                                                                                 

Avdelinger

Sandhaugen (Gran)
Pedagogisk leiar:
Malin Møen og Laila R. Tveite
Tlf: 992 01 133
Smaohamrane
Pedagogisk leiar:
Annette Nesheim, Marianne Bøe og Susann M. Reinfjell
Tlf: 992 01 131
Sandhaugen (Bjørk)
Pedagogisk leiar:
Jorunn Hirth
Tlf: 992 01 132

Vis alle

Ansatte

Katrine Sleen

-Dagleg leiar.

Utdanna barnehagelærar og spesialpedagog, og har vore i Sundve FUS bhg sidan oppstart i 2013. Ho er opptatt av relasjonsbygging, godt miljø, utvikling og kvalitet i barnehagen.

Annette Nesheim

-Pedagogisk leiar (avd. Smaohamrane).

Er utdanna barnehagelærar og er barnehagens CLASS observatør. Ho har jobba i Sundve FUS sidan 2013. Annette er opptatt av å anarkjenne barnas følelsar og omsorgen barna har behov for. Likar å jobbe med kunst og kreativitet.

Marianne Bøe

-Pedagogisk leiar (avd. Smaohamrane)

Utdanna barnehagelærar og spesialpedagog. Ho er opptatt av å vere nær barna og fungere som ein positiv og tilstedeværande vaksen. Ynskjer å gi alle ein trygg base som kan bidra til god leik, auka trivsel og sosial kompetanse.

Susann Michelle Reinfjell

Pedagogisk leiar (avd. Smaohamrane).

Utdanna barnehagelærar, og har vore i Sundve FUS barnehage sidan 2014. I kvardagen er ho opptatt av barnas tryggleik, medverknad og gode relasjonar. Legg til rette for leik og undring, og ynskjer å fremje skaparglede i byggjeleik og forming.

Laila Rambjørg Tveite

-Pedagogisk leiar (avd. Sandhaugen (Gran))

Er utdanna barnehagelærar og begynte i Sundve FUS i 2013. Ho er opptatt av at barna skal få oppleve meistring og samtidig ha noko å strekkje seg etter. Gode relasjonar mellom heim-bhg, då dette gir trygge barn og vaksne.

Malin Møen

-Pedagogisk leiar (avd. Sandhaugen (gran)).

Er utdanna barnehagelærar og har jobba i Sundve FUS sidan 2017. Ho er opptatt av å vere tilstades med barna og få til eit godt samarbeid mellom barnehage og heim. Legg til rette for utvikling, leik, sosialt samspel og læring.

Jorunn Hirth

-Pedagogisk leiar (avd. Sandhaugen (Bjørk)).

Er utdanna barnehagelærar, og har jobba i Sundve FUS sidan 2020. Ho er opptatt av at barna skal kjenne seg trygge i barnehagen, og at dei vaksne møter barna der dei er og som dei er. Anarkjenne barna og gi god støtte til utvikling.

Laila Tolås

-Fagarbeidar (avd. Sandhaugen (Gran)).

Er utdanna barne- og ungdomsarbeidar, og har jobbe i Sundve FUS sidan oppstart i 2013. Ho er opptatt av at barna skal vere trygge, og ha ein god kvardag. Barna skal tru på seg sjølv og verta sjølvstendige. Dei skal få venner.

Trude Kleppe

-Pedagogisk medarbeidar (avd. Sandhaugen (Bjørk)).

Ho er opptatt av å ha godt samarbeid med heimen, og at tilstedeværande tilsette ivaretar barnas behov for omsorg.

Ragnhild Bystøl

-Pedagogisk medarbeidar (avd. Sandhaugen (Gran)).

Har jobba i Sundve FUS sidan oppstart i 2013. Ho er opptatt av å sjå og vere til stades for barna. Som vaksen ynskjer ho å vere glødande og støttande når barna har ynskje om leik og anna aktivitet.

Ingri Mørkve

-Pedagogisk medarbeidar (avd. Sandhaugen (Bjørk))

Ho er opptatt av å vere ein tilstedeværande og positiv vaksen som ser kvart enkelt barn. Ho ynskjer å ha eit fokus på at barna skal oppleve glede og meistring gjennom barnehagedagen.

Liv Karin Tveite

-Pedagogisk medarbeidar (avd. Smaohamrane).

Ho er opptatt av å vere ein trygg og omsorgsfull vaksen for barna. Ho likar å vere ute og ta barna med på tur, utforske og verte kjent med nærområdet.

Turi Sande Almeland

-Pedagogisk medarbeidar (avd. Smaohamrane)

Ho er opptatt av å gi barna god omsorg, vere ein trygg vaksen og fokusere på leiken. Ho set pris på å bruke naturen som læringsarena.

Camilla Jordalen

-Pedagogisk medarbeidar (avd. Smaohamrane).

Ho har jobba i Sundve FUS sidan januar 2021. Ho er opptatt av å vere rettferdig, og visa barna omsorg og respekt.